Doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier
Načítava sa...
Doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie (kedysi nazývané doplnkové dôchodkové poistenie - DDP) je individuálne zabezpečenie sa pred finančnou neistotou. Doplnkové dôchodkové sporenie sa riadi Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z.z.
Zvážte si daňovo zvýhodnené doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa!
Poraďte sa s nami

Novinky v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

 • Daňová úľava - účastník doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) si môže znížiť daňový základ o 180 € ročne;
 • Daňová úľava platí len pre sporiteľov, ktorí uzavreli zmluvu o DDS od 1.1.2014 a neskôr, ostatní sporitelia majú daňovú úľavu len po vykonaní zmeny - zrušení dávkového plánu;
 • Postupné znižovanie poplatku za správu fondu do roku 2020 - Výplatný fond z 0,9% na 0,60% a Príspevkový fond z 1,8% na 1,20%;
 • Poplatok za prestup do inej dôchodkovej spoločnosti do 1 roka je 5%;
 • Nové zmluvy bez dávkových plánov;
 • Podmienka nároku na doplnkový starobný dôchodok vek 62 rokov alebo starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok;
 • Zrušenie odstupného vo výške 80% hodnoty investície, čím sa ruší 20%-ný poplatok;
 • Vzniká nová dávka predčasný výber, ktorý sa vzťahuje len na príspevky účastníka a môže sa vyplatiť 1-krát vždy za 10 rokoch, pričom príspevky zamestnávateľa „čakajú“ až do veku 62 rokov;
 • Výsluhový dôchodok je nárokovateľný najskôr po 10 rokoch sporenia a po dosiahnutí veku 55 rokov;
 • Dočasný výsluhový dôchodok - min. doba výplaty 5 rokov;
 • Zamestnávateľ má povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní aj s inou DDS v prípade, že mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu.

Čo je doplnkové dôchodkové sporenie?

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvára zmluvu s Doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet v Doplnkovej dôchodkovej sporiteľni. Doplnková dôchodková sporiteľňa zhodnocuje vklady svojich klientov a zaväzuje sa vyplácať účastníkovi doplnkový dôchodok po splnení podmienok určených v zmluve a v dávkovom pláne. Doplnkové dôchodkové sporenie nekryje žiadne riziká, ide len o sporenie.

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?

Účastník doplnkového dôchodkového sporenia (sporiteľ DDS) uzavrie zmluvu o DDS s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a platí príspevky. Sporiteľovi sa vytvorí individuálny účet, na ktorý môže prispievať aj zamestnávateľ za daňovo výhodných podmienok. Doplnková dôchodková sporiteľňa s peniazmi pracuje prostredníctvom dôchodkových fondov. Na všetko dozerá depozitár, nezávislá banka, ktorá má na tento účel osobitnú licenciu Národnej banky Slovenska. Depozitár schvaľuje každú transakciu, čí kontroluje činnosť doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, aby sa s peniazmi sporiteľov nakladalo v ich záujme a v ich prospech. Doplnková dôchodková sporiteľňa a depozitár dostávajú za svoju činnosť vopred schválené pevné poplatky. Z nasporených peňazí v dôchodkovom fonde má sporiteľ neskôr nárok na výplatu rôznych dávok, najmä doplnkového starobného dôchodku. ako-funguje-doplnkove-dochodkove-sporenie

Účastník doplnkového dôchodkového sporenia

Účastník - sporiteľ, ktorý je zamestnancom alebo živnostníkom, má nárok na doplnkový starobný dôchodok najskôr v 55 - tich rokoch veku, pri sporení počas doby najmenej 10 rokov. Toto platí len pre účastníka, ktorý uzavrel zmluvu o DDS pred 1.1.2014 a doteraz nezrušil svoj pôvodný dávkový plán. V prípade zmluvy o DDS uzavretej podľa pravidiel od 1.1.2014 platí nárok na doplnkový starobný dôchodok po dovŕšení 62 rokov veku alebo pri nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Od 1.1.2014 platí možnosť daňovej úľavy - zníženie daňového základu pre účastníka DDS do 180 € ročne, podmienkou je uzavretie zmluvy od 1.1.2014 alebo zrušenie starého dávkového plánu, pokiaľ bola zmluva uzavretá pred 1.1.2014.

Zamestnávateľ v doplnkovom dôchodkovom sporení

Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojim zamestnancom, si môže uplatniť príspevky ako odpočítateľné položky z daňového základu až do 6 % z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca, ktorý uzavrel doplnkové dôchodkové sporenie. V prípade zamestnancov 3. a 4. pracovnej kategórie je dokonca povinný prispievať vo výške 2% z konkrétnej hrubej mzdy takého pracovníka. Ide o rizikové povolania ako baník, hutník, pracovník s rádioaktívnym materiálom a podobne, toto zaradenie určuje okresný hygienik. Výhoda platí aj pre tanečníkov a umelcov. Od. 1.1.2014 je zamestnávateľ povinný uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu aj s ďalšou dôchodkovou spoločnosťou, pokiaľ mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu o DDS s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Dôchodkový fond v doplnkovom dôchodkovom sporení

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy. Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Každý dôchodkový fond musí mať Štatút dôchodkového fondu a Informačný prospekt, podobne ako majú podielové fondy. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Typy dôchodkových fondov v DDS:
 1. príspevkový doplnkový dôchodkový fond - do tohto fondu sa pripisujú príspevky účastníkov
 2. výplatný doplnkový dôchodkový fond - slúži na výplatu dávok

Dôchodky a iné dávky a nároky z doplnkového dôchodkového sporenia

Účastník doplnkového dôchodkového sporenia má nárok na niekoľko dávok.
 • doplnkový starobný dôchodok Na doplnkový starobný dôchodok vzniká nárok: - Pre účastníka, ktorý uzavrel zmluvu o DDS pred 1.1.2014 po zaplatení príspevkov najmenej za 120 mesiacov a dosiahnutí veku 55 rokov - Pre účastníka, ktorý uzavrel zmluvu o DDS od 1.1.2014 - ak mu bol priznaný nárok na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovnea alebo dovŕšil vek 62 rokovDoplnkový starobný dôchodkok sa môže vyplácať dvomi formami ako:
  1. doživotný doplnkový starobný dôchodok - vypláca sa doživotne
  2. dočasný doplnkový starobný dôchodok - nasporená hodnota dôchodkového účtu sa rozpočíta na dobu určitú a vypláca sa najmenej 5 rokov
 • doplnkový výsluhový dôchodok Účastníkovi sa tento druh dôchodku vypláca, ak: a) obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj, trvalo najmenej 10 rokov a b) účastník dovŕšil 55 rokov veku.
 • jednorazové vyrovnanie Účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia môže byť vyplatené jednorazové vyrovnanie z týchto dôvodov:
  1. priznanie plného invalidného dôchodku (nad 70%)
  2. splnenie podmienok pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhovému dôchodku a súčasne aktuálna hodnota osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR
  3. zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo zrušenie doplnkovej dôchodkovej sporiteľne
  4. Ak sporiteľ požiada o výplatu doživotného doplnkového starobného dôchodku, môže si nechať vyplatiť do 50 % hodnoty účtu ako jednorazové vyrovnanie
  5. Ak sporiteľ požiada o výplatu doživotného dočasného starobného dôchodku, môže si nechať vyplatiť do 25 % hodnoty účtu ako jednorazové vyrovnanie
  6. V prípade smrti účastníka sa vyplatí oprávnenej osobe jednorazové vyrovnanie vo výške 100% hodnoty účtu
 • predčasný výber Predčasný výber môže byť účastníkovi vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy alebo po desiatich rokoch od vyplatenia posledného predčasného výberu. O predčasný výber môže požiadať iba účastník, ktorý nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a vyplatí sa vo výške aktuálnej hodnoty všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká.
 • odstupné Od 1.1.2014 je odstupné zrušené. Do 1.1.2014 platilo, že v prípade zrušenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení bude účastníkovi vyplatené odstupné vo výške hodnoty dôchodkového účtu, zníženej o zrážku 20%. Toto prichádzalo do úvahy v prípade, že účastník nesplnil podmienky nároku na niektorý doplnkový dôchodok.

Poplatky v doplnkovom dôchodkovom sporení

Doplnkové dôchodkové sporenie podlieha poplatkom:
 • Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za 1 mesiac správy nesmie presiahnuť: - 0,083 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde; - 0,165 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
 • Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca v prílohe zákona:
 • Pri prestupe do inej doplnkovej dôchodkovej sporiteľne do 1 roka od začiatku programu doplnkového dôchodkového sporenia sa spoplatňuje sankciou 5%.

Prerušenie účasti a zmeny splátok

Účastník môže kedykoľvek prerušiť účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, kedykoľvek znížiť alebo zvýšiť príspevky bez obmedzenia a bez sankcií.

