Home

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

 • Vyplňte formulár
 • Porovnajte ceny
 • Uzavrite poistenie online
Informácie o vozidle

Druh vozidla

1. DRUH VOZIDLA Vyberte typ vozidla zo zoznamu:

 • L - Motocykel (trojkolka, štvorkolka)
 • M - Osobné vozidlá
 • N - Nákladné vozidlá
 • O - Prípojné vozidlá
 • T - Traktory (poľnohospodárske, lesné)
 • S - Pracovné stroje
 • R - Ostatné vozidlá
Zdvihový objem motora

Druh použitia vozidla

Vyberte účel použitia vozidla zo zoznamu

Továrenská značka

Vyberte továrenskú značku vozidla zo zoznamu Zdvihový objem motora

Model vozidla

Vyberte model vozidla zo zoznamu Zdvihový objem motora

Model vozidla

Vpíšte model vozidla zo zoznamu Zdvihový objem motora

Druh paliva

Vyberte druh používaného paliva zo zoznamu Zdvihový objem motora

Zdvihový objem valcov (cm3)

14 P.1 Zdvihový objem valcov
Zdvihový objem motora

Najväčší výkon motora (kW)

16 P.2 Najväčší výkon motora
výkon motora

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg)

32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť
hmotnosť vozidla

Rok výroby

B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby)
datum prvej evidencie

Požadovaný začiatok poistenia

1. Okamihom zaplatenia prvého poistného alebo prvej splátky poistného – poistné krytie vzniká zaplatením prvej splátky poistného - zvoľte v prípade, že je vozidlo v súčasnosti nepoistené alebo ho chcete dnes prihlásiť ako nový držiteľ.
2. Neskorší začiatok – vyberte požadovaný neskorší dátum začiatku poistenia, napríklad dátum predpokladaného prevzatia nového vozidla od predajcu alebo pri ojazdenom vozidle nasledujúci deň po skončení súčasného poistenia alebo plánovaný dátum prepisu držiteľa v technickom preukaze a podobne.

Požadovaný začiatok poistenia

1. Okamihom zaplatenia prvého poistného alebo prvej splátky poistného – poistné krytie vzniká zaplatením prvej splátky poistného - zvoľte v prípade, že je vozidlo v súčasnosti nepoistené alebo ho chcete dnes prihlásiť ako nový držiteľ.
2. Neskorší začiatok – vyberte požadovaný neskorší dátum začiatku poistenia, napríklad dátum predpokladaného prevzatia nového vozidla od predajcu alebo pri ojazdenom vozidle nasledujúci deň po skončení súčasného poistenia alebo plánovaný dátum prepisu držiteľa v technickom preukaze a podobne.

Typ držiteľa

 1. Fyzická osoba (Držiteľom je občan, ktorého identifikačným číslom je rodné číslo)
 2. Právnická osoba (Držiteľom je firma, ktorej identifikačným číslom je IČO)
 3. Fyzická osoba – podnikateľ (Držiteľom je Fyzická osoba - živnostník)

PSČ bydliska/sídla

Poštové smerovacie číslo trvalého bydliska, prípadne sídla organizácie. Jeho zadaním Vám bude nižšie zprístupnený výber konkrétnej obce, prípadne mestskej časti

Miesto bydliska/sídla

Vyberte prosím príslušnú obec, prípadne mestskú časť

Dátum narodenia

Zadajte prosím dátum narodenia držiteľa v tvare dd.mm.rrrr.
Údaj vypĺňa fyzická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.

Dosiahnutý počet bezškodových mesiacov

Uveďte počet mesiacov, ktoré uplynuli od vašej poslednej poistnej udalosti. V prípade, že vlastníte vozidlo alebo vodičský preukaz menej ako 5 rokov a doteraz ste nespôsobili žiadnu škodu, zvoľte minimálny počet mesiacov 60.

Dve a viac poistných udalostí spôsobených počas uplynulých 10 rokov

Poistník vyhlasuje, že počas doby 10 rokov pred uzavretím tejto poistnej zmluvy neboli prevádzkou motorových vozidiel, ktorých držiteľom zapísaným v evidencii motorových vozidiel bol alebo je držiteľ poisteného vozidla, spôsobené počas takéhoto zápisu viac ako dve udalosti, z ktorých vznikla akákoľvek škoda inej osobe ako držiteľovi poisteného motorového vozidla.

Dve a viac poistných udalostí spôsobených počas uplynulých 10 rokov

Poistník vyhlasuje, že počas doby 10 rokov pred uzavretím tejto poistnej zmluvy neboli prevádzkou motorových vozidiel, ktorých držiteľom zapísaným v evidencii motorových vozidiel bol alebo je držiteľ poisteného vozidla, spôsobené počas takéhoto zápisu viac ako dve udalosti, z ktorých vznikla akákoľvek škoda inej osobe ako držiteľovi poisteného motorového vozidla.

