Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier
Ste sporiteľom 2. dôchodkového piliera?
Načítava sa...
Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier

Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) vzniklo kvôli dlhodobým problémom s financovaním starobných dôchodkov zo štátneho systému dôchodkového poistenia (1. pilier), ktorý je neudržateľný z dôvodu zmien demografických pomerov, najmä čoraz viac sa zväčšujúcej priepasti medzi počtom poberateľov a počtom pripspievateľov do systému.
Vstúpte do 2. dôchodkového piliera ak máte vek do 35 rokov alebo prehodnoťte svoje sporenie, pokiaľ už ste účastníkom 2. piliera!
Poraďte sa s nami

Zmeny v druhom pilieri

  Novinky v 2. pilieri od 1.7.2023

  • Uplatnenie predvolenej investičnej stratégie, čiže rozloženie majetku medzi indexový dôchodkový fond a dlhopisový garantovaný dôchodkový fond v závislosti od veku sporiteľa
  • Predvolená investičná stratégia - do veku 49 rokov sa budú príspevky zhodnocovať v indexovom dôchodkovom fonde (IDF), po dovŕšení 50 rokov veku budú každý rok presúvané 4 % osobného dôchodkového účtu postupne do DDF. Napr. po dpvŕšení 60 rokov to bude 40%, v 65 rokoch veku 60%, pričom zvyšok financií zostane stále v IDF.
  • Sporitelia narodení po roku 1968, ktorí nereagovali na automatické presunutie do DDF v roku 2013, budú mať automaticky presunuté nasporené prostriedky a aj nové príspevky do IDF.
  • Sporitelia s rokom narodenia 1968 a starší, ktorí nereagovali na automatické presunutie do DDF v roku 2013, budú mať automaticky presmerované nové príspevky do IDF, ale nebudú mať automaticky presunutú hodnotu investície do IDF, o čo však môžu požiadať.

  Novinky v 2. pilieri od 1.5.2023

  • Zvýšenie maximálneho veku sporiteľa pri vstupe do 2. piliera sa zvyšuje z 35 na 40 rokov.
  • Povinný vstup pre nových účastníkov dôchodkového poistenia, ktorí začali pracovať od 1.5.2023. Ak občan neuzavrie zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 6 mesiacov od prvej účasti na dôchodovom poistení, Sociálna poisťovňa mu určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou musí uzavrieť zmluvu.
  • Ak vstúpi nový sporiteľ povinne do 2. piliera, môže do 2 rokov kedykoľvek vystúpiť. Neskôr sa môže rozhodnúť, že opätovne vstúpi do 2. piliera, najneskôr však do 40 rokov veku.
  • Sporiteľ sa môže rozhodnúť, že bude sporiť do 2 rôznych dôchodkových fondov, pričom ani jeden z nich nemusí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

  Novinky v 2. pilieri od 1.1.2023

  • Poplatky: a) zrušenie odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý bol stanovený do 31.12.2022 vo výške max 1% ročne; b) zrušenie odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde; c) zvýšenie odplaty za správu dôchodkového fondu na 0,45 %, ktorá bude v nasledujúcich dvoch rokoch klesať o 0,025%, v roku 2025 bude vo výške 0,4 % ročne.
  • Akceptačný list sa ruší - doterajšia povinnosť predloženia akceptačného listu zo Sociálnej poisťovne pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti odpadá.
  • Zmena sadzby príspevkov z vymeriavacieho základu:
   RokyNové sadzbyDoteraz platné
   20235,5 %5,75 %
   20245,5 %6 %
   20255,75 %6 %
   20265,75 %6 %
   od 20276 %6 %
   Príspevky vo výške 5,5% z roku 2022 teda zostávajú platné až do konca roku 2024 oproti doteraz zákonom plánovaným 6 %.
  • Garancia v dlhopisovom dôchodkovom fonde (DDF) sa mení - sporiteľ musí mať priznanú na svojom osobnom dôchodkovom účte minimálne hodnotu zaplatených príspevkov v DDF, doteraz ručila DDS za hodnotu celého fondu.

