Žiadať o odvodovú úľavu netreba, platí automaticky

4.11.2013

BRATISLAVA 4. novembra (WEBNOVINY) – Zamestnávatelia nemusia žiadať Sociálnu poisťovňu (SP) o odvodovú úľavu pri zamestnaní osoby, ktorá bola na úrade práce evidovaná dlhšie ako rok.

Takáto odvodová úľava platí pre zamestnávateľa i zamestnanca automaticky, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Ako vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, zamestnávateľ prihlási pracovníka do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia na účely úrazového a garančného poistenia na Registračnom liste FO.

Lehota na prihlásenie je pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, najneskôr však pred začatím výkonu práce. „Zamestnávateľ zamestnanca s odvodovou úľavou vykazuje v mesačných výkazoch poistného a príspevkov a z jeho príjmu platí poistné na úrazové a garančné poistenie s lehotou splatnosti v deň určený na výplatu príjmov zamestnancov, a ak takýto deň nie je určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné,“ uviedol Višváder.

Okrem toho, že nezamestnaná osoba bola v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov musia byť pre odvodovú úľavu naplnené aj ďalšie podmienky. Pre zamestnanie dlhodobo nezamestnaného nemôže napríklad zamestnávateľ znížiť počet svojich zamestnancov či nesmie mať dlh v Sociálnej poisťovni. Zamestnanec s odvodovou úľavou môže pritom v hrubom dostávať najviac 67 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo od novembra do konca tohto roka predstavuje sumu 526,62 eur. Odvodová úľava sa vzťahuje na pracovný pomer, resp. štátnozamestnanecký pomer, ktorého vznik bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Kým v súčasnosti platí zamestnávateľ odvody za zamestnanca vo výške 35,2 % z jeho hrubej mzdy, po novom bude zamestnávateľ po prijatí dlhodobo nezamestnaného platiť počas jedného roka len sociálne odvody v sume 1,05 %, keďže hradí len úrazové a garančné poistenie. Nižšie odvody priniesla novela zákona o sociálnom poistení. Odvodová úľava platí pre pracovné pomery, ktoré vzniknú od 1. novembra 2013.