Víťaz tendra poľsko-slovenského prepojenia je už známy

3.4.2012

BRATISLAVA 3. apríla (WBN/PR) – Eustream, slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu a jeho poľský partner, GAZ-SYSTEM S.A., podpísali s víťazom verejného obstarávania zmluvu na štúdiu uskutočniteľnosti pre možnosti vybudovania plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom. Víťazom tendra sa stala spoločnosť GAZOPROJEKT S.A., ktorá bude spolupracovať s renomovaným poradcom Ernst&Young a so slovenskou spoločnosťou GasTech s.r.o.

Štúdia určí potrebné ekonomické náležitosti pre projekt poľsko-slovenského prepojenia a poskytne informácie o všeobecných, technických, ekonomických a environmentálnych podmienkach, ako aj o obmedzeniach, potrebných pre jeho uskutočnenie. Dokument sa bude skladať z dvoch analýz. Prvá z nich bude špecifikovať podnikateľské prostredie pre tento projekt. Druhá analýza sa bude týkať otázok spojených s realizáciou projektu a bude obsahovať napr. podrobný technický popis, ekonomické predpoklady, identifikáciu nákladov, ekonomické analýzy, hodnotenie projektu v súvislosti s ochranou životného prostredia a potenciálny časový harmonogram realizácie projektu.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska. Prepojenie, ktoré je súčasťou plánovaného Severojužného koridoru, diverzifikuje trasy plynovodov, zvýši likviditu trhu s plynom, zaistí bezpečnosť dodávok za konkurenčné ceny a významnou mierou prispeje k zabezpečeniu energetickej bezpečnosti celej Európskej únie. Značný prínos projektu pre trh spočíva v podpore procesu liberalizácie plynárenských trhov, vo vytvorení podmienok na plynulé toky plynu a v posilnení konkurenčnej výhodnosti plynu ako dôležitého zdroja pre ekonomiku.

Obe spoločnosti očakávajú spolufinancovanie projektu z Európskej únie v rámci programu celoeurópskej energetickej siete (TEN-E – Trans-EuropeanEnergyNetwork).

Partnermi projektu sú GAZ-SYSTEM S.A. – prevádzkovateľ poľského prepravného systému a spoločnosť eustream, a.s. – prevádzkovateľ slovenského tranzitného systému. Poľsko-slovenské plynovodné prepojenie je súčasťou konceptu severojužného koridoru, ktorého cieľom je prepojiť prepravné siete krajín strednej a juhovýchodnej Európy a reprezentovať kľúčový prvok v procese vytvárania jednotného európskeho trhu s plynom v regióne strednej Európy a zaisťovať bezpečnosť dodávok zemného plynu. Predpokladom pre vybudovanie koridoru je pripojenie poľského LNG terminálu Świnoujście (s možným zdrojom dodávok z nórskeho pobrežia cez baltické potrubie) s plánovaným LNG terminálom na chorvátskom ostrove Krk (Adria LNG), prípadne aj s plánovaným plynovodom Nabucco cez prepojenie medzi Poľskom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom. Súčasťou koridoru budú mnohé medzinárodné aj domáce plynovody s novými i existujúcimi traťami vo všetkých krajinách v regióne.

Cieľom integrácie plynovodných systémov Poľska a Slovenska, ako súčasti severojužného koridoru je zabezpečiť požadované podmienky pre diverzifikáciu a stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách, a tiež posilniť vývoj konkurenčného trhu s plynom v celom regióne. Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže otvoriť prístup poľským subjektom k dodávkam z takzvaného južného koridoru, ktorý má dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora. Analyzované prepojenie, odhliadnuc od zabezpečenia prístupu k plynu na poľskom trhu, vrátane LNG, môže v budúcnosti ponúknuť slovenskému trhu možnosť získavať dodávky komodity z nekonvenčných ložísk v Poľsku (napr. zo zásob bridlicového plynu). Na základe výsledkov tejto štúdie budú môcť účastníci projektu rozhodnúť o ďalších krokoch.

eustream, a. s., (www.eustream.sk) je prevádzkovateľ prepravnej siete s celkovou dĺžkou 2 270 km a prepravca zemného plynu s kapacitou prepravnej siete viac ako 90 miliárd m3/rok. Eustream garantuje prístup do slovenskej prepravnej siete transparentným a nediskriminujúcim spôsobom a zabezpečuje komplexné služby v oblasti prepravy zemného plynu. K jeho obchodným partnerom patria medzinárodné energetické spoločnosti.

Gaz-System s.a. (www.gaz-system.pl) Prevádzkovateľ prepravnej siete GAZ-SYSTEM S.A. je spoločnosťou so strategickým významom preekonomiku a energetickú bezpečnosť Poľska.Kľúčovou úlohou spoločnosti GAZ-SYSTEM je tranzit plynu prostredníctvom prepravnej siete cez územie krajiny na zabezpečenie dodávok plynu pre distribučné siete a pre konečných spotrebiteľov, pripojených k prepravnému systému.