  Novinky v 2. pilieri v roku 2017

  • Povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) sa zvyšuje na 4,25 % z vymeriavacieho základu (do 31.12.2016 bol vo výške 4 %)
  • Vek odchodu do starobného dôchodku sa zvyšuje na 62 rokov a 76 dní (doteraz len 62 rokov)
  • Ruší sa daňové zvýhodnenie pri platení dobrovoľných príspevkov.
  • Pri výpočte dôchodkov bola výrazne znížená hranica pre priznanie programového výberu na výšku priemerného dôchodku z 1. piliera - tzv. Švejnova novela bude platiť od 1.2.2018

  Novinky v 2. pilieri od 15.3.2015 - otvorenie 2. piliera

  • Otvorenie 2. piliera od 15.3.2015 do 15,6,2015 - každý môže vstúpiť alebo vystúpiť
  • Keď sporiteľ vystúpi z 2. piliera, v podstate odovzdá všetky nasporené peniaze, čiže svoj súkromný majetok Sociálnej poisťovni, ktorá tieto peniaze okamžite minie. Žiadna protihodnota za takto odovzdané peniaze neexistuje.
  • Ak vystúpi z 2. piliera sporiteľ, ktorý si platil dobrovoľné príspevky, musí vrátiť všetky daňové úľavy, ktoré si doteraz uplatnil, zaplatí teda dodatočnú daň.
  • Vstúpiť do 2. piliera môže aj v čase otvorenia do polovice júna 2015 aj účastník dôchodkového poistenia vo veku nad 35 rokov, dokonca aj ten, ktorý už raz z 2. piliera vystúpil, svoju chybu si uvedomil a má záujem opäť vstúpiť. Finančné prostriedky, ktoré kedysi sporil a odovzdal Sociálnej poisťovni, mu však už nikto nevráti, začína teda sporiť nanovo.

  Novinky v 2. pilieri od 1.1.2013

  • Dobrovoľný príspevok sporiteľa na starobné dôchodkové sporenie v ľubovoľnej výške, pričom do 2% z vymeriavacieho základu je dobrovoľný príspevok odpočítateľnou položkou z daňového základu do roku 2016 Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý, kto má vek do 35 rokov a má povinnosť platiť za dôchodkové poistenie
  • Zmena názvu dôchodkových fondov - dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) je povinná spravovať jeden garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.
  • V prípade poklesu hodnoty majetku v garantovanom dôchodkovom fonde za posledných 10 rokov musí nahradiť hodnotu do zákonom stanovenej výšky.
  • Odplata za správu indexového dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
  • Automatický presun úspor sporiteľov do garantovaného dôchodkového fondu k 30.4.2013 v prípade, že nepožiadate o presun vašich úspor do iného dôchodkového fondu.

  Novinky v 2. pilieri od 1.9.2012

  • Otvorenie 2. piliera až do konca januára 2013 - každý môže vstúpiť alebo vystúpiť
  • Príspevok do 2. piliera sa znižuje z 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný hrubý zisk živnostníka)
  • Ruší sa povinný vstup pre prvopoistencov (absolvent školy, ktorý sa prvýkrát zamestná alebo začne podnikať a prvýkrát začne platiť do Sociálnej poisťovne)
  • Zvýšenie poplatku za zhodnotenie peňazí na 10% z výnosu pre DDS-ky

Demografický problém

Zvyšovanie počtu dôchodcov a znižovanie počtu ľudí v produktívnom veku (zamestnancov a živnostníkov) vytvára tlak na priebežný dôchodkový systém - 1. pilier. Kde sú príčiny?
 • Rodí sa o polovicu menej detí ako kedysi.
 • Priemerná žena dnes prvýkrát rodí vo veku o 7 rokov vyššom ako pred 30 rokmi.
 • Mladí ľudia dlhšie študujú.
 • Ľudia neskôr umierajú – lepšia zdravotná starostlivosť, strava a životný štýl.
 • Masová emigrácia – zo 45 000 absolventov 15 000 ihneď odchádza do zahraničia.
 • Dôsledok = schodok fondu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne sa zväčšuje - pracujúci menej zaplatia na odvodoch ako dôchodcovia dostanú dôchodkov.
 • Po roku 2050 bude počet dôchodcov rovnaký ako počet pracujúcich, pričom dnes na 1 dôchodcu pripadajú 3 pracujúci.
 • Zostať len v 1. pilieri znamená, že všetky odvody 18 % z vymeriavacieho základu (hrubej mzdy zamestnanca alebo hrubého mesačného zisku živnostníka) sa minú každý mesiac na dôchodky a pracujúci nič neušetrí.

Čo je starobné dôchodkové sporenie?

Starobné dôchodkové sporenie (SDS) je sporenie na osobný účet sporiteľa. Jeho účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem v starobe, alebo príjem pozostalým v prípade smrti sporiteľa. SDS sa nazýva aj 2. pilier alebo kapitalizačný pilier dôchodkového systému. Starobné dôchodkové sporenie sa riadi zákonom o starobnom dôchodkovom sporení. Na rozdiel od priebežného 1. piliera, je 2. pilier zásluhový, to znamená, že čím viac sporiteľ zarába, tým viac peňazí sporí.

Ako funguje starobné dôchodkové sporenie?

Účastníkmi systému SDS sú sporiteľ, dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a depozitár. Sporiteľ zverí svoje peniaze z časti povinných dôchodkových odvodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá peniaze spravuje vo forme aktív v dôchodkovom fonde. Na všetko dozerá depozitár, osobitne pre tento účel licencovaná banka, ktorá musí byť nezávislá od DSS. Majetok DSS musí byť oddelený od majetku dôchodkového fondu. DSS a depozitár si za svoju činnosť inkasujú vopred dohodnuté poplatky. ako-funguje-starobne-dochodkove-sporenie

Sporiteľ starobného dôchodkového sporenia

Sporiteľom 2. piliera môže byť fyzická osoba, ktorá má zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a táto zmluva musí byť zaregistrovaná v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení v Sociálnej poisťovni. Sporiteľom môže byť:
  • Zamestnanec
  • Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená
  • Osoba na materskej / rodičovskej dovolenke
  • Dobrovoľne poistená osoba
Sporiteľom 2. piliera nemôže byť:
 • Policajti, vojaci a príslušníci SIS
 • Hasiči a záchranári, vrátane horských záchranárov
 • Colníci, príslušníci NBÚ a Zboru väzenskej a justičnej stráže

Vstup do 2. piliera

Ako prebieha vstup do 2. piliera:
 • Predpoklad: vek do 35 rokov a platenie povinných odvodov – zamestnanec, brigádnik, dohodár, SZČO.
 • Uzavretie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení – zariadime my, vy len vyplňte prihlášku pre vstup do druhého piliera
 • Registrácia zmluvy v Sociálnej poisťovni – zariadi dôchodková správcovská spoločnosť.
 • Akceptácia zmluvy v Sociálnej poisťovni.
 • Platenie príspevkov z povinných odvodov – posiela Sociálna poisťovňa do dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

 • Každý sporiteľ môže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS);
 • V pobočke Sociálnej poisťovne si sporiteľ osobne požiada o vydanie akceptačného listu pre prestup medzi DSS-kami – 1-krát ročne bezplatne a trvá to len 5 minút po predložení občianskeho preukazu;
 • Sporiteľ uzavrie zmluvu o SDS s novou DSS, prílohou zmluvy musí byť originál akceptačného listu;
 • Nová DSS zariadi registráciu zmluvy v Sociálnej poisťovni;
 • Príspevky budú presmerované do novej DSS;
 • Hodnota dôchodkového účtu bude predisponovaná z doterajšej DSS do novej DSS – automatický proces.

