Lexikón poisťovnických výrazov

A

aegon poisťovňa

AEGON životná poisťovňa bola pobočkou jednej z najväčších poisťovní sveta Aegon N.V. Na slovenskom trhu pôsobila od roku 2003, pričom v roku 2006 došlo k zmene právnej formy a zmenil sa názov spoločnosti z Aegon Levensverzekering N.V. na AEGON Životná poisťovňa, a.s. Na Slovensku sa AEGON zaoberal predajom životného poistenia a prostredníctvom svojej maďarskej sesterskej

aig poisťovňa

Od 1. 5. 2017 poisťovňa zanikla a stala sa súčasťou poisťovne Colonnade. Tá prebrala aj všetky záväzky a klientov spoločnosti AIG.   Poisťovňa AIG, celým názvom AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách, na Slovensku poskytovala služby v oblasti neživotného poistenia

akceptačný úver

Akceptačný úver je poskytnutie dobrého mena banky, aby  jeho prostredníctvom získal žiadateľ peňažné prostriedky. Akceptačný úver je odvodený od akceptu zmenky - ten, kto zmenku akceptuje (akceptant) na seba preberá záväzky zo zmenky plynúce a stáva sa tak zmenkovým dlžníkom. Majiteľom zmenky zostáva naďalej klient, ktorý by mal zmenku predať ľahšie a výhodnejšie, keďže dlžníkom

akcia

Akcia je majetkový cenný papier, s ktorým je spojené právo podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti.

akontácia

Akontácia je „nultá“, resp. prvá leasingová splátka pri finančnom leasingu, ktorá sa platí spravidla ešte pred prevzatím majetku do užívania. Jej výška je určená v lesingovej zmluve podľa  disponibilných prostriedkov a na jej základe sa vypočítavajú mesačné splátky. Môže mať formu zálohy alebo prvej splátky navýšenej o určitú sumu, napr. od 0% až 60% z

akreditív

Akreditív je platobný nástroj používaný najmä v medzinárodnom obchode, ktorého podstatou je zabezpečenie platby pri splnení dodávateľsko - odberateľských povinností. Existuje viacero druhov akreditívov - cestovný, dokumentárny, remburzný, domicilovaný, permanentný, atď. Cestovný akreditív Cestovný akreditív Travel Letter of Credit umožňuje cestovanie bez prevážania peňažnej hotovosti; vystavuje ho banka a žiada v ňom jednu alebo niekoľko bánk (svojich dopisovateľov), aby osobe uvedenej v akreditíve vyplatili určenú

aktuár

Aktuár je výraz, ktorý používame pre poistného matematika. Navyše oproti matematikovi, má aktuár aj rozhodovacie funkcie a nesie za rozhodnutia zodpovednosť. Aktuárov na Slovensku združuje Slovenská spoločnosť aktuárov Úlohou aktuára je v prvom rade: Vytvárať poistné produkty životného poistenia, produkty dôchodkového zabezpečenia, prípadne iné finančné produkty Pri tvorbe produktov vychádzať zo štatistík, úmrtnostných tabluliek a

allrisk

All risk označuje poistenie proti všetkým rizikám. Používa sa hlavne pri poistení zodpovednosti, poistení zásielok, ale stále častejšie aj pri majetkovom poistení. Je založené na princípe, že je poistením krytá každá vecná (majetková) škoda, ktorá nie je v zmluve vylúčená. Opakom je poistenie vymenovaných rizík, pri ktorej je v zmluve definované, na aké škody sa

americká hypotéka

Americká hypotéka je bezúčelový spotrebný úver, zabezpečený nehnuteľnosťou. Používa sa v prípade, že potrebujete peniaze na čokoľvek, ručíte však nehnuteľnosťou, pričom žiadne ďalšie ručenie sa nevyžaduje. Výhodou je rýchlosť vybavovania - keď banka vyhodnotí bonitu vašej nehnuteľnosti ako vyhovujúcu, peniaze máte po vybavení príslušných dokladov hneď na účte. Americká hypotéka sa väčšinou používa na bývanie

amortizácia

Amortizácia je proces znižovania hodnoty za určité obdobie. V prípade, že sa zaoberáme kúpou nehnuteľnosti, napríklad kvôli úveru, amortizáciou myslíme zníženie hodnoty budovy, ktorý sa odzrkadlí aj na pôžičke. V každej splátke hypotéky sa nachádzajú dve zložky. Je to splátka istiny a úrok. Na vyrátanie amortizácie sa používajú špeciálne prepočty. Tá znižuje (môže aj zvyšovať) hodnotu

anuita

Vo finančnej teórii predstavuje anuita dočasný sled fixných platieb. Väčšinou ide o pravidelné splátky úveru, alebo iného záväzku. Takéto platby sa zväčša skladajú zo zložiek - časová hodnota peňazí (istina), úrok a budúca hodnota. O anuite najčastejšie hovoríme v prípade pravidelných úspor, splátok úveru (napríklad hypotéky), alebo pravidelných splátok poistného. Anuita sa líši frekvenciou platenia.

astra poisťovňa

Poisťovňa ASTRA dňa 31.8.2015 stratila právo poskytovať poisťovacie služby na Slovensku, pretože bola zriadená ako pobočka rumunskej materskej spoločnosti, na ktorú bola uvalená v Rumunsku nútená správa pre platobnú neschopnosť. Ostatné informácie pozrite tu: Koniec poisťovne ASTRA - patová situácia alebo šachmat? Prajte si niečo, padá Hviezda ASTRA poisťovňa, celým názvom ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne

atm

Skratka ATM (Automated Teller Machine) sa používa pre označenie bankomatu, t. j. automatického elektronicko – mechanického zariadenia, ktoré slúži na výdaj hotovosti prostredníctvom platobnej karty.

avalový úver

Avalový úver je ručiteľský úver. Predstavuje poskytnutie záruky klientovi jeho bankou, že záväzok bude v stanovenú dobu uhradený aj v prípade, že na účte klienta nebude dostatok finančných prostriedkov. Banka vyžaduje tzv. zmenkovú províziu, jej výška je závislá na veľkosti a riskantnosti úveru. Tieto úvery v bankách sa poskytujú iba veľmi dobrým klientom. Avalový úver je

axa poisťovňa

15.10.2020 bola ukončená obchodná transakcia prevzatia spoločnosti AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Od tohto dňa sa spoločnosti AXA stali súčasťou skupiny UNIQA.  Všetci klienti poisťovne AXA sa stali automaticky klientami spoločnosti UNIQA. Pre viac informácií prejdite na stránky UNIQA poisťovne. Finančná skupina AXA sa na Slovensku zaoberá pomerne širokou škálou produktov. Poisťovňa AXA predáva hlavne
B

banka

Banka je obchodná spoločnosť, ktorá zhromažďuje voľné finančné prostriedky, poskytuje úvery a sprostredkuje bankové operácie, obchody a transakcie. Základné činnosti banky: prijímanie vkladov poskytovanie úverov Banka musí mať právnu formu akciová spoločnosť a okrem základných činností môže vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení. Zahraničná banka Zahraničná banka je právnická osoba so sídlom mimo

banková záruka

Banková záruka je písomný záväzok banky voči príjemcovi záruky, že uspokojí oprávnené požiadavky vytýčené v záruke v prípade, že ich nesplní tretí subjekt. Banková záruka je ručiteľským obchodom banky. Banka pri nej preberá peňažné ručenie za záväzky svojho klienta. Základnou funkciou bankovej záruky je funkcia zabezpečovacia a až následne platobná. Podstatným znakom bankovej záruky je, že banka môže

bežný účet

Bežný účet je bankový účet, ktorý slúži na vykonávanie hotovostného a bezhotovostného platobného styku klienta banky v domácej alebo cudzej mene. S peňažnými prostriedkami na účte môže disponovať majiteľ účtu alebo disponent podľa podpisového vzoru. Ak má účet dvoch alebo viacerých majiteľov, majú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o účte, v tomto prípade hovoríme o tzv. Spoločných účtoch. K

bic

BIC Bank Identifier Code - swiftový kód je štandardný formát bankových identifikačných kódov, čo je jedinečný identifikačný kód pre konkrétne banky. Tieto kódy sa používajú pri prevode peňazí medzi bankami, a to najmä pre medzinárodné bankové prevody. Banky tiež používajú kódy pre výmenu iných správ medzi sebou. Swift kód sa skladá z 8 alebo 11 znakov.

biela karta (pzp)

