V Bratislave a v Košiciach sa skvalitní mestská doprava

BRATISLAVA 8. júla (WBN/PR) – Bratislava získa nové električky a trolejbusy a Košice električky. Prevažne z finančných prostriedkov Európskej únie sa majú zároveň zmodernizovať trate pre električky a trolejbusy v metropole SR a pre električky v najväčšom meste na východe krajiny.

Realizácia spomínaných projektov v rámci Operačného programu Doprava (OPD) súčasného programového obdobia 2007 – 2013 je plánovaná do roku 2015. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako riadiaci orgán OPD, pripravilo tieto projekty spolu s inými ako náhradu za pozastavený a nepripravený železničný projekt Filiálka v hlavnom meste SR.

Podľa zaužívanej tradície pri realizácii dopravných projektov, Kohézny fond Európskej únie by mal poskytnúť 85 percent z celkových oprávnených výdavkov na dodanie električiek a trolejbusov, ako i rekonštrukciu tratí. Podiel štátneho rozpočtu na financovaní je 10 percent a zvyšných 5 percent zabezpečia Dopravný podnik Bratislava, a.s., (DPB), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, (DPMK) aj mestá Bratislava a Košice.

V mestskej hromadnej doprave v Bratislave by malo pribudnúť tridsať nových električiek, z toho po pätnásť obojsmerných i jednosmerných. DPB využitím opcie plánuje ich počet zvýšiť o ďalších tridsať. Predpokladané náklady na dodanie električiek predstavujú okolo 150 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Oprávnené náklady projektu bez využitia opcie sú podľa rezortu dopravy 90 mil. eur.

Park trolejbusov v slovenskej metropole sa má rozšíriť o osemdesiat nových vozidiel, z čoho bude tridsať krátkych a päťdesiat dlhých, čiže kĺbových. Odhadované náklady za ich dodanie, vrátane využitia opcie na ďalších štyridsať kusov (po dvadsať krátkych a dlhých), dosahujú okolo 70 miliónov eur bez DPH. Oprávnené náklady projektu bez opcie predstavujú 49 mil. eur.

Mesto Bratislava popritom pripravuje modernizáciu električkovej trate v mestskej časti Dúbravka na úseku Hanulova – Saratovská. Celkové oprávnené náklady projektu sa predpokladajú vo výške 12 mil. eur.

V pláne je aj vybudovanie trolejbusového spojenia dvoch obchodných centier na trati Obchodné centrum (OC) Lamač – Brnianska – OC Avion. Pôjde o napojenie trolejbusovej trate na dobudovaný úsek Pražská – Hroboňova na Brnianskej ulici, po križovatku na Patrónke a od križovatky Cesta na červený most po OC Lamač a späť a napojenie OC Avion.

Pripravujú sa aj súťaže na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre modernizáciu električkových tratí v Bratislave do Vajnor, Ružinova a Karlovej Vsi, ako aj pre trolejbusové spojenie do Petržalky na trati Košická – most Apollo- Bosákova.

V Košiciach plánujú nakúpiť 23 jednosmerných električiek a na základe opcie taký istý počet vozidiel. Predpokladaná cena za dodanie električiek vrátane opcie a záručného a pozáručného servisu je takmer 97 mil. eur bez DPH. Oprávnené náklady projektu bez opcie dosahujú necelých 50 mil. eur. V najväčšom meste na východe krajiny pripravujú aj projekt modernizácie električkových tratí s predpokladanými oprávnenými nákladmi 49 mil. eur.

Hlavným cieľom projektov na obnovu električiek a trolejbusov je zlepšenie podmienok pri preprave cestujúcich a podpora integrovaného dopravného systému v regióne Bratislavy a Košíc. Zároveň sa majú znížiť náklady na údržbu vozidiel, obmedziť by sa mala aj ich poruchovosť a spotreba elektrickej energie. V prípade električiek sa majú znížiť aj hlučnosť a vibrácie.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 – Železničná infraštruktúra
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov
PO5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6 – Železničná verejná osobná doprava
PO7 – Technická pomoc

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD „Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...