Prestup medzi dôchodkovými fondami

 • Sporiteľ môže sporiť do 1 dôchodkového fondu alebo do 2 dôchodkových fondov, v tom prípade však jeden z nich musí byť garantovaný
 • Sporiteľ môže prestúpiť do iného dôchodkového fondu a DSS musí do 3 pracovných dní jeho dôchodkové jednotky presunúť z výstupného do vstupného fondu.

Automatická realokácia

10 rokov pred dôchodkom musí byť sporiteľ povinne v 2 dôchodkových fondoch, pričom každý rok DSS presunie 10 % z jeho čistej hodnoty dôchodkových jednotiek do garantovaného fondu.
Dovŕšenie veku v rokoch + 76 dníMin. podiel v dlhopisovom DF v %Dovŕšenie veku v rokoch + 76 dníMin. podiel v dlhopisovom DF v %
52105760
53205870
54305980
55406090
565061100
Na žiadosť sporiteľa môže byť povinný presun podielov do dlhopisového garantovaného fondu len polovičný.

Príspevky do 2. piliera

Druhy príspevkov do starobného dôchodkového sporenia
 • Povinné príspevky SDS – v súčasnosti 4,25 % z vymeriavacieho základu
 • Dobrovoľné príspevky SDS – od 1.1.2017 už nie sú daňovo zvýhodnené
Platitelia príspevkov SDS
 • Zamestnávateľ za svojho zamestnanca – účastníka 2. piliera
 • SZČO ak je účastník 2. piliera
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba
 • štát
 • Sociálna poisťovňa
Spôsob určenia povinných príspevkov SDS
 • Zamestnanec - vypočíta sa z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy zamestnanca v %
 • SZČO – vypočíta sa v % z vymeriavacieho základu ako všetky povinné odvody
Vymeriavací základ SZČO je 1/12 základu dane pred odrátaním povinných odvodov. Sadzba príspevkov starobného dôchodkového sporenia z vymeriavacieho základu
ObdobiePríspevokObdobiePríspevok
do 31.8.20099 %1.1.2020 - 1.12.20205 %
1.9.2009 - 31.12.20164 %1.1.2021 - 1.12.20215,25 %
1.1.2017 - 31.12.20174,25 %1.1.2022 - 1.12.20225,5 %
1.1.2018 - 31.12.20184,5 %1.1.2023 - 31.12.20235,75 %
1.1.2019 - 31.12.20194,75 %od 1.1.20246 %
Do 31.8.2012 boli príspevky vo výške jednej polovice z povinných odvodov na starobný dôchodok, čiže 9 % z vymeriavacieho základu (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný hrubý zisk živnostníka), od 1.9.2012 sa tento príspevok znižuje na 4 % z vymeriavacieho základu. Rozdelenie povinných odvodov vo výške 18 % medzi 1 pilier a 2. pilier bol teda vo výške 9% + 9 %, ale od septembra 2012 vo výške 14 % + 4 %. Od 1.1.2017 je povinný príspevok 4,25 % z vymeriavacieho základu a každý rok až do roku 2024 sa bude zvyšovať až na úroveň 6 % z vymeriavacieho základu.

Dôchodkové fondy v druhom pilieri

Dôchodkový fond je majetok rozdelený na dôchodkové jednotky (podiely) vo vlastníctve sporiteľov (investorov). Podľa druhu a štruktúry investičných nástrojov (akcie, dlhopisy, a podobne)
 • Akciový dôchodkový fond (do 31.12.2011 rastový fond) - má najviac 80 % akcií, dlhopisy a peňažné investície najviac 80 % čistej hodnoty majetku.
 • Zmiešaný dôchodkový fond (do 31.12.2011 vyvážený fond) - môže obsahovať najviac 50 % akcií a najmenej 50 % dlhopisov a peňažných investícií.
 • Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (do 31.12.2011 konzervatívny fond) - je garantovaný, hodnota dôchodkových jednotiek nesmie na polročnej báze klesnúť. Môžu ho tvoriť len dlhopisy a peňažné investície.
 • Indexový dôchodkový fond (nový fond od 1.1.2012) - kopíruje akciové indexy a má nízky poplatok, lebo nie je aktívne riadený.

