Osobné poistenie

Životné poistenie
Životné poistenie zabezpečuje poisteného alebo jeho rodinu pre prípad smrti, dôchodku, choroby, invalidity, úrazu, ušlého zárobku pri PN, nezamestnanosti a chráni jeho príjem pri splácaní pôžičiek.

Úrazové poistenie
Úrazové poistenie môže zmierniť finančnú stratu spôsobenú úrazom – smrť, invaliditu, hospitalizáciu, stratu príjmu, zvýšenie životných nákladov a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Poistenie detí
Poistenie detí kryje študijné náklady, veno alebo iný dôvod tvorby finančnej rezervy na štart do života v kombinácii s úrazovým poistením športových aktivít alebo záujmovej činnosti.

Poistenie športovcov
Športovci podstupujú väčšie riziko úrazu a finančnej straty ako ostatní ľudia. Výkonnostní a profesionálni športovci sú len v niektorých poisťovniach prijateľní, v prípade adrenalínových športov (lietanie, motorizmus, horolezectvo, potápanie) je len niekoľko riešení na trhu.

Poistenie súkromnej zodpovednosti
Každý človek zodpovedá za škodu spôsobenú inému na zdraví, na majetku alebo ušlom zisku, a tiež za nemajetkovú ujmu.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Zamestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi až do výšky 4 hrubých mesačných miezd. Poškodenie stroja, vyrobenie nepodarku, poškodenie služobného auta pri havárii, strata zverených predmetov.

Starobné dôchodkové sporenie – II. pilier
Dôchodok z II. piliera sa vytvorí sporením z povinných odvodov na súkromný dôchodkový účet, spravovaný dôchodkovou spoločnosťou. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzavrieť každý zamestnanec alebo živnostník pred dovŕšením veku 35 rokov.

Doplnkové dôchodkové sporenie III. pilier
Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca z dobrovoľne nasporenej sumy s daňovými výhodami a s možnosťou príspevku zamestnávateľa. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže uzavrieť každý dospelý človek, ak chce pravidelne sporiť.

Investície do podielových fondov
Voľné peňažné prostriedky môžete investovať jednorazovo alebo pravidelne, napr. mesačne vkladať do niektorého podielového fondu, čím si vytvárate finančnú rezervu a budujete si svoj majetok.

Poistenie právnej ochrany
Súkromná osoba si môže poistiť právnu ochranu rodiny, spojenú s motorovým vozidlom, bývaním, týkajúcu sa zmluvných vzťahov, susedských sporov a zmluvného práva. Poistná ochrana je v celej Európe prostredníctvom asistenčnej služby.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...