Vláda bude rozhodovať o jednej zdravotnej poisťovni

31.10.2012

BRATISLAVA 31. októbra (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o zavedení unitárneho systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku.

V hre sú podľa materiálu tri možnosti, ako vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu, a to správa poistného kmeňa, odkúpenie akcií či vymedzených aktív alebo vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní.

Rezort na základe analýzy zhodnotil, že najlepšou metódou, ako dospieť k jednej poisťovni, je prevod akcií súkromných zdravotných poisťovní. „Ako jediný z analyzovaných variantov umožňuje štátu získať výlučnú kontrolu nad všetkými zložkami podnikania neštátnej poisťovne,“ konštatuje ministerstvo v materiáli.

Zároveň uvádza, že nadobudnutím plnej riadiacej kontroly štátu nad súkromnými poisťovňami získa štát kontrolu aj nad súdnymi spormi, ktoré vedú tieto poisťovne proti štátu.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek by mal na rokovanie vlády predložiť návrh novely zákona o potravinách. Legislatívny návrh sprísňuje sankcie pri nedodržiavaní zákonom stanovenej kvality potravín.

Výrobcom a predajcom potravín by mohli hroziť pokuty do výšky 5 mil. eur v prípade, že na trh opakovane umiestnia nekvalitné výrobky. Novela okrem iného rozširuje aj kompetencie kontrolórov, ktorí by tak mohli nekvalitné potraviny chemicky znehodnotiť a zabrániť tak ich ďalšiemu predaju.

V ich právomoci bude taktiež aj pozastavenie alebo zatvorenie prevádzky, až kým prevádzkovateľ neodstráni nedostatky. Viac možností konať by mali mať aj príslušníci polície. Ak zastavia vozidlo, ktoré nespĺňa zákonné podmienky na prevoz potravín, mali by mať právo odobrať vodičovi osvedčenie o evidencii.

Súčasťou rokovania vlády má byť aj návrh novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Novelou sa majú zjednodušiť niektoré administratívne postupy v konaní štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, či upraviť smerovanie a rozsah inštitútu odvodu za odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území.

Ministri by tiež mali vziať na vedomie, že sa Tatiana Behrová k 31. októbru vzdala funkcie podpredsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie.

Program 32. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá bude v stredu 31. októbra od 10:00 hod.

*Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2011 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Prizvaná: generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

*Návrh na určenie funkčného platu predsedovi Poštového regulačného úradu
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

*Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

*Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

*Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2011
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

*Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike
Predkladá: ministerka zdravotníctva

*Správa o realizácii Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja