Vláda schválila zmeny pre nezamestnaných, prídu o príspevky

BRATISLAVA 9. januára (WEBNOVINY) – Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá má od mája tohto roka priniesť viaceré zmeny pre evidovaných nezamestnaných.

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje obnoviť príspevok na podporu udržania pracovných miest pre firmy, ktoré pre vážne prevádzkové dôvody nemôžu zamestnancom prideľovať prácu a preto im poskytujú náhradu mzdy vo výške najmenej 60 % priemerného zárobku.

Štátny príspevok má byť vo výške polovice náhrady mzdy pre zamestnanca, avšak najviac vo výške 50 % z priemernej mzdy na Slovensku.

Priemerná výška príspevku by mala podľa rezortu práce dosiahnuť 76 eur. Do konca tohto roka by sa malo vďaka tomuto príspevku na Slovensku udržať 5 tisíc pracovných miest, na čo chce vláda vynaložiť 380 tisíc eur. Tento príspevok úrady práce poskytovali firmám obmedzujúcim svoju prevádzku od marca 2009 do konca roka 2011.

Zmeny aj pre zamestnávateľov

Príspevok na udržanie pracovných miest má byť pre tých zamestnávateľov, ktorí zachovajú pracovné miesta najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o príspevok a úradu preukážu zámery, akým spôsobom chcú preklenúť obdobie obmedzenia prevádzkovej činnosti.

Má ísť o také obmedzenie prevádzkovej činnosti, počas ktorého nebudú zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok majú úrady práce poskytovať za dni, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy vo výške 60 % zo mzdy, a to úhrne najviac v rozsahu 60 dní.

Pôjde nielen o počet za sebou nasledujúcich dní, za ktoré bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, ale predpokladá sa aj spočítavanie prerušovaného počtu dní poberania náhrady mzdy v rámci trvania dohody o poskytnutí príspevku. Ak sa uzatvorí dohoda na kratšie obdobie ako dvanásť mesiacov, rozsah počtu dní, za ktoré sa poskytuje príspevok, navrhuje ministerstvo alikvotne krátiť.

Stratia nárok na príspevky

Od začiatku mája tohto roka nemajú mať nezamestnaní automatický nárok na sedem príspevkov.

Zmeny by mali nastať aj pri samotnom poskytovaní viacerých príspevkov. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) sa má podľa nových pravidiel poskytovať na dve etapy, a to 60 % po podpise dohody a 40 % po roku prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Povinnosť prevádzkovať podnikanie sa má predĺžiť z najmenej dvoch na najmenej tri roky.

Poberatelia tohto príspevku by mali predkladať ročné správy o prevádzkovaní SZČ počas trvania dohody. Obdobie opätovného nároku na poskytnutie príspevku sa má predĺžiť z piatich na osem rokov.

Rezort práce chce tiež zamedziť špekulatívnemu vstupu do evidencie uchádzačov o zamestnanie občanom, ktorí pozastavili SZČ, tým, že príspevok sa im môže poskytnúť až po dvanástich mesiacoch vedenia v evidencii uchádzačov. Má sa tiež ustanoviť maximálna výška príspevku, ktorú určí úrad práce a sociálnych vecí.

Pri príspevku na vykonávanie absolventskej praxe chce ministerstvo práce zaviesť podmienku pre vykonávanie absolventskej praxe iba na dosiahnuté vzdelanie v príslušnej skupine učebných alebo študijných odborov. Novelou zákona sa má zrušiť veková hranica uchádzačov o zamestnanie do 26 rokov a na účely tohto príspevku používať zavedenú definíciu absolventa školy. Rezort tiež navrhuje znížiť výšku paušálneho príspevku zo sumy životného minima na 65 % zo sumy životného minima.

Nebudú musieť chodiť na úrad práce

Nezamestnaní po novom nebudú musieť navštevovať úrad práce a sociálnych vecí raz mesačne.

Podľa rezortu práce by to malo viesť k zefektívneniu práce s nezamestnanými a k zlepšeniu spolupráce so zamestnávateľmi.

Návštevy nezamestnaných na úrade za účelom preukazovania hľadania si zamestnania má určovať samotný úrad práce. Pre zefektívnenie práce s nezamestnanými sa má stanoviť, aby si formu kontaktu dohodol nezamestnaný s úradom práce (napríklad telefonicky, e-mailom, či esemeskou).

Nezamestnaný má byť k dispozícii úradu práce do troch pracovných dní od doručenia vyzvania úradom. Nezamestnaný bude tiež povinný doručiť úradu práce vyjadrenie zamestnávateľa o jeho prijatí alebo neprijatí do zamestnania.

Rezort práce tiež navrhuje sprísniť podmienky pre opätovné zaradenie občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak nezamestnaného úrad práce vyradil z evidencie pre nespoluprácu, bude ho môcť úrad práce opätovne zaregistrovať až po šiestich mesiacoch. V súčasnosti sa môže nezamestnaný v tomto prípade vrátiť do evidencie úradu už po troch mesiacoch od jeho vyradenia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...