Od 1.10.2019 biela karta zanikla, pričom ju ako potvrdenie o  uzatvorení poistenia na Slovensku aj v zahraničí nahradzuje jednootne zelená karta. Všetky nižšie uvedené informácie sú neaktuálne. Potvrdenie o poistení zodpovednosti vozidla sa nazývalo aj biela karta. Biela karta bola doklad o uzavretí PZP, ktorý musel vodič motorového vozidla nosiť v aute a preukazoval sa ňou pri

blankozmenka

Blankozmenka / biankozmenka je dlžnícky cenný papier, vystavený v zákonne predpísanej forme, ktorý predstavuje prísľub vystaviteľa zmenky (dlžníka) zaplatiť určitú čiastku k dátumu splatnosti oprávnenému majiteľovi zmenky (veriteľovi), pričom určité údaje na zmenke nie sú úmyselne uvedené (napríklad dlžná suma). Zmenka sa stane platnou so všetkými, zákonom predpísanými náležitosťami, až po doplnení týchto údajov do

blesk

Blesk lightning je atmosférický viditeľný elektrický výboj počas búrky, ktorý vyrovnáva elektrické náboje vnútri oblaku, medzi oblakmi alebo medzi oblakmi a povrchom zeme. Poistenie domu a bytu Poistenie domácnosti Poistenie majetku podniku

blokácia platobnej karty

Blokácia platobnej karty je ochrana prostriedkov vlastníka účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná pred ich čerpaním neoprávneným použitím platobnej karty.

blue chips

Blue Chips (modré žetóny) sú akcie najvýznamnejších, najbonitnejších a najväčších akciových spoločností, ktorých trhová hodnota je spravidla nad 10 miliárd USD. Nazývajú sa aj Large Cap. Tieto firmy sú charakteristické stabilnou klientelou, pravidelne dosahovaným ziskom a vyplácaním dividend. Zároveň ich kúpa je spojená s minimálnym rizikom, Ide napr. o značky: Coca-Cola, Microsoft, Apple, Shell, Allianz,

bonusy a zľavy pzp

Pri výbere poisťovne pri povinnom zmluvnom poistení vo väčšine prípadov rozhoduje cena. Rôzne poisťovne preto poskytujú často odlišné typy bonusov a zliav, ktoré môžu urobiť poistenie lacnejšie. Článok aj o ostatných spôsoboch šetrenia na poistení - porovnanie PZP  nájdete tu. V prípade, že máte záujem o povinné zmluvné poistenie s uplatnením všetkých bonusov, prejdite na kalkulačku PZP.

bytový dom

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch alebo z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§43 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.). Poistenie bytového domu si vyžaduje osobitný prístup vzhľadom k tomu, že ho vlastní obvykle viac samostatných vlastníkov jednotlivých bytov, ktorí zdieľajú spoločné priestory - schodište, výťahy, strechu, atď.

býčí trh

Býčí trh bull market je rastúci trend na finančnom trhu, kedy akcie stúpajú. Investori očakávajú zisky a panuje pozitívna nálada. Opakom býčieho trhu je medvedí trh bear market, kedy akcie klesajú.
C

celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie je pre ľudí, ktorí cestujú často do zahraničia na dovolenku ako turisti alebo služobne za účelom pracovnej cesty, prípadne sa dlhodobo zdržiavajú v cudzine - študenti, au pair, pracovný pobyt, turisti. Na tento účel poisťovne ponúkajú vhodné produkty celoročného cestovného poistenia - celoročné karty. Podľa potrieb klienta sú zostavené typy produktov, zohľadňujúce účel pracovnej

cenný papier

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým je spojené oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Druhy cenných papierov a) akcie; b) dočasné listy; c) podielové listy; d) dlhopisy; e) vkladové listy; f) pokladničné poukážky; g) vkladné knižky; h) kupóny; i) zmenky;

claims made

Claims made je spôsob priznávania nárokov a likvidácie poistnej udalosti používané takmer výhradne pri poistení profesijnej zodpovednosti - lekári, účtovníci, advokáti, atď. Poistné plnenie poisťovňa prizná len v prípade, že počas jedného poistného obdobia (spravidla 1 rok) sa stanú všetky 3 nasledovné udalosti: vznik škody zistenie škody oznámenie škody poisťovni Ak je toto porušené, na

cppi

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) je metóda zaistenia portfólia, pri ktorej sa nastavuje zaistená hodnota portfólia a aktíva sa umiestňujú aktívnym riadením do akcií a dlhopisov v závislosti od výkonnosti trhu. Pri tejto metóde sa priebežne vypočítava, aké vysoké môže byť maximálne percentuálne zastúpenie akciových investícií v podielovom fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ investičnej politiky fondu, pričom

credit suisse life & pensions

CREDIT SUISSE Life & Pensions pôsobila na Slovensku len krátku dobu, a to najmä ako doplnková dôchodková poisťovňa. CREDIT SUISSE zmenili názov na Winterthur, ktorá bola najväčšou švajčiarskou poisťovňou a prebrala všetky záväzky. Dnes už pod týmto názvom na Slovensku neexistuje, lebo bola kúpená najväčšou svetovou poisťovacou spoločnosťou AXA. Poisťovňa Winterthur Kontakty na poisťovňu AXA

crs - spoločný štandard vykazovania

CRS (Common Reporting Standard) je spoločný štandard vykazovania finančných operácií pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Vznikol na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a je určený na zabránenie cezhraničným daňovým únikom. CRS sa vzťahuje na fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Cieľom CRS je poskytnúť zúčastneným krajinám prehľad o finančných aktívach,

Česká podnikateľská poisťovňa

ČPP zanikla v roku 2005. Najskôr jej bola Ministerstvom financií ČR zakázaná činnosť, neskôr ju odkúpila poisťovňa Kooperativa. Kontakty na poisťovňu Kooperativa

Česká poisťovňa - slovensko

Česká poisťovňa je tradičná inštitúcia, ktorá je potomkom štátnej poisťovne (podobne, ako Slovenská poisťovňa). V roku 2008 bola kúpená poisťovňou Generali, pričom na Slovensku prebehlo aj zlúčenie. Všetky záväzky prebrala poisťovňa Generali. Kontakty na Generali Slovensko
D

d.a.s. poisťovňa

Od 15.6.2018 prevzala poisťonu D.A.S. poisťovňa Allianz. So všetkými nárokmi sa prosím obracajte na Allianz. D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s. bola dcérska spoločnosť mníchovskej poisťovne D.A.S. Deutscher Automobil Schutz AG. Na slovenskom poistnom trhu pôsobila od roku 1997 a zaoberala sa výlučne poistením právnej ochrany. D.A.S. kontakty a pobočky Allianz Bratislava Sídlo spoločnosti Allianz –

daň z poistenia

Daň z poistenia vo výške 8 % z poistného bola zavedená na Slovensku od 1.1.2019 a zaťažuje poistné za neživotné poistenie okrem povinného zmluvného poistenia zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel.

deflácia

Deflácia je pokles cenovej hladiny v celom národnom hospodárstve.

denominačná mena

Denominačná mena je mena, v ktorej sa vydávajú cenné papiere, napr. EUR, USD, Kč, atď.

diverzifikácia

Diverzifikácia je rozloženie investícií do viacerých druhov aktív. Keď chceme napr. pri dlhodobom investovaní za účelom zabezpečenia sa v starobe diverzifikovať riziko investícií, časť voľných financií ukladáme do dôchodkového fondu dôchodkového sporenia, časť investujeme do nehnuteľností (kupujeme byty, ktoré môžeme prenajímať), ďalšiu časť si ukladáme vo forme zlatých tehličiek a za iné voľné peniaze nakupujeme

dividenda

Dividenda je podiel zo zisku akciovej spoločnosti pripadajúci na jednu akciu, ktorú sa spoločnosť rozhodla vyplatiť svojím akcionárom. Výšku dividendy schvaľuje každý rok valné zhromaždenie akciovej spoločnosti. Vyplácanie dividend schvaľuje vedenie spoločnosti.  Význam dividendy pre akcionárov Dividendy sú odmena pre akcionára za vlastníctvo akcie. Výška a pravidelnosť vyplácaných divident slúžia ako signál ziskovosti firmy a

dohovor cmr

CMR (Convention Marchandise Routière) je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda bola uzavretá v Ženeve 19. mája 1956. Medzinárodná cestná únia (IRU) podľa tejto dohody vytvorila štandardný nákladný list, ktorý sa používa v medzinárodnej autodoprave. Formulár je väčšinou trojjazyčný. V povinných kolónkach je uvedené meno odosielateľa, príjemcu, dopravcu (dopravcov), špecifikácia a množstvo

dopravná nehoda

Pod dopravnou nehodou rozumieme situáciu, kedy dôjde k zraneniu, alebo usmrteniu zúčastnenej osoby, alebo ku škode na majetku v priamom dôsledku prevádzky dopravného vozidla. Na základe dopravnej nehody môže dôjsť aj k nároku na poistné plnenie a to najmä z týchto druhov poistenia: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Havarijné poistenie

dopravná poisťovňa

Dopravná poisťovňa bola spoločnosť s čisto domácim kapitálom, ktorá sa špecializovala na dopravné riziká. Poisťovňa skrachovala v roku 2001, pričom zodpovednosť za ich klientov prebrala poisťovňa Kooperativa. Kontakty na poisťovňu Kooperativa

dožitie

Dožitie pure endowment je poistná udalosť, kedy sa poistený dožije konca poistenia alebo konca stanoveného obdobia a vzniká mu nárok na poistné plnenie pre prípad dožitia. Viacnásobné dožitie - dožitie s opakovanou výplatou recurring endowment insurance je životné poistenie na dožitie, podľa ktorého sa opakovane vyplácajú platby poistenému počas doby platnosti zmluvy.

