Zistite, ako optimalizovať základ dane

29.11.2013

Daňová optimalizácia a jej nástroje

Medzi zákonom povolené spôsoby, ako minimalizovať daňovú povinnosť, patria:

Paušálne výdavky
Nezdaniteľná časť základu dane
Odpočet daňovej straty
Spôsob odpisovania
Prerušenie odpisovania
Daňový bonus
Preukázateľné daňové výdavky
Daňové výdavky až po zaplatení
Využívanie rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
Daňové opravné položky
Rerezvy
Presun spoločnosti do tzv. „daňových rajov“

Daňová optimalizácia fyzických osôb účtujúcich v sústave JÚ

Uplatňovanie paušálnych výdavkov

» výhodné pre podnikateľov, ktorí nemajú vysoké výdavky,

» môžu si ich uplatniť daňovníci s príjmami z podnikania (napr. z poľnohospodárskej činnosti, zo živnosti, notári, daňoví poradcovia, audítori, veterinári atď.), s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, autorských práv, príjmy znalcov, tlmočníkov…atď.), s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,

​» uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov, pričom ich výška je limitovaná sumou 5 040 € ročne, príp. 420 € mesačne v prípade, že podnikateľ nepodniká celé zdaňovacie obdobie,

​ » uplatňujú sa vo výške 25 % z úhrnu príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, maximálne však 5040 €.

VIAC SA DOČÍTATE V TOMTO ČLÁNKU.