Vláda bude rokovať aj o podpore projektov pre podniky

19.12.2012

BRATISLAVA 19. decembra (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o výzvach na predkladanie projektov pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré pripravuje rezort hospodárstva.

Projektmi sa má podporiť zamestnávanie mladých ľudí. Z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa má na tento účel vynaložiť 225 mil. eur.

„Použitím zdrojov sa predpokladá priama podpora a vytvorenie asi 1 200 pracovných miest v podporených malých a stredných podnikoch, a to v časovom horizonte do konca roka 2015,“ uvádza rezort hospodárstva.

Prvá výzva určená pre MSP sa zameria na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov v priemysle a službách, druhá výzva sa má zamerať na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Rozhodnú o posilnení kapitálu v Eximbanke

Minister financií Peter Kažimír má vládu oboznámiť s návrhom na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu zániku niektorých pohľadávok štátu.

Pohľadávky štátu v sume takmer 7,4 mil. eur možno podľa rezortu financií charakterizovať ako dubiózne a ich vymožiteľnosť je nulová.

„Vedenie týchto pohľadávok v ich nominálnej hodnote v účtovníctve a výkazníctve štátu nie je v súlade s postupmi Európskej únie, nakoľko Európska komisia požaduje od členských štátov výkazníctvo odrážajúce reálnu hodnotu štátnych finančných aktív,“ tvrdí rezort financií.

Kabinet by mal rozhodnúť aj o návrhu, aby časť z mimoriadneho bankového odvodu skončila v Eximbanke. Tá totiž navrhuje 60 mil. eur zo štátnych finančných aktív, ktoré pochádzajú z výnosu z mimoriadneho odvodu finančných domov, využiť na posilnenie jej kapitálu. Svoj návrh stavia na vládnom programovom vyhlásení, podľa ktorého je posilnenie kapitálu Eximbanky jednou z ciest podpory slovenského exportu.

Podľa návrhu Eximbanky by z celkovej sumy 60 mil. eur malo 40 mil. eur po navýšení kapitálu smerovať do fondu na krytie neobchodovateľných rizík a 20 mil. eur do fondu na záruky. Tým by sa zvýšila záručná kapacita banky o 40 mil. eur na takmer 390 mil. eur a poistná kapacita o 320 mil. eur na 1,07 mld. eur.

Prerokujú aj návrh o energetickej efektívnosti

Súčasťou rokovania vlády má byť aj návrh revízie Operačného programu Doprava 2007 – 2013 v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii.

Revízia operačného programu umožní využiť zdroje, ktoré boli pôvodne vyčlenené na projekt Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka, na alternatívne projekty.

„V Bratislave bude podpora smerovať na obnovu vozového parku a modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre električkovú a trolejbusovú dopravu, v Košiciach bude podpora orientovaná výhradne na obnovu vozového parku a rozvoj infraštruktúry pre električkovú dopravu,“ uvádza ministerstvo dopravy.

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský by mal na rokovanie kabinetu predložiť aj návrh novely zákona o energetickej efektívnosti. Aby boli naplnené princípy energetickej efektívnosti, teda nákladovo efektívnych opatrení, do celkovej spotreby energie sa podľa navrhovanej novely zákona nebude započítavať spotreba energie na pohon motorových vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel. Táto zmena je zavedená z dôvodu praktickej aplikácie zákona.

Program 40. schôdze vlády Slovenskej republiky:

* Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
Predkladá: minister hospodárstva

* Návrh na zníženie stavu štátnych finančných aktív
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

* Návrh výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí
Predkladá: minister hospodárstva

* Návrh revízie Operačného programu Doprava 2007 – 2013 v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

* Návrh na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

* Návrh na vklad štátnych finančných aktív do základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a na posilnenie poistného a záručného fondu prostriedkami zo zníženia základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Predkladá: generálny riaditeľ a predseda Rady banky Exportno-importnej banky SR

* Návrh na zmenu spôsobu vysporiadania zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike Protokolom č. 3 o vnesení zmien do Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike z 24. júna 1994
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Stupeň utaj.: vyhradený

* Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach
Predkladá: minister hospodárstva

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.