Home

Nachádzate sa tu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. prevádzkovateľa stránok poistenie.sk

Preambula obchodných podmienok

Obchodné podmienky spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., sídlo: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 290/16, PSČ 120 00, IČO: 272 50 423 konajúca prostredníctvom HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Sídlo: M.R.Štefánika 66, 036 01 Martin, IČO: 36 714 127 (ďalej len „HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o.“). ako prevádzkovateľa stránok poistenie.sk a spolupracujúcej spoločnosti HEUREKA, s.r.o., Sídlo: M.R. Štefánika 66, Martin 036 01, IČO: 36 374 181a ochrana osobných dát a údajov (ďalej len „HEUREKA, s.r.o.“ alebo „spolupracujúca spoločnosť“).

 

I.

Dojednanie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy

1.1. Dojednanie poistenia (uzatvorenie poistnej zmluvy) sa riadi Zákonom č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernicou EÚ č. 83/2011 o právach spotrebiteľov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito obchodnými podmienkami spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., uvedenými na adrese www.poistenie.sk, podmienkami používania stránok www.poistenie.sk, uvedenými na http://www.poistenie.sk/podmienky-pouzitia.

1.2. Stránkami www.poistenie.sk sa rozumejú stránky poistenie.sk, online.poistenie.sk, poisteniepilotov.sk a cestovnepoistenie.com, forum.poistenie.sk. V prípade, ak sa v texte spomína jedine spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a predmetné ustanovenia sa týka uzavretia poistnej zmluvy a pridružených činností alebo ponuky poistného produktu, vzťahuje sa tento článok rovnako na spoločnosť HEUREKA, s.r.o. ako na spolupracujúcu spoločnosť s prevádzkovateľom stránok www.poistenie.sk.

 

 

 

 

II.

Aktuálnosť dát a informácií uvedených na stránkach prevádzkované spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo pri telefonickom styku klienta so zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a jej spolupracujúcej spoločnosti

2.1. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. dosahuje maximálnu možnú presnosť dát a informácií , ktoré uvádza na svojich stránkach, alebo ktoré môžu uviesť jej zamestnanci a spolupracovníci pri telefonickom rozhovore s klientom. Avšak, spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. neručí za zmeny sadzieb, poistných podmienok alebo rozsahu krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne včas neinformovali, a rovnako neručí za sadzby a poistné podmienky, ktoré nie sú súčasťou poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a rovnako neručí za zmeny v ponuke poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., ktoré spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. nezačlenila do svojej ponuky z dôvodov technických alebo časových.

2.2. V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti klienta informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne; v prípade, že klient nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. bude postupovať v súlade so zákonmi SR a poistnými podmienkami.

 

III.

Platba poistného

 

3.1. Pokiaľ to v danom poistnom produkte nie je výslovne uvedené na internetových stránkach spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. vyhlasuje, že žiadny klient spoločnosti neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty priamo spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. Klient zásadne platí priamo danej poisťovni, ktorej produkt si praje dojednať. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek klienta poistné ani žiadne iné finančné prostriedky.

3.2. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. si vyhradzuje právo výberu poistného od klienta pre presne určené poistné produkty (napríklad úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami). Výber (inkaso) poistného priamo na špecifický účet (pre inkaso poistného) spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. sa uskutočňuje výhradne na základe zmluvy o obchodnom zastúpení medzi spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a príslušnou poisťovňou. V takomto prípade podrobnosti o platbe poistného priamo na špecifický účet pre inkaso poistného spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. sú uvedené na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o.

 

IV.

Pravdivosť poskytnutých informácií klientom

4.1. Klient alebo užívateľ internetových stránok, ktoré spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. prevádzkuje prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol na internetových stránkach www.poistenie.sk prevádzkovaných spoločnosťou HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu, a to predovšetkým:

  • všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka popr. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku),

  • všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia,

  • všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a podobne,

  • všetky osobné údaje o poistníkovi resp. vlastníkovi alebo držiteľovi predmetu poistenia

sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia.

4.2. Klient alebo užívateľ internetových stránok spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., ktoré prevádzkuje vyhlasuje, že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely ako je účel, uvedený klientom (alebo užívateľom internetových stránok) v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. Klient neuvádza nepravdivé, nepresné, nedoložené, neúplné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje a informácie, nezamlčuje údaje alebo vlastnosti, ktoré by mali vplyv na poskytovanie služieb.