Dôchodková správcovská spoločnosť

 • DSS spravuje majetok v dôchodkovom fonde (DF) a za to inkasuje správcovský poplatok
 • Majetok v DF, ako aj obchody s majetkom v DF sa musia evidovať oddelene od majetku DSS a od majetku v iných DF
 • Správou dôchodkových fondov sa rozumie
  • riadenie investícií
  • administrácia
  • propagácia a reklama dôchodkových fondov
  • výber dobrovoľných príspevkov

Depozitár

 • Depozitár DF môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má povolenie NBS na vykonávanie činnosti depozitára a na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove alebo správe finančných nástrojov.
 • Depozitár vykonáva pokyny DSS a kontroluje, či sú v súlade so štatútom DF, ručí za správnosť celým svojím majetkom
 • Vedie bežné účty pre DSS pre každý DF + 1 bežný účet pre nepriradené platby; DSS si nesmie otvoriť bežné účty v inej banke.
 • Úschova listinných cenných papierov DF
 • Kontroluje výpočet dôchodkovej jednotky
 • Za svoju činnosť dostáva odplatu
 • Úlohou depozitára dôchodkového fondu nie je riadenie investovania majetku v dôchodkových fondoch

Poplatky v 2. pilieri

  DSS má právo na
 • odplatu za správu dôchodkového fondu
  • najviac 0,2 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom DF
  • najviac 0,3 % v akciovom, zmiešanom a dlhopisovom DF
 • odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu – max. 1 % z pripísaných príspevkov
 • odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde určuje vzorec ...

Dedenie v starobnom dôchodkovom sporení

Kto môže dediť?
 • V zmluve určená(é) oprávnená(é) osoba(y)
 • Zákonný dedič podľa občianskeho zákonníka
Kedy vzniká nárok na dedenie?
 • Vo fáze sporenia kedykoľvek
 • Vo fáze výplaty doživotného dôchodku do 7 rokov od začiatku výplaty
Kedy nevzniká nárok na dedenie?
 • Počas výplaty dočasného dôchodku
 • Počas výplaty doživotného dôchodku po uplynutí garančnej doby 7 rokov

Dôchodky v starobnom dôchodkovom sporení

Druhy dôchodkov v SDS Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok
 • Doživotný dôchodok
 • Dočasný dôchodok
 • Programový výber
Pozostalostný dôchodok
 • Vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok
 • Sirotský dôchodok
Podmienky vyplácania dôchodkov z 2. piliera
 • Starobný dôchodok – podmienkou vyplácania je dosiahnutie dôchodkového veku 62 rokov a 76 dní
 • Predčasný starobný dôchodok – vznik nároku na predčasný starobný dôchodok z 1. piliera alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku z 1. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z 2. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • Pozostalostný dôchodok – nárok na vdovský, vdovecký alebo sitotský dôchodok z 1. piliera
Spôsob výplaty dôchodku z 2. pilieraInvestičné rizikoPozostalostné krytieDedenie
Doživotný dôchodok ánonie7 rokov
Doživotný dôchodok s pozostalostným krytímánoáno7 rokov
Doživotný dôchodok so zvyšovanímánonie7 rokov
Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytímánoáno7 rokov
Dočasný dôchodokánonienie
Programový výbernienieáno
Dočasný dôchodok v režime malá nasporená sumaánonienie
Dočasný dôchodok v režime malá nasporená sumanienieáno
Zo starobného sporenia sa vypláca starobný, predčasný starobný a pozostalostný dôchodok. Výplatou týchto dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia je poverená niektorá komerčná poisťovňa na základe výberu samotného sporiteľa, ktorý jej doručí žiadosť o vyplácanie príslušného dôchodku. Poisťovňa však musí mať na vyplácanie oprávnenie. Starobný a predčasný starobný dôchodok možno vyplácať dvoma spôsobmi:
 • prostredníctvom programového výberu s doživotným dôchodkom,
 • formou doživotného dôchodku.
dve-formy-vyplacania-starobneho-dochodkoveho-sporenia