dron (uav)

Dron (UAV – unnamed air vehicle) je bezpilotné lietadlo riadené na diaľku, ktoré je používané aj na iné ako rekreačné a športové účely, napr. letecké práce, experimentálne alebo výskumné účely. Poistenie zodpovednosti z prevádzky dronu Ak hmotnosť dronu presahuje 20 kg alebo je používaný na komerčné účely, musí mať zo zákona dojednané povinné zmluvné poistenie

drukos poisťovňa

Drukos bola poisťovňa patriaca rovnomennej finančnej nebankovej skupine. Po krachu materskej firmy bola poisťovňa donútená vzdať sa klientov v prospech poisťovne Tatra.

držiteľ vozidla

Držiteľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia. Informáciu o držiteľovi motorového vozidla nájdeme v časti C.1.1. v Osvedčení o evidencii vozidla. Povinnosť držiteľa vozidla uzavrieť poistnú zmluvu PZP Držiteľ vozidla má povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (PZP) v zmysle §

dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie je pravidelné odkladanie peňazí na neskoršie obdobie, keď sa budú nasporené peniaze vyplácať formou pravidelných splátok - dôchodku. Štátom regulované a podporované je sporenie prostredníctvom 2. a 3. dôchodkového piliera. Starobné dôchodkové sporenie - dôchodkové sporenie v 2. pilieri dôchodkového zabezpečenia sa sporí z povinných odvodov vo výške 4,5% z vymeriavacieho základu, pričom
E

emisná pôžička

Emisná pôžička je dlhodobý úver, ktorý vzniká na základe emisie dlhopisov, resp. obligácií. Ide o cenný papier, ktorý vydáva právnická osoba a býva to najčastejšie akciová spoločnosť. Ten, kto obligácie vydáva získava peňažné prostriedky od ich kupcov, ktorí majú nárok v termíne splatnosti obligácie získať od emitenta vynaloženú sumu vrátane úrokov. Podnikateľský subjekt sa v tomto prípade

emisný kurz cenného papiera

Emisným kurzom je cena za, ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.

emitent

Emitent je podnik, štát alebo iný oprávnený subjekt, ktorý vydáva finančné nástroje. Emitent môže vydávať: Peniaze - emisie peňazí ako sú bankovky, štátovky, mince, obeživo. Hovoríme im peniaze v obehu. Ceniny - poštové známky, kolky. Cenné papiere - akcie, dlhopisy, hypotekárne a záložné listy, deriváty, zmenky. Emisia akcií Emitentom je akciová spoločnosť, ktorá predáva svoje

eskontný úver

Eskontný úver je odkúpenie doteraz nesplatených zmeniek s určitou splatnosťou a to po zrážke úroku odo dňa eskontu do dňa splatnosti pohľadávky a provízie pre banku (diskont). Eskontný úver teda nesplatí úverový dlžník, ale tretia osoba. Banka eskontuje obchodné zmenky, čím umožňuje majiteľovi zmenky premeniť zmenku na peniaze.

európsky preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia je kartička z verejnej zdravotnej poisťovne, ktorá oprávňuje držiteľa nárokovať si bezplatnú zdravotnú starostlivosť na území iného štátu. Kto môže byť držiteľom Európskeho preukazu zdravotného poistenia? Každý občan, ktorý je poistený v niektorej verejnej zdravotnej poisťovni na Slovensku - Zdravotná poisťovňa Dôvera, Union Zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa, Turista, študent,

evidenčné číslo vozidla eČv

Evidenčné číslo vozidla (EČV) je značka prideľovaná cestným motorovým a prípojným vozidlám, ktoré podliehajú evidencii vozidiel v SR. Spravidla je umiestnená na tabuľke v prednej časti a tabuľke v zadnej časti motorového vozidla, prípojné vozidlá - návesy, prívesy majú EČV vzadu. EČV prideľuje a tabuľku s evidenčným číslom vydáva okresný dopravný inšpektorát Polcajného zboru SR,
F

faktoring

Faktoring je vopred zmluvne dohodnutý priebežný odkup krátkodobých pohľadávok (zvyčajne so splatnosťou do 180 dní) faktoringovou spoločnosťou. Dodávatelia tovaru alebo služieb prevádzajú na faktora pohľadávky vzniknuté pri predaji na faktúru. Faktoringová spoločnosť, väčšinou banka, sa tak stáva veriteľom a preberá od dodávateľa akékoľvek riziko, že kupujúci nebude schopný alebo ochotný zaplatiť. Úplný faktoring je odkupovanie

fatca

V roku 2010, v rámci boja proti daňovým únikom a za účelom zistenia a zmapovania príjmov amerických osôb v zahraničí, prijali Spojené štáty americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act. Tento zákon ukladá finančným inštitúciám (teda aj poisťovniam) oznamovať stanovené informácie o poistných zmluvách životného poistenia, kde majiteľ (poistník) je americkou osobou v zmysle tohto

finančný trh

Finančný trh predstavuje systém vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, kde sa stretáva ponuka a dopyt po dočasne voľných peňažných prostriedkoch. Súčasti finančného trhu: peňažný trh kapitálový trh devízový trh Spôsoby investovania na finančnom trhu: Individuálne investovanie - investor kupuje a predáva cenné papiere samostatne - dlhopisy a akcie najčastejšie prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. Kolektívne

forfaiting

Forfaiting môžeme charakterizovať ako odkupovanie strednodobých a dlhodobých pohľadávok bankou. Odkupované pohľadávky musia spĺňať niekoľko požiadaviek. Ich splatnosť je spravidla dlhšia ako 180 dní, vo väčšine prípadov súvisia so zahraničným subjektom, sú denominované vo voľne zameniteľnej mene, jednotlivé transakcie majú hodnotu vyššiu ako 200 000 USD a musí byť zaistené, spravidla zmenkou alebo bankovou zárukou.
G

gap

GAP Guaranteed Assed Protection je poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody na motorovom vozidle - havária, požiar, krádež celého vozidla a podobne. Ide o doplnenie poistného krytia vyplývajúceho z havarijného poistenia. Pri havarijnom poistení je v prípade totálnej škody na vozidle poistné plnenie priznané vo výške všeobecnej (trhovej) hodnoty, od tejto hodnoty sa po

garančné poistenie

Garančné poistenie je zákonné poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa za účelom uspokojovania nárokov zamestnanca, úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Nárok na dávku garančného poistenia má zamestnanec, keď sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca ustanovené v zákone o

garančný fond

Garančný fond je definovaný v §24 zákona č. 381/2001 Z. z. Do tohoto fondu prispievajú poisťovatelia a vyplácajú sa z neho škody definované v zákone: Škody spôsobené nezisteným vozidlom Škody spôsobené nepoisteným vozidlom (nemá uzatvorené PZP) Škody spôsobené cudzokrajným vozidlom, ktorého povinnosti sa viažu na uzatvorené hraničné poistenie Škody, ktoré by mal nahradiť poisťovateľ, ktorý

groupama poisťovňa

Od 1.12.2022 Groupama poisťovna zanikla a všetci klienti sa automaticky stali klientami poisťovne Union. Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu je univerzálna poisťovňa, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2009. Vznikla odkúpením maďarskej OTP Garancia poisťovňa a neskorším prevzatím poisťovne maďarskou poisťovňou materskej francúzskej poisťovacej skupiny Groupama. Pobočky a kontakty Všetky kontakty sú už neaktuálne.
H

hasičská poisťovňa

Hasičská poisťovňa bola univerzálna poisťovňa, ktorá ukončila činnosť v roku 2002. Všetky záväzky prebrala poisťovňa Kooperativa. Kontakty na poisťovňu Kooperativa

hraničné poistenie

Hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ktoré môže dojednať jedine Slovenská kancelária poisťovateľov. Povinnosť uzatvoriť poistenie majú cudzozemské motorové vozidlá pôsobiace na území Slovenskej republiky, alebo na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva, prípadne aj na území štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal

hypotekárny záložný list

Hypotekárny záložný list je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky alebo pobočky zahraničnej banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam.