4.3. Klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia, uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne iným spôsobom dodatočne uvedie (napr. telefonicky, elektronická komunikácia) nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť škody, ktoré takýmto konaním spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo príslušnej poisťovni vzniknú.

4.4. Klient alebo užívateľ súhlasí s tým, aby HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., a spolupracujúca spoločnosť HEUREKA, s.r.o. na účely priameho marketingu a reklamy v kontakte so ním využívala automatické volacie a komunikačné systémy bez ľudského zásahu, telefax a elektronickú poštu vrátane služby krátkych správ.

 

V.

Dojednávanie zmlúv na diaľku

5.1. Klient HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. má možnosť využiť dojednanie zmluvy na diaľku. V tomto prípade klient obdrží návrh poistnej zmluvy v elektronickej podobe. Takýto návrh zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne a v zmysle Obchodného zákonníka platný len momentom zaplatenia ( pripísania ) poistného na účet poisťovne alebo na účet spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a to v prípade že pre daný poistný produkt poistné vyberá (inkasuje) priamo spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. na špeciálny inkasný účet pre výber poistného.

5.2. Klient podpísaním potvrdí, že informácie mu boli poskytnuté písomne​​, jasne a presne, zrozumiteľnou formou, a to pred uzavretím poistnej zmluvy.

5.3. Ak poistné nie je zaplatené do dátumu, ktorý je uvedený na zmluvnom návrhu stáva sa návrh zmluvy neplatným. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku uvedenú v dokumente „Povinné informácie podľa ust. § 4 zákona č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené na internetovej stránke www.poistenie.sk. Ak poistné podmienky príslušnej poisťovne neurčujú inak.

5.4. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Zo zmluvy tretej osoby s dodávateľom nevznikajú klientovi žiadne povinnosti vo vzťahu k tretej osobe, zabezpečujúcej poskytovanie Dohodnutej finančnej služby.

 

VI.

Úhrada nákladov za rýchle doručovanie zásielok – tzv. služba messenger alebo služba kuriér

6.1. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. prehlasuje, že spoločnosť neprevádzkuje činnosť rýchleho doručovania zásielok – tzv. službu messenger alebo službu kuriér. V prípade, že si klient praje rýchle doručenie poistnej zmluvy alebo iných dokumentov, spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. môže na žiadosť klienta takúto službu messenger v príslušnej spoločnosti pre klienta zabezpečiť. V takomto prípade ide o právny vzťah medzi klientom a spoločnosťou prevádzkujúcou rýchle doručovanie zásielok a spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. v tomto vzťahu neinkasuje platbu klienta za túto službu. Predmetné ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na spolupracujúcu spoločnosť.

VII.

Zrušenie žiadosti o poistenie

7.1. Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo e-mailom, s tým, že následne je klient povinný túto svoju žiadosť písomne potvrdiť svojím podpisom preukázateľne doručenou zásielkou. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy) klient môže vypovedať zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

 

VIII.

Obhliadka vozidla

8.1. Najmä pri havarijnom poistení a niektorých doplnkových pripoisteniach k produktu povinného zmluvného poistenia a k poisteniam majetku ( poistenie domácností, poistenie nehnuteľností, majetkové poistenie podnikateľov a firiem) je klient povinný súčinnosťou so spolupracovníkom spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. vykonať obhliadku vozidla, nehnuteľnosti alebo iného predmetu poistenia.

8.2. Takúto obhliadku je možné vykonať aj na špecializovanom pracovisku partnera spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo aj spolupracovníkom partnera spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. alebo aj spolupracovníkom príslušnej poisťovne alebo špecializovaným partnerom poisťovne. V takýchto prípadoch obvykle a v zmysle všeobecných poistných podmienok príslušnej poisťovne, poistenie však neplatí do okamihu obhliadky .

 

IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

9.1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

 

9.2. Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne, kuriérskou službou alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak adresát odmietne prevziať zásielku, a to dňom jej odmietnutia, alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, a to dňom jej vrátenia odosielateľovi.

 

9.3. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. ako prevádzkovateľ stránok poistenie.sk si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie obchodných podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť pôvodné obchodné podmienky.

 

9.4. Všetky vzťahy neupravené v zmluve, poistných podmienkach alebo obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

 

9.5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia obchodných podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a zmluvnej vôli, ktorú v ňom zmluvné strany prejavili. Do doby dosiahnutia dohody sa namiesto takýchto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

 

9.6. Pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky súhlasu s uložením a spracovaním osobných údajov v spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a spolupracujúcej spoločnosti HEUREKA, s.r.o. sú upravené a umiestnené na stránke poistenie.sk.