Osobné poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie zabezpečuje poisteného alebo jeho rodinu pre prípad smrti, dôchodku, choroby, invalidity, úrazu, ušlého zárobku pri PN, nezamestnanosti a chráni jeho príjem pri splácaní pôžičiek.

Životné poistenie

Životné poistenie zabezpečuje poisteného alebo jeho rodinu pre prípad smrti, dôchodku, choroby, invalidity, úrazu, ušlého zárobku pri PN, nezamestnanosti a chráni jeho príjem pri splácaní pôžičiek.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie môže zmierniť finančnú stratu spôsobenú úrazom - smrť, invaliditu, hospitalizáciu, stratu príjmu, zvýšenie životných nákladov a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie môže zmierniť finančnú stratu spôsobenú úrazom - smrť, invaliditu, hospitalizáciu, stratu príjmu, zvýšenie životných nákladov a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Poistenie detí

Poistenie detí kryje študijné náklady, veno alebo iný dôvod tvorby finančnej rezervy na štart do života v kombinácii s úrazovým poistením športových aktivít alebo záujmovej činnosti.

Poistenie detí

Poistenie detí kryje študijné náklady, veno alebo iný dôvod tvorby finančnej rezervy na štart do života v kombinácii s úrazovým poistením športových aktivít alebo záujmovej činnosti.

Poistenie športovcov

Športovci podstupujú väčšie riziko úrazu a finančnej straty ako ostatní ľudia. Výkonnostní a profesionálni športovci sú len v niektorých poisťovniach prijateľní, v prípade adrenalínových športov (lietanie, motorizmus, horolezectvo, potápanie) je len niekoľko riešení na trhu.

Poistenie športovcov

Športovci podstupujú väčšie riziko úrazu a finančnej straty ako ostatní ľudia. Výkonnostní a profesionálni športovci sú len v niektorých poisťovniach prijateľní, v prípade adrenalínových športov (lietanie, motorizmus, horolezectvo, potápanie) je len niekoľko riešení na trhu.

Poistenie súkromnej zodpovednosti

Každý človek zodpovedá za škodu spôsobenú inému na zdraví, na majetku alebo ušlom zisku, a tiež za nemajetkovú ujmu.

Poistenie súkromnej zodpovednosti

Každý človek zodpovedá za škodu spôsobenú inému na zdraví, na majetku alebo ušlom zisku, a tiež za nemajetkovú ujmu.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Zamestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi až do výšky 4 hrubých mesačných miezd. Poškodenie stroja, vyrobenie nepodarku, poškodenie služobného auta pri havárii, strata zverených predmetov.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Zamestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi až do výšky 4 hrubých mesačných miezd. Poškodenie stroja, vyrobenie nepodarku, poškodenie služobného auta pri havárii, strata zverených predmetov.

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier

Dôchodok z II. piliera sa vytvorí sporením z povinných odvodov na súkromný dôchodkový účet, spravovaný dôchodkovou spoločnosťou. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzavrieť každý zamestnanec alebo živnostník pred dovŕšením veku 35 rokov.

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier

Dôchodok z II. piliera sa vytvorí sporením z povinných odvodov na súkromný dôchodkový účet, spravovaný dôchodkovou spoločnosťou. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzavrieť každý zamestnanec alebo živnostník pred dovŕšením veku 35 rokov.

Doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier

Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca z dobrovoľne nasporenej sumy s daňovými výhodami a s možnosťou príspevku zamestnávateľa. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže uzavrieť každý dospelý človek, ak chce pravidelne sporiť.

Doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier

Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca z dobrovoľne nasporenej sumy s daňovými výhodami a s možnosťou príspevku zamestnávateľa. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže uzavrieť každý dospelý človek, ak chce pravidelne sporiť.

Investície do podielových fondov

Voľné peňažné prostriedky môžete investovať jednorazovo alebo pravidelne, napr. mesačne vkladať do niektorého podielového fondu, čím si vytvárate finančnú rezervu a budujete si svoj majetok.

Investície do podielových fondov

Voľné peňažné prostriedky môžete investovať jednorazovo alebo pravidelne, napr. mesačne vkladať do niektorého podielového fondu, čím si vytvárate finančnú rezervu a budujete si svoj majetok.

Poistenie právnej ochrany

Súkromná osoba si môže poistiť právnu ochranu rodiny, spojenú s motorovým vozidlom, bývaním, týkajúcu sa zmluvných vzťahov, susedských sporov a zmluvného práva. Poistná ochrana je v celej Európe prostredníctvom asistenčnej služby.

Poistenie právnej ochrany

Súkromná osoba si môže poistiť právnu ochranu rodiny, spojenú s motorovým vozidlom, bývaním, týkajúcu sa zmluvných vzťahov, susedských sporov a zmluvného práva. Poistná ochrana je v celej Európe prostredníctvom asistenčnej služby.