Počet spôsobených škôd za posledné 3 roky

Zadajte predchádzajúce neprerušené obdobie, počas ktorého držiteľ vozidla nezavinil (nespôsobil) škodu. Týka sa všetkých doterajších zákonných poistení a vozidiel, ktoré mal držiteľ vozidla poistené.
Držiteľom vozidla je osoba zapísaná v OSVEDČENÍ O EVIDENCII VOZIDLA (TECHNICKOM PREUKAZE) poisťovaného vozidla v časti ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII v bode C.1.1.
Pravdivosť tohto údaja je možné overiť v centrálnom registri škôd, ktorý je pod správou Slovenskej kancelárie poisťovateľov. V prípade škodovej udalosti a nepravdivosti tohto údaja, má poisťovňa právo krátiť poistné plnenie.

Rok prvého udelenia vodičského oprávnenia

Zadajte rok prvého udelenia vodičského oprávnenia.

Vozidlo pre registráciou?

Označte áno ak je vozidlo pred registráciou alebo prepisom a ešte nemá pridelené EČV alebo číslo technického preukazu

Vozidlo pre registráciou?

Označte áno ak je vozidlo pred registráciou alebo prepisom a ešte nemá pridelené EČV alebo číslo technického preukazu

Nachádzate sa tu

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.


Poraďte sa o PZP zodpovednosti vozidla!

0948 117707
alebo nám napíšte e-mail na adresu pzp@poistenie.sk

alebo uzavrite PZP online.


Obsah stránky:

Čo je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla?
Ako funguje povinné zmluvné poistenie?
Ktoré vozidlá sa musia poistiť povinným zmluvným poistením?
Kto je povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie?
Rozsah krytia v povinnom zmluvnom poistení
Limity Krytia v PZP
Doplnkové krytie a pripoistenie v PZP
Výluky z poistného krytia v PZP
Doklady a dokumenty k PZP
Zmena, zánik, výpoveď PZP auta
Postup pri výpovedi PZP
Výpoveď PZP tlačivo

Čo je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti motorového vozidla?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP, zákonné poistenie) je finančná ochrana držiteľa alebo majiteľa motorového alebo prípojného vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom. 

Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001, ktorý bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný. 

Ako funguje povinné zmluvné poistenie motorového vozidla?

Poistený uzavrie poistnú zmluvu o PZP s poisťovňou a platí poistné. Poistený - škodca spôsobí škodu inému - poškodenému. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje poistnú udalosť. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému. 

Ako funguje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla

Ktoré vozidlá sa musia poistiť povinným zmluvným poistením?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ľudovo nazývané zákonné poistenie, musí mať uzavreté každé vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách ako vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske stroje (traktor, kosačka, brány, sejačka a podobne) a stavebné stroje (bager, buldozér, valec, atď.).

Napr. poľnohospodársky stroj bez evidenčného čísla pri práci na poli funguje ako pracovný stroj, pri presune po ceste po vlastnej osi už sa pohybuje ako účastník cestnej premávky, preto platné PZP je preň povinné. Vysokozdvižný vozík, ktorý sa premiestňuje po verejnej komunikácii, musí mať dojednané PZP zodpovednosti vozidla. V prípade, že nakladá alebo vykladá náklad do regálu alebo pristaveného kamiónu, považujeme ho za pracovný stroj a vzťahuje sa na túto činnosť výluka z krytia PZP. Keď behá po podnikových komunikáciách a neopustí areál závodu, hoci vezie (premiestňuje) náklad, vtedy tiež musí mať uzavreté PZP, čo vyplýva z vymedzenia kategórie vysokozdvižného vozíka ako motorového vozidla. Viac o tejto problematike sa píše tu.

Kto je povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla – PZP je povinný uzavrieť držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla – technickom preukaze alebo vlastník vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. V prípade leasingového prenájmu má povinnosť uzavretia poistnej zmluvy nájomca leasingu. Povinnosť uzavretia PZP vozidla vzniká dňom jeho zápisu do evidencie vozidiel. V praxi to funguje tak, že policajti, ktorí prihlasujú vozidlo, požadujú zároveň s inými dokladmi predloženie poistnej zmluvy alebo Potvrdenia o uzavretí PZP vozidla, tzv. bielej karty.

Povinné zmluvné poistenie - rozsah poistného krytia v PZP

PZP sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.  Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil
poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu

 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
 4. ušlého zisku

Poistený má z poistenia zodpovednosti tiež právo, aby poisťovateľ za neho nahradil uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Povinné zmluvné poistenie - limity krytia v PZP

Zákon o PZP stanovuje minimálne limity poistného plnenia, ktoré musia byť dojednané v poistnej zmluve:

 1. 5 000 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených
 2. 1 000 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku

Okrem týchto minimálnych limitov majú všetky poisťovne v ponuke aj nadštandartné poistenie na vyššie sumy až do 10 000 000 €.

Povinné zmluvné poistenie - doplnkové krytie a pripoistenie

Poisťovne poskytujú k zákonom stanovenému krytiu aj rôzne doplnkové krytia, pripoistenia a iné výhody, niektoré sú už obsiahnuté v základnej cene PZP, iné si môže klient dojednať za príplatok. Ide najmä o tieto zložky PZP:

Asistenčné služby

Poisťovňa rieši núdzové problémy klienta prostredníctvom telefonického poradenstva, ktoré funguje 24 hodín denne.

Úrazové poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom, nazývané tiež poistenie sedadiel, kryje vodiča a ostatných cestujúcich vo vozidle pre prípad úrazu. Úrazové poistenie sedadiel je možné dojednať online a obvykle sa vzťahuje na tieto prípady úrazu vo vozidle:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Poistenie v prípade zlomeniny
 • Poistenie v prípade popálenín
 • Bolestné po úraze – vyplácané jednorazovo alebo formou denného odškodného
 • Hospitalizácia po úraze – denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu v motorovom vozidle
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov

Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie čelného skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin kryje opravu najmä v prípade nárazu kameňa, vymršteného spod kolesa iného vozidla. Ide o častú škodu, kedy zavinenie cudzej osoby je veľmi diskutabilné a často ťažko zistiteľné a dokázateľné, preto poisťovne väčšinou nie sú ochotné tento typ škody preplácať zo základného krytia PZP vozidla.

Pripoistenie živelných udalostí

Pripoistenie živelných udalostí – povodeň, záplava, zemetrasenie, tiaž snehu, lavína, výbuch sopky,  zosuv pôdy, krupobitie, víchrica, požiar, blesk, výbuch, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov.

Výluky z poistného krytia PZP vozidla

Zo zákona vyplývajú niektoré výluky z poistného krytia PZP zodpovednosti vozidla. Ide o prípady škôd, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ktoré spôsobilo škodu
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škody žili v spoločnej domácnosti
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom navzájom,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo tréningoch,
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.

Poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:

 • bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia,  
 • sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
 • neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

Doklady a dokumenty k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti vozidla

Poistník pri uzatváraní PZP vozidla alebo do 1 mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy obdrží od poisťovne a sprostredkovateľa tieto dokumenty a doklady.

Zmena, zánik, výpoveď PZP auta

PZP auta môže zaniknúť týmito spôsobmi:

 • výpoveď z akéhokoľvek dôvodu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • zánik motorového vozidla - totálna škoda
 • prepis vozidla na polícii v evidencii vozidiel - oznámenie o zmene držiteľa
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel - oznámenie o vyradení vozidla z evidencie 
 • prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • vrátenie dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách bez evidenčného čísla (poľnohospodárske, stavebné, pracovné stroje a podobne)
 • vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky
 • zmena leasingového nájomcu - oznámenie o zmene leasingového nájomcu
 • skončenie poistnej doby
 • nezaplatenie poistného do 1 mesiaca od splatnosti - klient si musí ihneď poistiť vozidlo v ktorejkoľvek poisťovni
 • po vzniku poistnej udalosti

Postup pri výpovedi PZP auta

Napísanú výpoveď poistnej zmluvy dvojmo vytlačte, podpíšte a zašlite jeden rovnopis na adresu poisťovne, v ktorej máte platné poistenie PZP, najlepšie doporučene. Výpoveď musí byť podpísať poistník, čiže osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby musí výpoveď podpísať štatutárny zástupca.
Výpoveď je možné odovzdať osobne v niektorej pobočke poisťovne, vtedy si dajte potvrdiť svoju kópiu výpovede prezentačnou (dátumovou) pečiatkou a podpisom pracovníka poisťovne..
Výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr v posledný deň výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Dátum najneskoršieho možného dňa podania výpovede vypočítate tak, že si vezmete koniec výpovednej lehoty (koniec poistného roka), zistíte, aký je to deň, napr. štvrtok a odrátate si v kalendári 6 štvrtkov, čím dostanete začiatok výpovednej lehoty. 

Výpoveď PZP tlačivo

Výpoveď PZP je možné podať len písomne a musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona. Musí byť dodržaná výpovedná lehota a výpoveď musí obsahovať osobné údaje poistníka, adresu poisťovne, číslo poistnej zmluvy a podpis poistníka. Pomocou nášho generátora výpovede PZP môžete jednoducho a pohodlne zrušiť poistnú zmluvu PZP vyplnením tlačiva, vytlačením a následným doručením do poisťovne. Následne si môžete v prípade potreby urobiť porovnanie PZP. Väčšinou v prípade tohoto produktu rozhoduje cena nového poistenia. Na to slúži PZP kalkulačka.