hypotekárny úver

Hypotekárny úver je dlhodobý úver, ktorý môžu banky poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám na nákup, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ktorý je financovaný najmenej 90% prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov podľa osobitného predpisu, s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej

hypotéka

Najčastejším riešením financovania bývania v praxi je spotrebný úver, zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý je účelovo viazaný na financovanie konkrétnej nehnuteľnosti na bývanie. Týmto spôsobom sa banky snažia vyhnúť prísnym pravidlám pri poskytovaní "pravého" hypotekárneho úveru. Hypotekárne úvery sú dlhodobé úvery s lehotou splatnosti najmenej štyri roky. Sú zabezpečené záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej. Účelovosť
I

iban

IBAN International Bank Account Number je medzinárodný formát bankového čísla účtu - bankové spojenie, tvorí ho číslo účtu a identifikačný kód poskytovateľa platobných služieb alebo prevádzkovateľa platobného systému. Má 24 znakov, Príklad: SK14 0200 0000 0028 3827 3286 prvé dva znaky sú alfabetické znaky, ktoré tvoria kód krajiny, v našom príklade SK - Slovensko; tretí

inflácia

Hodnota peňazí sa v ekonomike tvorí na základe celkovej hodnoty tovarov a služieb, ktoré je hospodárstvo schopné vyprodukovať. To znamená, že hodnota celkového množstva peňazí v obehu sa rovná celkovému množstvu hodnôt, ktoré sme schopní vyprodukovať. Ak sa ekonomika stane efektívnejšou (tzn. vyprodukuje viac tovarov a služieb) a nezmení sa množstvo peňazí v obehu, hodnota

investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie (Unit Linked) spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do podielových fondov. Vyšší očakávaný výnos oproti kapitálovému poisteniu je sprevádzaný tým, že výnos a dokonca ani hodnota účtu nie sú zaručené a je rozumné sledovať, kedy sú vykazované priaznivé kurzy na odkúpenie podielových jednotiek alebo ich prevod do iných fondov. Z hľadiska poistného

investičný horizont

Investičný horizont je doba, na ktorú je plánovaná investícia. Investičný horizont veľmi súvisí s rizikovosťou investície, volatilitou, a tiež s likviditou. Z hľadiska dĺžky plánovanej doby investície rozlišujeme: krátkodobý investičný horizont - týždne až mesiace strednodobý investičný horizont - 2 až 5 rokov dlhodobý investičný horizont - nad 5 rokov.

investor

Investor je občan alebo právnická osoba, disponujúca dočasne voľnými finančnými prostriedkami, ktoré plánuje vložiť do investičných nástrojov finančného trhu.  U každého investora je dôležité zistiť jeho investičný profil, čo súvisí so zameraním na ochotu podstupovať vyššie riziko alebo hrať radšej na istotu. Čím vyššie riziko investor podstúpi, tým vyšší zisk je schopný dosiahnuť, ale zároveň

investovanie

Cieľavedomý proces, ktorého podstatou je umiestňovanie dočasne voľných finančných prostriedkov do finančných nástrojov s cieľom udržať alebo zvýšiť ich reálnu hodnotu.

investícia

Investícia je finančný kapitál alebo iné materiálne alebo nemateriálne hodnoty vložené do podniku za účelom dosiahnutia zisku alebo zvýšenia jeho hodnoty. Formy investícií: peňažná suma nehnuteľnosť hnuteľná vec - auto, umelecké predmety, atď. projekt, priemyselný vzor, patent, ochranná známka, počítačový program a iné formy dušeného vlastníctva

investície do nehnuteľností

Investície do nehnuteľností sú najistejším spôsobom budovania aktív. Výhodnosť kúpy alebo budovania nehnuteľnosti závisí od niekoľkých dôležitých vecí. Investícia má prinášať primeraný výnos, aby investor dosahoval zisk. Investícia do vlastného bývania sa takýmto spôsobom neprejavuje. Obstaranie vlastného bývania, domu alebo bytu, je nevyhnutná potreba alebo spôsob, ako si zvýšiť kvalitu života a pohodlie svojej rodiny. Ťažko

ipo

IPO (Initial Public Offering) znamená verejnú ponuku pre primárny úpis akcií pri konkrétnej cene začatia obchodovanie hlavne na organizovaných trhoch, t.j. burzách cenných papierov na primárnom trhu. IPO je proces, pri ktorom spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie širokej verejnosti. Dôvodov, prečo spoločnosti chcú realizovať IPO, je niekoľko, medzi najvýznamnejšie však patrí potreba

isin

ISIN je identifikátor, ktorý na základe medzinárodného kódu označovania pridelí centrálny depozitár cennému papieru na žiadosť emitenta cenného papiera. V podmienkach Slovenskej republiky prideľuje, mení a ruší ISIN Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s..
K

kabotáž

Kabotáž označuje vnútroštátnu prepravu, ktorú vykonáva dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Kabotáž je možné vykonávať iba dočasne a je na ňu potrebné mať špeciálne povolenia (výnimkou sú krajiny EÚ). Popri poistení zodpovednosti vnútroštátneho a medzinárodného dopravcu existuje aj poistenie zodpovednosti pri kabotáži.

kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je najrozšírenejší a najobľúbenejší typ osobného poistenia. Poistenému sa popri poistení pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin vytvára poistná rezerva - kapitál. Poistná rezerva je akoby osobný účet poisteného, ktorého hodnota nemôže klesať, naopak, ďalším platením bežného poistného ustavične rastie. Poistník platí časť poistného na sporenie, druhá časť sa spotrebuje na riziko a poplatky. Cenu

kapitálový trh

Kapitálový trh je súbor inštitúcií a pravidiel, ktoré umožňujú obchodovanie s voľným kapitálom pomocou investičných nástrojov na základe investičných služieb, ktoré poskytujú štátom licencované a regulované osoby - banky, správcovská spoočnosť, depozitár správcovskej spoločnosti, finančný poradca, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a podobne. Získavanie kapitálu sa uskutočňuje vydávaním obchodovateľných cenných papierov alebo bankových

kasko

Slovo kasko označuje havarijné poistenie. Slovo pochádza zo španielskeho slova casco, ktoré označuje trup lode. Počiatky poistenia sa spájajú s námornou prepravou, z čoho vyplýva aj heslo kasko. Havarijné poistenie sa štandardne uzatvára na riziká: Havária Krádež Vandalizmus Živelná udalosť Druhy kasko poistenia Kasko - havarijné poistenie sa používa ako poistná ochrana dopravných prostriedkov: Kasko

komunálny úver

Komunálny úver je strednodobý alebo dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo vyššieho územného celku, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou a ktorý poskytujú banky na nadobudnutie tuzemských nehnuteľnosti, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských

konečný užívateľ výhod

Konečný užívateľ výhod je z hľadiska zákona č. 297/2008 vždy fyzická osoba (fyzické osoby), v prospech ktorej sa obchod vykonáva, a ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo súčet takýchto podielov je najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba - podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie

kontinuita

Kontinuita bola životná poisťovňa, ktorá sa zlúčila v roku 2009 s Komunálnou poisťovňou. Táto prebrala aj celý poistný kmeň. Kontinuita mala totiž už dlho rovnakého rakúskeho vlastníka ako Komunálna, alebo Kooperatíva – Vienna Insurance Group. Kontakty na KOMUNÁLNA poisťovňa

kontokorentný úver

Kontokorentný úver je zmluva medzi bankou a klientom, na základe ktorej banka poskytuje klientovi úver prostredníctvom jeho bežného účtu. Jeho základom je kontokorentný účet v banke, čo je kombinácia vkladového a úverového účtu. Poskytnutie úveru môže byť len do výšky tzv. úverového limitu, ktorý sa stanovuje individuálne a musí byť vopred dohodnutý. Ide o povolené prečerpanie finančných

kontrola originality

Kontrola originality je nástroj, ktorým sa zamedzuje obchodu s kradnutými autami. Kontrola je potvrdeením, že s vozidlom nebolo nijako vážnejšie manipulované a je tým vozidlom za ktoré sa vydáva. Kontrolu originality je potrebné vykonať v nasledujúcich prípadoch: Pri jednotlivom dovoze vozidla zo zahraničia Pri odhlásení vozidla na export Pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej

konvertibilita

Konvertibilita je zameniteľnosť, prepočítateľnosť peňažnej meny na inú menu, napr. dolár za českú korunu, atď.

kreditná karta

Kreditná karta je druh platobnej karty, pomocou ktorej môže vlastník (držiteľ) po dohode s bankou čerpať finančné prostriedky až do zmluvne stanoveného limitu, zvyčajne od 1000 € vyššieho, pričom nemusí mať v banke ani založený účet. Kreditnou kartou sa dá platiť vo väčšine obchodov a za služby, alebo sa dá vybrať hotovosť z bankomatu. Čo je kreditná

krycí list

Krycí list predstavuje záväzný prísľub poisťovne, že zaplatí poistné plnenie v deklarovanej výške. Krycí list pri havarijnom poistení Najčastejšie sa krycí list používa pri likvidácii poistnej udalosti z havarijného poistenia motorových vozidiel. Krycí list v tomto prípade vystavuje poisťovňa po poistnej udalosti voči zmluvnej opravovni motorových vozidiel, aby opravovňa mala istotu, že dostane svoje peniaze

krádež

Krádež je neoprávnené prisvojenie si cudzej veci, či inej hodnoty. Právne poriadky všetkých krajín ich hodnotia ako trestný čin, pričom zvyknú rozdeľovať rôzne druhy krádeží, s rôznym postihom (napríklad podvod, sprenevera, a pod.). Trestný zákonník č. 300/2005 pozná niekoľko druhov odcudzenia majetku. Tu sú vybrané z nich: Krádež - Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa

kvitancia

Kvitancia je potvrdenie veriteľa o splatení finančnej pohľadávky dlžníkom. Ak je nehnuteľnosť predmetom záložného práva a dlžník už má splatený svoj záväzok, vyplývajúci z úverovej zmluvy, banka vystaví kvitanciu - súhlas banky so zmenou záložného práva alebo potvrdenie o zániku záložného práva.
L

leasing

Finančný leasing Finančný leasing je prenájom predmetu leasingu leasingovým nájomcom od leasingového prenajímateľa. Predmet leasingu je majetkom prenajímateľa do splatenia leasingu. Súčasťou zmluvy je splátkový kalendár a stanovené predkupné právo nájomcu po riadnom ukončení leasingovej operácie, ktorú môže, ale nemusí nájomca využiť. Finančný leasing sa používa pri obstarávaní výrobných a technologikých zariadení, motorových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a nehnuteľností. Výhodou

lehota platenia

Lehota platenia (skadencia) poistného je frekvencia platenia bežného poistného. Lehota platenia poistného môže byť ročná, polročná alebo mesačná.

lehotné poistné

Lehotné poistné modal premium je poistné za jednu lehotu platenia. Ide o výšku jednej splátky poistného.

lei

Kód LEI (Legal Entity Identifier) je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu, vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442. Povinnosť používať kód LEI má každá právnická osoba a fyzická osoba, pokiaľ chcú vykonávať transakcie s finančnými nástrojmi. Pravidlá určuje zákon 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných

likvidita

Likvidita je schopnosť a rýchlosť premeny finančného nástroja na hotovosť pri minimálnych finančných a časových nákladoch. Jednoducho sa dá povedať, že likvidita je to, ako rýchlo je možné cenný papier premeniť na hotové peniaze. Cenné papiere a iné finančné nástroje sú likvidnejšie ako napr. nehnuteľnosti. Rovnako platí, že akcie obchodované na burze sú likvidnejšie ako akcie, ktoré sa na burze neobchodujú.

likvidátor poistných udalostí

Likvidátor poistných udalostí je zamestnanec poisťovne, alebo externej firmy, ktorého úlohou je prešetrovanie poistných udalostí, vyhodnocovanie škôd a vypracovávanie návrhov na ich likvidáciu. Likvidácia poistnej udalosti je pracovný postup, ktorý vedie k priznaniu poistného plnenia poistenému alebo poškodenému, prípadne odmietnutie poistného plnenia. Likvidátor postupuje v procese likvidácie poistnej udalosti podľa smerníc poisťovne a musí škodu

lombardný úver

Lombardný úver lombardy loan je krátkodobý úver, ktorý banka poskytuje na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva s presne dohodnutou donou splatnosti. Banka poskytuje lombardný úver najviac do 60 – 90% hodnoty zálohu. Lombardný úver sa poskytuje na: cenné papiere tovar pohľadávky vkladné knižky drahé kovy práva (životné poistky, autorské práva)
M

majiteľ vozidla

Informácia o vlastníkovi (majiteľovi) auta sa nachádza v Osvedčení o evidencii vozidla v časti C.4. Ako zistiť majiteľa vozidla podľa ŠPZ Zistiť majiteľa auta podľa špz budete pravdepodobne chcieť z jedného z nasledujúcich dôvodov: Majiteľ vozidla vám spôsobil škodu a potrebujete si ju od neho vymôcť. V takomto prípade je možné použiť databázu Slovenskej kancelárie

maklér

Maklér broker je fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá sprostredkuje obchod s finančnými produktami medzi kupujúcim a predávajúcim. Maklér je teda sprostredkovateľ, ktorého hlavnou úlohou je poradenstvo. Maklér zastupuje kupujúceho klienta a je platený províziou od klienta. Agent sa odlišuje od makléra tým, že sprostredkuje finančné produkty na základe zmluvy s finančnou inštitúciou (poisťovňou, dôchodkovou sporiteľňou,

medvedí trh

Medvedí trh bear market je klesajúci trend na finančnom trhu, kedy akcie klesajú. Na trhu panuje pochmúrna nálada a investori predpokladajú straty. Opačný trend sa nazýva býčí trh bull market.

mtow

MTOW (Maximum Takeoff Weight) - maximálna vzletová hmotnosť lietadla je najvyššia hmotnosť, pri ktorej sa pilot môže z dôvodu konštrukčných alebo iných obmedzení pokúsiť o vzlet. MTOW je najťažšia hmotnosť, pri ktorej sa preukázalo, že lietadlo spĺňa všetky príslušné požiadavky letovej spôsobilosti. MTOW lietadla je nemenná a neodlišuje sa v závislosti od nadmorskej výšky, teploty
N

nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie je zákonné poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Platí sa povinne do Sociálnej poisťovne. Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky: nemocenské materské ošetrovné vyrovnávacia dávka Poistné na nemocenské poistenie platí: a) zamestnanec, b) zamestnávateľ, c) povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo

neživotné poistenie

Neživotné poistenie (non-life) je všetko iné poistenie ako životné poistenie a dlhodobé zdravotné poistenie. Rôzne formy neživotného poistenia, vrátane poistenia vozidiel a poistenia domácnosti nahrádzajú škody, ktoré je možné vyjadriť vo forme finančnej straty. Medzi najbežnejšie druhy neživotného poistenia patria: Poistenie dopravných prostriedkov - poistenie vozidiel, poistenie lietadiel, poistenie lodí; Úrazové poistenie; Zdravotné poistenie -

nová hodnota

Nová hodnota replacement value je cena novej veci pri poistení na novú hodnotu, ktorá by sa mala rovnať poistnej sume. Ide o základný princíp pri poistení majetku s cieľom zabezpečiť efektívnu náhradu prípadnej škody, aby si poistený mohol po poistnej udalosti opraviť poškodenú vec alebo obstarať novú vec rovnakej kvality.

nyse

NYSE (New York Stock Exchange) je skratka Newyorskej burzy cenných papierov. Ide o ďaleko najväčšiu burzu na svete podľa trhovej kapitalizácie jej kótovaných spoločností vo výške 21,3 bilióna USD od júna 2017.  Priemerná denná hodnota obchodovania bola v roku 2013 približne 169 miliárd USD. Parket obchodu NYSE sa nachádza na ulici Wall Street č. 11 v New
O

obligácia

Obligácia je cenný papier, ktorým sa emitent zaväzuje splatiť prijatý úverový obnos (dlžnú sumu) a vyplácať úroky veriteľom v stanovených termínoch. Súčasti obligácie: plášť, na ktorom sa uvádza emitent, číslo obligácie, názov cenného papiera, nominálna hodnota, celková čiastka emisie, výška úroku, podpisy predstaviteľov emitenta, miesto a dátum, kedy emisie prebehla, potvrdenie o schválení emisie; kupónový hárok,

obnova

Obnova renewal je pokračovanie poistenia alebo zaistenia po pôvodne dohodnutom prvom období, spravidla po roku.

odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy resission je spôsob zániku životného poistenia, keď sa poistiteľ po uzavretí poistenia dozvedel, že poistený pri uzatváraní poistenia zamlčal alebo neúplne zodpovedal skutočnosť, kvôli ktorej by poistiteľ zmluvu neuzavrel, alebo by mala vplyv na výšku poistného.

opcia

Opcia je právo kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index v určenom čase za danú cenu. 

oprávnená osoba

Oprávnená osoba v životnom alebo úrazovom poistení je občan alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného. Ak sú oprávnené osoby menované v poistnej zmluve, môžu byť určené vzťahom, napr. manželka, deti, brat, atď. a dostávajú poistné plnenie v takom percentuálnom pomere, ako si písomne určí postník. Ak oprávnená osoba

otp garancia poisťovňa

OTP Garancia poisťovňa a OTP Garancia životná poisťovňa boli poisťovne s maďarským kapitálom finančnej skupiny OTP. Poisťovne zmenili názov keď boli odkúpené francúzskou poisťovňou Groupama. Groupama bola teda nasledovníkom týchto poisťovní. Od 1.12.2022 Groupama poisťovna zanikla a všetci klienti sa automaticky stali klientami poisťovne Union

otčina poisťovňa

Od roku 1991 pôsobila na Slovensku Poisťovňa OTČINA, ktorá sa zameriavala na poistenie poľnohospodárskych družstiev a poistenie priemyslu. Neskôr začala ponúkať poistenie majetku občanov - domy, byty, domácnosti a kapitálové životné poistenie, vrátane poistenia vena. Neskôr po zmene majiteľa bola premenovaná. Dnes je známa ako UNIQA poisťovňa, ktorá prebrala aj všetky záväzky Otčiny. Kontakty na

overenie stk

Každé vozidlo musí spĺňať isté technické parametre. Tie sú v pravidelných intervaloch kontrolované v špeciálnych zariadeniach pre kontrolu STK. V prípade osobných vozidiel musíte technickú kontrolu vykonať: Po štyroch rokoch od prvého prihlásenia Následne každé dva roky Spolu s STK sa vykonáva aj emisná kontrola, kde sa kontrolujú spaliny, ktoré vypúšťa vozidlo do atmosféry. Bez
P

p/b

P/B price-to-book ratio je pomer trhovej ceny akcie a jej účtovnej hodnoty. Používa na porovnanie súčasnej trhovej hodnoty spoločnosti s jej účtovnou hodnotou (kde účtovná hodnota je hodnota všetkých aktív vo vlastníctve spoločnosti). P je aktuálna cena jednej akcie (kurz akcie) , napr. 5 EUR na akciu. B je účtovná hodnota akcie, čiže vlastný kapitál

p/e

P/E price-to-earnings ratio je pomer trhovej ceny akcie a čistého zisku pripadajúceho na 1 akciu. Tento ukazovateľ sa používa na oceňovanie spoločností a na zisťovanie, či sú nadhodnotené alebo podhodnotené. Napríklad ak sa akcia obchoduje za 20 EUR a zisk na akciu za posledné 12-mesačné obdobie je 2 EUR, potom má podiel akcie pomer P/E 20

parciálna škoda

Parciálna škoda je spôsobená poškodením poistenej veci, kedy náklady na jej opravu neprevýšia všeobecnú hodnotu veci. Poistné plnenie slúži v tomto prípade na vyrovnanie úbytku majetku vzniknutého v dôsledku poistnej udalosti. V havarijnom poistení motorového vozidla parciálna škoda znamená, že súčet ceny opravy vozidla po poistnej udalosti a prípadných použiteľných zvyškov vozidla nedosahujú všeobecnú hodnotu

phishing

Phishing je činnosť pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od používateľov rôzne heslá, napr. údaje o platobnej karte, číslo platobnej karty, PIN kód a iné. Ide o krádež citlivých informácií.

pin

PIN (Personal Identification Number) je obvykle štvormiestne osobné identifikačné číslo k platobnej karte, ktoré je určené na autorizovanie platobnej operácie.

podpoistenie

Podpoistenie je nežiadúci jav, kedy poistná suma je podstatne nižšia ako poistná hodnota. Z nasledujúcich riadkov je jasné, že podpoistenie je najmä nevýhodné pre poisteného v prípade poistnej udalosti. Podpoistenie je podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v uzavretej poistnej zmluve. Ide o nežiadúci stav, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení

poistenie

Poistenie je obchod s rizikom, ktorý funguje medzi poistníkom (poisteným) a poisťovňou. Tento obchod spočíva v týchto znakoch: Poisťovňa preberá riziko od poisteného Dôsledky rizika – škody sa prenášajú z poisteného na poisťovňu. Poisťovňa za to inkasuje poistné. Poisťovňa vytvára poistný kmeň, čiže súbor poistných zmlúv a poistných udalostí. Poisťovňa zvláda prevzaté riziká s využitím matematicko-štatistických metód. Poisťovňa dosahuje zisk. Ďalšie

poistenie dopravy

Poistenie prepravy zásielky proti všetkým nebezpečenstvám Bližšie informácie v samostatnom článku: poistenie zásielok. Poistenie prepravy zásielok (cargo, marine) proti všetkým nebezpečenstvám chráni zásielku, prepravovanú z bodu A do bodu B kdekoľvek na svete akýmkoľvek spôsobom - po ceste, železnicou, letecky, na vode po rieke alebo po mori, a kombinovaným spôsobom. Vyplňte dotazník pre poistenie zásielok, pošlite

poistenie na prvé riziko

Poistenie na prvé riziko First Loss Policy alebo "poistenie pre jednu a všetky škody" je spôsob poistného krytia vecnej škody alebo nákladov na odstránenie následkov škody so stanovením limitu poistného plnenia, spravidla platným pre jedno poistné obdobie bez ohľadu na skutočnú hodnotu poistenej veci. Poistník súhlasí len s čiastočným poistným krytím a poisťovňa na oplátku prehlasuje,

poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti je určené podnikateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo vykonávajú ekonomické a právne profesie, prípadne niektoré iné odborné činnosti, tzv. slobodné povolania, pri ktorých sú vystavení rizikám spojeným s možnosťou chyby s následkom škody, spôsobenej voči tretej osobe na zdraví a na veci, najmä im však hrozí tzv. čistá finančná škoda. Ako funguje poistenie

poistenie právnej ochrany vozidla

Poistenie právnej ochrany chráni všetky osoby, ktoré majú oprávnený vzťah k motorovému vozidlu - vlatník, držiteľ, nájomca, vodič a cestujúci, a to formou právnej pomoci najmä v týchto oblastiach: Náhrada škody na motorovom vozidle, ak utrpí niektorá osoba ujmu na zdraví, vecnú alebo inú majetkovú škodu - napr. výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, atď. Trestné a priestupkové

poistenie technických rizík

Poistenie technických rizík (technické poistenie) je skupina niekoľkých typov poistení proti všetkým nebezpečenstvám: Poistenie strojov a strojných zariadení (Machinery Breakdown) - poistenie lomu stroja proti všetkým nebezpečenstvám, kryté sú všetky škody spôsobené "pokazením", keď sa niečo v stroji zlomí, zdeformuje, rozbije. Pozrite viac .. Poistenie elektroniky (Electronic Equipment) - komplexné poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám.

poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je zákonné poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie jeho príjmu. Platí sa do Sociálnej poisťovne v rámci povinných odvodov. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Po splnení všetkých podmienok nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch

poistenie v splatenom stave

Investičné životné poistenie v splatenom stave paid-up status insurance je aktívna poistná zmluva, pri ktorej sa už ďalej neplatí poistné, ale poistné krytie ďalej trvá, hoci v obmedzenej podobe. Investičné životné poistenie je prevedené do splateného stavu obvykle z týchto dôvodov: Po skončení doby platenia poistného - ide o prípad, keď všetky splátky poistného boli riadne

poistenie zodpovednosti za škodu

Každý je povinný sa správať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku a na prírode. Ak sa tak nespráva a škoda vznikne, porušuje zákon (napr. § 415 Občianskeho zákonníka), a teda je za škodu zodpovedný a je povinný ju nahradiť. Komu hrozí škoda, je povinný primeraným spôsobom zakročiť. Ak niekto spôsobí škodu pri odvracaní

poistený

Poistený (insured) je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ako aj právnická osoba. Poistený má vo vzťahu k poisťovateľovi povinnosť pravdivo odpovedať na otázky v rôznych dotazníkoch, oznamovať poisťovni prípadné zmeny, vyplniť hlásenie poistnej udalosti, riadiť sa pokynmi poisťovne počas riešenia následkov škody, zhromaždiť všetky požadované

poistná doba

Poistná doba (period of insurance/ term of insurance) je doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Poistná doba začína plynúť väčšinou nultou hodinou dňa, ktorý je dohodnutý ako začiatok poistenia a končí o 24:00 dňa, ktorý sa nazýva koniec poistenia. V niektorých prípadoch, keď je to z praktického hľadiska účelné, začína poistenie plynúť ihneď od vyznačenej hodiny

poistná matematika

Poistná matematika actuarial mathematics/ science je popri poistnej ekonomike a poistnom práve ďalšou neoddeliteľnou súčasťou poisťovníctva. Poistná matematika sa stará o to, aby suma, ktorú poisťovňa vyberie od všetkých klientov na poistnom bola minimálne rovnaká (ideálne väčšia) ako sú náklady na poistné plnenie. Tento pomer sa vždy sleduje pre dopredu dané časové obdobie, väčšinou kalendárny

poistná suma

Poistná suma je finančné ohraničenie, ktoré bolo v poistnej zmluve určené ako najvyššie poistné plnenie poisťovne pri jednej poistnej udalosti. Poistná suma je najčastejšie určená ako jednorazový limit poistného plnenia. Ročná poistná suma Ročná poistná suma je maximálne poistné plnenie, ktoré sa môže vyplatiť počas doby 1 roka. Keď Vám zhorí dom za 200 000

poistná udalosť

Poistnou udalosťou insured loss je vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu. Nie každá škoda je poistnou udalosťou. Ide o náhodnú udalosť, ktorú bližšie vymedzujú všeobecné poistné podmienky, poistná zmluva, alebo príslušný právny predpis, na ktorý sa poistná zmluva odvoláva. Poistná udalosť je škoda, ktorá má náhodnú povahu. Ide o škodu, o ktorej nevieme kedy sa

poistná zmluva

Poistenie je zmluvný vzťah, písomne zaznamenaný prostredníctvom poistnej zmluvy medzi poistiteľom a poistníkom. V zmluve sú definované podmienky, za ktorých je poistiteľ povinný vyplatiť dohodnutej osobe poistné plnenie. Protihodnotou k tomuto záväzku sú platby (platba), ktoré musí poistník uhradiť poistiteľovi. Tieto platby sa nazývajú poistné. Poistné zmluvy sú presne navrhnuté potrebám konkrétneho predmetu poistenia, alebo

poistné

Poistné (insurance premium) je cena za poskytovanie poisťovacích služieb, ktorú je poviný platiť poistník podľa poistnej zmluvy. Prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatné spravidla v prvý deň platnosti a účinnosti poistnej zmluvy alebo v deň uzavretia poistnej zmluvy. Poistné môže byť dohodnuté z hľadiska spôsobu platenia ako jednorazové poistné, kedy sa na začiatku

poistné krytie

Poistné krytie je rozsah dojednaných poistných rizík a limity poistných súm, ako aj jeho obmedzenie výlukami, alebo rozšírenie formou pripoistení a doložiek podľa konkrétnych požiadaviek poisteného. Poistné krytie presne vymedzuje poistná zmluva, vrátane poistných podmienok - VPP, zmluvných dojednaní, osobitných poistných podmienok, doložiek a príloh. Súčasťou poistného krytia je: stanovenie poistných súm, limitov a sublimitov

poistné obdobie

Poistné obdobie (period of insurance) je časť poistnej doby, dohodnutá v poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom. Pri krátkodobom poistení, napr. pri cestovnom poistení na 4 dni, môže byť poistné obdobie zhodné s poistnou dobou. Podľa občianskeho zákonníka poistným obdobím je obdobie, za ktoré sa platí poistné, ak nie je dohodnuté inak. Napr. keď poistné

poistné plnenie

Poistné plnenie je platba, ktorú je poisťovateľ povinný vyplatiť poistenému v prípade poistnej udalosti. Vyplatenie poistného plnenia sa riadi poistnými podmienkami dohodnutými v poistnej zmluve. Formy výplaty poistného plnenia Poistné plnenie sa vypláca ako jednorazové odškodné, napr. za vytopenie z vodovodného potrubia, alebo v splátkach, napr. ako ročný invalidný dôchodok. Preddavok na poistné plnenie Poistený

poistné plnenie pzp

Poistné plnenie insurance benefit je suma, ktorou poisťovňa nahrádza vzniknutú škodu. Výška poistného plnenia je definovaná v poistnej zmluve a je určená konkrétnymi okolnosťami poistnej udalosti. V prípade PZP je poistným plnením náhrada škody, ktorú spôsobí poistený tretej osobe. Ku škode musí dôjsť pri prevádzke poisteného vozidla. Aké škody sa plnia z PZP? Zákon o

poistné riziko

Poistné riziko insurance risk je nebezpečenstvo vzniku škody, o ktorej nevieme, kedy sa stane, a dokonca ani to, či sa vôbec niekedy stane. Ide o možnosť škody, ktorá má náhodnú povahu alebo hovoríme, že k nej dôjde s určitou pravdepodobnosťou. Poistné riziko je hlavným predmetom obchodu poisťovne. Poisťovňa riziko preberá za odplatu (poistné) a ďalej

poistník

Poistník Policy holder je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné. Kto môže byť poistník? Poistníkom môže byť ktorýkoľvek plnoletý občan (dovŕšil 18 rokov), spôsobilý na právne úkony. Poistníkom môže byť aj podnikateľ - fyzická osoba, napr. živnostník alebo právnická osoba, napr. spoločnosť podľa obchodného zákonníka (spoločnosť s

poisťovací agent

Poisťovací agent insurance agent je sprostredkovateľ poistenia, ktorý zastupuje poisťovňu a dojednáva poistenie v mene poisťovne. Na Slovensku sa poisťovací agent nazýva finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a pracuje na základe § 6 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Podľa zákona ďalej existuje: Samostatný finančný agent je fyzická

poisťovateľ

Poisťovateľom Insurer je poisťovňa alebo zaisťovňa - právnická osoba, ktorá získala úradné povolenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie podľa osobitného predpisu. Na Slovensku môže vzniknúť poisťovňa len ako akciová spoločnosť. Zahraničná poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie môže na Slovensku pôsobiť formou pobočky alebo na základe

poisťovňa

Poisťovňa insurance company je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť podľa zákona o poisťovníctve a na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Právnou formou poisťovne môže byť len akciová spoločnosť alebo európska spoločnosť. Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území

pokladničná poukážka

Pokladničná poukážka je krátkodobý dlhový cenný papier so splatnosťou do 1 roka emitovaný štátom alebo centrálnou bankou, ktorý slúži na preklenutie schodku (deficitu) štátneho rozpočtu.

politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je z hľadiska zákona č. 297/2008 fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Politicky exponovanou osobou sa rozumie napríklad: prezident republiky predseda vlády minister štátny tajomník alebo asistent

portfólio cenných papierov

Portfóliom cenných papierov sa označuje súbor viacerých cenných papierov. V prípade portfólia, napr. podielového fondu, hovoríme o súbore cenných papierov a iných aktív v majetku v podielovom fonde.

poškodený

Poškodený je občan, podnikateľ alebo spoločnosť, či iná organizácia, ktorí utrpeli ujmu a majú nárok na náhradu škody z poistenia zodpovednosti za škodu. Poškodený vznesie písomný nárok na náhradu škody voči poistenému škodcovi, poistený tento nárok postúpi poisťovni formou hlásenia poistnej udalosti. Poisťovňa tento nárok poškodeného preskúma a v prípade, že je škoda likvidná, prizná

požiar

Požiar je oheň, ktorý opustí svoje ohnisko a šíri sa v plameňoch.

požiar je oheň, ktorý opustí svoje ohnisko a šíri sa v plameňoch.