Podmienkou poberania starobného dôchodku formou programového výberu je dovŕšenie dôchodkového veku a účasť na starobnom dôchodkovom sporení najmenej 10 rokov. Pri predčasnom starobnom dôchodku je to priznanie predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení. Predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok. Pri tejto forme uskutočňuje výplatu dôchodku dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná komerčná poisťovňa. Poisťovňa vypláca doživotný dôchodok. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca počas obdobia programového výberu, ktoré si určí samotný sporiteľ (najmenej 1 mesiac), dôchodok ako disponibilný prebytok. Disponibilný prebytok je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa (teda nasporenou sumou) a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného (starobného predčasného) dôchodku. Disponibilný prebytok sa zisťuje ku dňu požiadania o vyplácanie dôchodku a zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky dôchodku. Dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia sa vyplácajú mesačne. Deň splatnosti určuje dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom.

Ako dostať dôchodok z 2. piliera?

 • Podajte si žiadosť o vyplácanie starobného dôchodku v Sociálnej poisťovni
 • Sociálna poisťovňa vám pošle zoznam ponúk od životných poisťovní, ktoré môžu vyplácať dôchodok z 2.piliera
 • Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku
 • Uzavrite poistnú zmluvu s vybranou životnou poisťovňou
 • Poistnú zmluvu predložíte vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Dôchodková správcovská spoločnosť pošle váš disponibilný prebytok - anuitu do životnej poisťovne ako jednorazové poistné.

Postup je nasledovný – dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu peňažné prostriedky do poisťovne v hodnote potrebnej na vyplácanie dôchodku (najmenej však vo výške 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Príslušná poisťovňa následne uzavrie so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného dôchodku. Zostatok na účte sporiteľa bude vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť. Vyplácaná suma sa určí ako podiel disponibilného prebytku a počtu požadovaných mesiacov vyplácania dôchodku.

mechanizmus-vyplacania-dochodkov-z-druheho-piliera

Pri forme doživotného dôchodku uskutočňuje výplatu len príslušná poisťovňa. To znamená, že DSS prevedie z dôchodkového fondu všetky peňažné prostriedky, ktoré patria sporiteľovi. Poisťovňa potom uzavrie so sporiteľom zmluvu o vyplácaní dôchodku. Pod pozostalostnými dôchodkami rozumieme - vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Vdovský dôchodok sa vypláca počas jedného roka od smrti manžela vdove po manželovi, ktorý bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Po uplynutí jedného roka sa bude ďalej vyplácať len v prípade, že sa vdova stará o nezaopatrené dieťa (dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, do 26 rokov jeho veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie), je invalidná (z dôvodu poklesu pracovnej schopnosti o viac ako 70% podľa zákona o sociálnom poistení) alebo dovŕšila dôchodkový vek. Vdovecký dôchodok sa vypláca vdovcovi po zosnulej manželke, rovnako počas jedného roka. Výplatu vdovského (vdoveckého) dôchodku uskutočňuje:

 • Dôchodková správcovská spoločnosť spolu s príslušnou poisťovňou, ak bol zosnulý poberateľom dôchodku formou programového výberu - dôchodková správcovská spoločnosť vypláca disponibilný prebytok vo výške, v akej ho poberal zosnulý, poisťovňa vypláca 60% dôchodku, ktorý prináležal zosnulému,
 • len poisťovňa, ak sa jednalo o vyplácaný dôchodok formou doživotného dôchodku, a to vo výške 60% z dôchodku zosnulého.
Sirotský dôchodok sa vypláca nezaopatrenému dieťaťu po rodičovi, ktorý bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Vypláca ho buď dôchodková správcovská spoločnosť spolu s poisťovňou, alebo iba poisťovňa (v závislosti od formy vyplácania dôchodku). Poisťovňa bude vyplácať v oboch prípadoch dôchodok vo výške 30% z dôchodku zosnulého. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodok vo výške disponibilného prebytku vyplácaného ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa.