Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Načítava sa...
Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Zamestnanec zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za akúkoľvek škodu, spôsobenú pri výkone jeho práce, najmä poškodenie, zničenie majetku zamestnávateľa, stratu zverených predmetov, vyrobenie nepodarku alebo vadne vykonanú prácu, atď.
Pracujete ako zamestnanec na základe pracovnej zmluvy? Ak áno, zodpovedáte za škodu spôsobenú zamestnávateľovi až do výšky 4 hrubých mesačných miezd.
Poraďte sa s nami

Podstata poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca kryje niektoré škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa § 179 Zákonníka práce, a to najmä poškodenie vecí zamestnávateľa.

Častou poistnou udalosťou býva poškodenie služobného motorového vozidla následkom havárie, ktoré obyčajne poisťovňa osobitne pripoisťuje, pričom je krytá aj spoluúčasť z havarijného poistenia. Za príplatok je možné aj poistenie vadne vykonanej práce zamestnanca - nepodarkov.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - porovnanie poisťovní

Poisťovne majú výrazne rozdielne názory na riziko v poistení zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi. Najdôležitejšie faktory, ktoré rozhodujú o cene a krytí sú:
 • povolanie poisteného, osobitnou kategóriou sú profesionálni vodiči nákladných vozidiel
 • krytie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa
 • požiadavka na krytie škôd spôsobených vznikom nepodarkov
 • krytie škôd na prepravovaných veciach

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi - Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
 • Poistený môže byť každý zamestnanec na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce - na plný úväzok, na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, študentský brigádnik, ďalej štátny zamestnanec, pracovník v služobnom pomere, atď.
 • Územná platnosť poistenia je Európa, za príplatok je možné rozšíriť krytie na celý svet
 • Poistenie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa je možné štandardne dojednať aj pre nákladné motorové vozidlá
 • Pripoistenie výroby nepodarkov - chybne vykonaná práca a chybne vykonaná služba
 • Pripoistenie zodpovednosti za škody na prepravovaných veciach
 • Spoluúčasť poisteného je 10%, minimálne 30 € z výšky každej škody, dá sa dohodnúť aj vyššia spoluúčasť 10%, minimálne 100 €, za čo je zľava na poistnom.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Generali Poisťovňa

Generali Poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
 • Poisťovňa kryje škody spôsobené zamestnancom porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, a navyše aj škody z nedbanlivosti pri výkone štátneho zamestnanca.
 • Územná platnosť je celá Európa už v základnom krytí
 • Okrem individuálneho poistenia je možné aj skupinové poistenie s dodatočnou zľavou za počet poistených.
 • Základné poistenie si môžete rozšíriť o niektoré zo širokej ponuky pripoistení, v závislosti od špecifík vášho zamestnania.
 • Spoluúčasť poisteného je 10%, najmenej 30 € z výšky každej škody.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Groupama poisťovňa

Groupama poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
 • Poistený môže byť každý zamestnanec na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce.
 • Územná platnosť poistenia je Slovenská republika + Česká republika, za príplatok je možné rozšíriť krytie na územie Európy
 • Poistenie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa je možné pripoistiť

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - KOMUNÁLNA poisťovňa

KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu:
 • zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
 • štátny zamestnanec v štátno-zamestnaneckom pomere, ktorý je povinný nahradiť škodu služobnému úradu, ak zodpovednosť vznikla výhradne pri výkone štátnej služby.
 • príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • príslušníkom policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - KOOPERATIVA poisťovňa

KOOPERATIVA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu:
 • spôsobenú poisteným zamestnancom zamestnávateľovi poisteného zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh.
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vedľajšej činnosti.
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Colonnade Insurance (bývalá QBE poisťovňa)

Colonnade Insurance ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
 • zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého a podobného pomeru
 • zamestnancov a členov družstva, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom pomere u právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré zamestnávajú fyzické osoby v pracovnoprávnych vzťahoch alebo na základe dohody o pracovnej činnosti
 • Pripoistenie zamestnancov, ktorí riadia motorové vozidlo zamestnávateľa alebo iný dopravný prostriedok.
 • Územná platnosť Slovenská republika, možnosť rozšírenia územnej platnosti na Európu za príplatok.
 • Spoluúčasť 40%, najmenej 100 € v prípade škody na havarijne nepoistenom vozidle zamestnávateľa, v prípadoch ostatných škôd je spoluúčasť 10%, najmenej 33 €.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa má podmienky poistenia zodpovednosti zamestnancanastavené takto:
 • Poistený môže byť zamestnanec podľa zákonníka práce s výnimkou nepoistiteľných povolaní:
  1. vodič z povolania (vrátane napr. kamionistu, závozníka a pod.), rušňovodič a vodiči akýchkoľvek iných koľajových vozidiel,
  2. skladník s alebo bez oprávnenia jazdiť na vysokozdvižnom vozíku,
  3. zamestnanci oprávnení jazdiť na vysokozdvižnom vozíku,
  4. pracovník servisu motorových vozidiel (servisný technik, automechanik, klampiar, autoelektrikár, technik na STK a pod.); táto výluka sa nevzťahuje na referenta, sekretárku alebo iného administratívneho pracovníka zamestnaného v servise motorových vozidiel,
  5. zamestnanci štátnej správy a samosprávy, ako sú napríklad: sudca, prokurátor, policajt, poslanec, starosta, požiarnik a podobne. Táto výluka sa vzťahuje aj na každého zamestnanca štátnej služby vo vedúcej pozícii, t.j. napríklad vedúci oddelenia, riaditeľ a podobne.
  6. strážnik alebo zamestnanec spoločnosti poskytujúcej strážne a bezpečnostné služby,
  7. taxikár,
  8. zamestnanci pracujúci v baniach, tuneloch, vykonávajúci hlbinné a podzemné práce. (napr. baník, tunelový špecialista a pod.).
 • UNIQA ponúka územnú platnosť Slovenská republika, za príplatok SR + ČR, tretia možnosť je štáty EÚ
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na vozidle zamestnávateľa je za prirážku
 • Vylúčené sú škody spôsobené stratou zverených predmetov, nepodarky a čisté finančné škody
 • Spoluúčasť je 10%, najmenej 16,60 € pri každej poistnej udalosti

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa poisťuje zodpovednosť zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi:
 • Poistený môže byť každý zamestnanec podľa zákonníka práce alebo v služobnom pomere, s výnimkou vodičov úžitkových a nákladných vozidiel nad 3500 kg a vodičov taxíkov
 • Územná platnosť poistenia je Európa
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na vozidle zamestnávateľa
 • Spoluúčasť je 10%, najmenej však 33 € pri každej poistnej udalosti