Dedenie v doplnkovom dôchodkovom sporení

Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia je súkromný majetok, ktorý je predmetom dedenia v prípade jeho smrti vo fáze sporenia alebo ako poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. K dedeniu dochádza len vtedy, ak si sporiteľ neurčil v zmluve inú osobu, ktorá má nárok na výplatu hodnoty dôchodkového účtu.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.

Pôvodná Prvá DDP TATRY-SYMPATIA vznikla už koncom roku 1996, bezprostredne po schválení prvej verzie zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení. Už v roku 1998 dosiahla počet 50 000 poistencov. Neskôr prevzala dôchodkovú spoločnosť holandská skupina ING, ktorá sa premenovala na NN. Dnešná NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. pracuje s dôchodkovými úsporami účastníkov v týchto dôchodkových fondoch:

 • Index - Indexový príspevkový dôchodkový fond
 • Rastový príspevkový doplnkový dôchodkový fond
 • Vyvážený príspevkový doplnkový dôchodkový fond
 • Konzervatívny príspevkový doplnkový dôchodkový fond
 • Dôchodkový výplatný d.d.f. Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Depozitárom doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia DDS je Slovenská sporiteľňa, a.s.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky (DDS Tatra banky) je právnym nástupcom pôvodnej Pokoj doplnkovej dôchodkovej poisťovne (Pokoj DDP), ktorú v roku 1998 založila skupina zriaďovateľov pod vedením spoločnosti Slovnaft. V novembri roku 2000 sa stala strategickým partnerom Tatra banka. V roku 2005 vznikla DDS Tatra banky transformáciou z pôvodnej DDP.

Súčasné doplnkové dôchodkové fondy sú vymyslené na základe investičnej stratégie Comfort lifeTB, ktorá automaticky zaraďuje účastníka (sporiteľa) do vhodného fondu podľa veku pri uzatváraní zmluvy o DDS a predpokladaného veku odchodu do starobného dôchodku, čím by sa malo zabrániť prípadným neprimeraným rizikám investovania.

 • Comfort lifeTB 2020 ................ účastník narodený v októbri 1961 a starší
 • Comfort lifeTB 2030 ............... účastník narodený v novembri 1961 až december 1970
 • Comfort lifeTB 2040 ............... účastník narodený v rokoch 1971 až 1980
 • Comfort lifeTB 2050 ............... účastník narodený v rokoch 1981 až 1990
 • Comfort lifeTB 2060 ............... účastník narodený v rokoch 1991 a mladší
 • Dôchodkový výplatný fond

Staršie doplnkové dôchodkové fondy DDS Tatra banky

 • Rastový doplnkový dôchodkový fond
 • Zaistený doplnkový dôchodkový fond
 • Vyvážený doplnkový dôchodkový fond
 • Konzervatívny doplnkový dôchodkový fond

Depozitárom doplnkových dôchodkových fondov DDS Tatra banky je Československá obchodná banka, a.s.

STABILITA, d.d.s., a.s.

V roku 1997 vznikla Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita, ktorú založili prevažne hutnícke podniky VSŽ Holding a.s., Železiarne Podbrezová a.s., OFZ Istebné a.s., Kovohuty Krompachy a.s., Železnice Slovenskej republiky, DMD Holding a.s. a ZSNP Žiar nad Hronom. Neskôr sa transformovala na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s.

 • Stabilita indexový príspevkový d.d.f.
 • Stabilita akciový príspevkový d.d.f.
 • Stabilita príspevkový d.d.f.
 • Stabilita výplatný d.d.f.

Depozitárom všetkých doplnkových dôchodkových fondov Stabilita je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s.

UNIQA d.d.s., a.s.

Pôvodná Doplnková dôchodková poisťovňa LIPA vznikla už v roku 1999 bola v roku 2006 prevzatá švajčiarskou CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS, neskôr bola premenovaná podľa najväčšej švajčiarskej poisťovne Winterthur, ktorá bola kúpená francúzskou poisťovňou AXA. Neskorší názov bol AXA DDS. V roku 2021 po akvizícii skupinou UNIQA sa ustálil názov UNIQA d.d.s., a.s. Súčasné dôchodkové fondy sú tieto:

 • Indexový globálny doplnkový dôchodkový fond
 • Globálny akciový dôchodkový fond
 • Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
 • Výplatný doplnkový dôchodkový fond

Depozitárom všetkých doplnkových dôchodkových fondov UNIQA je spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.