Zrušenie životného poistenia
Dôvod zrušenia životného poistenia:
Načítava sa...
Zrušenie životného poistenia

Zrušenie životného poistenia

Životné poistenie môže zaniknúť niekoľkými spôsobmi - výpoveďou, pre nezaplatenie poistného, uplynutím poistnej doby, smrťou poisteného.

Výpoveď životného poistenia

Životné poistenie môže zaniknúť výpoveďou zo strany poistníka (klienta) najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistné obdobie je časové obdobie, za ktoré sa platí poistné.
Zrušenie životnej poistky je rozumné dobre premyslieť z viacerých dôvodov. Dobrovoľným ukončením životného poistenia zanikne aj dlhodobé poistné krytie, na ktorom ste sa dohodli s poisťovňou v podstatne mladšom veku a možno s lepším zdravotným stavom, aký máte dnes. Uzavretie novej poistnej zmluvy bude pravdepodobne za menej výhodných podmienok, jednak z dôvodu vyššieho vstupného veku a niekedy aj s chorobami, ktoré ste predtým nemali. Výpoveď životného poistenia nemôže podať poisťovňa, čo je vylúčené priamo zo zákona. Výnimku tvorí len možnosť obidvoch účastníkov poistenia - poisťovne aj klienta vypovedať poistenie do 2 mesiacov od jeho uzavretia s 8-dennou výpovednou lehotou.

Zrušenie životného poistenia pre nezaplatenie poistného

Poistná zmluva životného poistenia môže zaniknúť pre nazaplatenie poistného:
  • Ak prvá splátka poistného alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov od jeho splatnosti
  • Ak následné bežné poistné nie je zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie.
  • Pri kapitálovom životnom poistení po nezaplatení poistného v stanovenej lehote nemusí poistenie automaticky zaniknúť, ale ak to poistné podmienky umožňujú, dochádza k redukcii poistnej sumy, pričom poistník už viac bežné poistné neplatí, je poistený aj ďalej na nižšiu - redukovanú poistnú sumu.
  • Pri investičnom životnom poistení sa v niektorých poistnými podmienkami stanovených prípadoch tiež poistenie automaticky neruší, ale môže prejsť do splateného stavu.

Dožitie konca poistnej doby

Životné poistenie zaniká aj uplynutím poistnej doby, tzv dožitím. Naviac pri kapitálovom životnom poistení je pri dožití vyplatená poistná suma pre prípad dožitia, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve. Pri investičnom životnom poistení vzniká nárok na hodnotu investičného účtu. Dožitie je teda poistná udalosť vtedy, keď vzniká právo na poistné plnenie z dožitia.

Smrť poisteného

V prípade smrti poisteného životné poistenie zaniká, pretože došlo k poistnej udalosti. Ak poistník a poistený sú rozdielne osoby a poistník zomrie, poistná zmluva životného poistenia nezanikne, ale na miesto poistníka vstupuje poistený so všetkými právami a povinnosťami ako nový poistník.

Možné dôsledky zrušenia životného poistenia

Životné poistenie je druh dlhodobého poistenia, pri ktorom poistený kupuje prenesenie rizika smrti, prípadne ďalších úrazových, zdravotných a nemocenských rizík na poisťovňu a poisťovňa si podľa toho zakalkuluje toto dlhodobé riziko a primerané náklady. Keď poistník predčasne ukončí tento obchodný vzťah, mal by si byť vedomý niektorých dôsledkov.
  1. Poistený sa vzdáva poistnej ochrany, ktorá mu bola poskytnutá za podmienok, aké už pravdepodobne nanovo nedostane kvôli vyššiemu vstupnému veku a prípadnému horšiemu zdravotnému stavu ako mal pri uzatváraní starej poistky
  2. Ak ide o zrušenie rezervotvorného poistenia, čiže "so sporením", predčasné ukončenie zmluvy znamená väčšinou finančnú stratu, niekedy dokonca nedostanete nič. Náklady spojené s uzavretím poistenia sú rozložené na veľa rokov, preto pri zrušení dostáva poistník len odkupnú hodnotu (odbytné). Táto suma môže byť len zlomkom poistnej rezervy, ak vôbec na ňu vznikne nárok.
  3. Keď rušíte kapitálové životné poistenie, uzavreté niekedy okolo roku 2000, kedy technická úroková sadzba bola 3,5 % až 4,5 %, vzdávate sa na dnešné pomery výhodného zhodnotenia poistnej rezervy. Pri uzatváraní nového poistenia pre prípad smrti alebo dožitia (zmiešané životné poistenie) musíte počítať s garanciou technickej úrokovej miery najviac 1 %.
  4. Poplatky pred mnohými rokmi uzavretého životného poistenia sú spravidla omnoho nižšie ako keby ste si dnes dojednali nové poistenie.
  5. Ak ste chorý a chcete po zrušení poistenia uzavrieť nové, zdravotný stav sa nanovo oceňuje a nová poisťovňa vám môže kalkulovať prirážku k poistnému alebo vás odmietne poistiť.