Zdaňovanie oxidu uhličitého nemusí byť v súlade s ústavou

23.8.2012

KOŠICE 23. augusta (WEBNOVINY) – Ústavný súd posúdi (ÚS), či je v súlade s ústavou zdaňovanie emisných kvót kysličníka uhličitého (CO2).

Na ÚS sa s podaním o preskúmanie ústavnosti paragrafu 51 b Zákona o dani z príjmov, ktorý upravuje pravidlá o obchodovaní s emisiami a bola ním uzákonená daň z emisných kvót, obrátil Krajský súd Bratislava.

Žiada, aby ÚS rozhodol, že napadnuté ustanovenie Zákona o dani z príjmov nie je v súlade s ústavou, ani Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Krajský súd o požiadal o preskúmanie v súvislosti so žalobou, ktorou sa bratislavský podnikateľský subjekt voči ministerstvu financií domáha na Krajskom súde Bratislava preskúmania zákonnosti a zrušenia viacerých rozhodnutí ministerstva.

Žalobca vo svojich podaniach poukázal, že ustanovenie paragrafu 51 b Zákona o dani z príjmov je v rozpore s právom Európskej únie aj slovenskou ústavou.

Ako sa v podaní uvádza, aj Krajský súd Bratislava zastáva právny názor, že napadnuté ustanovenie je v rozpore s viacerými článkami Ústavy SR ako aj medzinárodnými zmluvami vrátane legislatívy EÚ.

Podľa podania bola porušená ústava už v zákonodarnom procese v podobe neoprávneného uplatnenia práva zákonodarnej iniciatívy, porušenia princípov právneho štátu a zákazu retroaktivity.

Poukazuje aj na neurčitosť novelou prijatých ustanovení, pričom sú podľa navrhovateľa porušené aj ďalšie práva a slobody zaručené Ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd. V podaní sa uvádza, že boli porušené aj niektoré ustanovenia európskej legislatívy a záväzkov SR vyplývajúcich zo zmlúv o ochrane investícií.