Požiar je oheň, ktorý opustí svoje ohnisko a šíri sa v plameňoch.

pracovný úraz

Pod pracovným úrazom rozumieme poškodenie zdravia, alebo smrť spôsobenú pri výkone povolania. Postihnutou osobou musí byť osoba v pracovnom pomere a udalosť sa musí stať nezávisle na vôli poškodeného. Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz Zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za pracovný úraz svojho zamestnanca, a to bez ohľadu na mieru zavinenia. Nezáleží na tom, či zamestnávateľ

prirážka

Prirážka loading je stanovenie vyššej sadzby poistného aká zodpovedá normálnemu poistnému.

práceneschopnosť

Práceneschopnosť (PN) je prekážka v práci na strane zamestnanca, spôsobená chorobou alebo úrazom, potvrdená lekárom a predložená zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. PN má spravidla dátum začiatku a dátum ukončenia. Zamestnanec si počas PN nárokuje vyplácanie nemocenských dávok, pričom prvých 10 pracovných dní je povinnosť platenia denných dávok na strane zamestnávateľa, od 11. dňa PN vypláca
R

r + v poisťovňa

V roku 2004 predala nemecká spoločnosť R + V svoju slovenskú poisťovňu poisťovni Uniqa. Táto prebrala aj všetky záväzky a celý poistný kmeň. Kontakty na poisťovňu UNIQA

rating

Rating je nezávislé hodnotenie platobnej schopnosti a vôle dlžníka riadne a včas splácať svoje budúce záväzky.  Rating vykonávajú ratingové agentúry - najznámejšie sú S&P, Moody´s, Fitch. Rating (známka, stupeň ohodnotenia) je jedným z kľúčových ukazovateľov pri rozhodovaní investorov na finančnom trhu.

reaktivácia

Reaktivácia reinstatement je obnovenie platnosti zrušenej poistnej zmluvy.

redemácia

Redemáciou sa rozumie žiadosť o vyplatenie podielových listov, smerovaná správcovskej spoločnosti, tzv. spätný odkup správcovskou spoločnosťou od podielnika.

redukcia

Redukcia reduction je zníženie poistnej sumy alebo skrátenie poistnej doby pri kapitálovom životnom poistení podľa poistno - technických zásad. Dôvodom redukcie býva obyčajne nezaplatenie predpísaného poistného alebo žiadosť klienta o redukciu. Ak ste napr. platili 50 € mesačne počas 10 rokov na poistnú sumu 30 000 € a prestanete platiť, pričom pôvodne dohodnutá poistná doba je

register bankových úverov a záruk (rbuz)

Register bankových úverov a záruk (RBUZ) je systém zriadený podľa § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a je vedený Národnou bankou Slovenska. V registri sa sústreďujú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia (nie fyzické osoby nepodnikatelia). Údaje o dlžníkoch do registra zapisujú banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR povinne

regres

Regres - postih je spätný nárok na náhradu škody. Napr. keď niekto zaviní škodu na zdraví inej osoby, vznikajú liečebné náklady zdravotnej poisťovni, ktorá môže tieto náklady spätne vymáhať od vinníka - škodcu. Podobne v prípade havárie - stretu 2 vozidiel havarijná poisťovňa poškodeného môže škodu spätne uplatniť voči škodcovi, ktorú nehodu zavinil a on

regulovaná hladká platba

Regulovaná hladká platba do zahraničia je platba v EUR, v sume max. 50.000 EUR, do krajín EHP, s dispozíciou na poplatky SHA, účet príjemcu je v tvare IBAN, s uvedeným správnym SWIFT/BIC banky príjemcu.

renta

Renta je väčšinou pravidelný a stály príjem, ktorý nie je platbou za bezprostredné plnenie. Znamená to, že renta nie je priamo podmienená predajom tovarov, alebo služieb. Názov pochádza z dávnejšieho významu, kde renta označovala nájomné za pôdu. V dnešnej dobe hovoríme skôr o rente, ako o príjme z vlastníctva kapitálu, nehnuteľností, alebo o starobnej rente.

riziko

Riziko risk je nebezpečenstvo s vysokou pravdepodobnosťou neúspechu, predstavuje potenciál straty vyplývajúci z činnosti, aktivity alebo nečinnosti. Niekedy nemusí byť zrejmé, či máme možnosť stratu ovplyvniť. Každá ľudská činnosť so sebou nesie určité riziká, ale niektoré sú omnoho rizikovejšie ako ostatné. Riziko v poistení V poistení je rizikom pravdepodobnosť vzniku rôznych situácií (napríklad požiar budovy), ku

rizikové poistenie

Rizikové poistenie je poistenie s podmienenou návratnosťou finančných zdrojov, kde existuje vysoká neurčitosť, či vôbec nastane poistná udalosť, koľkokrát nastane a v akom rozsahu. Príklady rizikového poistenia: rizikové životné poistenie úrazové poistenie poistenie domácnosti poistenie rodinného domu alebo bytu havarijné poistenie motorových vozidiel povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel cestovné poistenie a iné

rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie Term je poistenie pre prípad smrti, čiže životné poistenie bez sporenia, pri ktorom celé poistné sa spotrebuje na poistné riziko. Poistnou udalosťou je smrť poisteného z akýchkoľvek príčin, vrátane tzv. civilizačných chorôb. Používa sa niekoľko typov rizikového životného poistenia. Dočasné poistenie pre prípad smrti Dočasné poistenie pre prípad smrti sa uzatvára na

rpmn

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je jeden z radu ekonomických ukazovateľov, ktorý vypovedá o úrovni platobných podmienok úveru. Prostredníctvom RPMN možno posúdiť nákladovosť spotrebného úveru. Pri výpočte RPMN sa zohľadnia nielen platby splátok (istiny a úrokov), ale takisto ďalšie platby nákladov na spotrebný úver, ktoré ukladá zákon o spotrebných úveroch (zákon neustanovuje tieto platby taxatívne).
S

sdr

SDR (Special Drawing Rights) – zvláštne práva čerpania, menová a účtovná jednotka Medzinárodného menového fondu, hodnota je približne 1,2 EUR. Podľa normy ISO 4217 sa menová jednotka SDR nazýva XDR. Jednotka SDR sa používa pri určovaní povinných limitov poistného plnenia napr. pri poistení yodpovednosti cestného nákladného dopravcu alebo pri poistení zodpovednosti za škodu z prevádzky

skimming

Skimming je metóda kopírovania platobných kariet, ktorá spadá medzi podvody s platobnými kartami.

slovenská kancelária poisťovateľov

Slovenská kancelária poisťovateľov je verejná inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 381/2001 Z.z. o PZP. Oficiálne stránky slovenskej kancelárie poisťovateľov Stránky o zelenej karte SKP má niekoľko úloh vymedzených zákonom: Vedenie registra PZP Pomocou EČV je možné v registri nájsť poisťovateľa vozidla (PZP). Pomocou týchto informácií je možné vzniesť nárok na náhradu škody od

slovenská štátna poisťovňa

Slovenská poisťovňa bol štátny podnik, ktorý mal monopol na niektoré produkty. V roku 2001 odkúpila Slovenskú poisťovňu poisťovňa Allianz, pričom do dvoch rokov došlo k úplnemu zlúčeniu poisťovní. Všetci klienti Slovenskej poisťovne sa môžu obracať na Allianz – Slovenskú poisťovňu. História a kontakty Allianz a Slovenskej poisťovne

slovexperta

Slovexperta je znalecá firma, ktorá vykonáva: obhliadky motorových vozidiel pred uzavretím havarijného poistenia obhliadky po havárii. Oceňuje vozidlá Výsledky vstupnej obhliadky pred uzavretím poistenia odovzdáva do poisťovne ako doklad o tom, že je vozidlo nepoškodené. Slovexperta spolupracuje s poisťovňami: Kooperativa poisťovňa Komunálna poisťovňa Oficiálne stránky Slovexperta.sk Kontakty na firmu Slovexperta Email: sekretariat@slovexperta.sk Pobočka Adresa Tel. kontakt

smishing

Smishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez sms správu. Cieľom útočníka je u svojej obete vytvoriť pocit dôvery, na čo využíva aj technické riešenie, ktoré mu umožňuje pri kontaktovaní klientov použiť meno banky. Na displeji mobilu sa tak môže zobrazovať ako odosielateľ správy banka obete, pričom odosielateľ je podvodník. Banka nikdy nežiada citlivé osobné a

solvency ii

Solvency II, alebo tiež Solventnosť II, je medzinárodný projekt dohľadu nad poisťovníctvom a zaistením. Vytvorený bol Európskou úniou a jeho účelom je rekodifikovať 13 už existujúcich smerníc, ktoré upravujú činnosť poisťovní a zaisťovní. Solvency II je postavené na troch pilieroch: Kapitálové požiadavky poisťovní a zaisťovní vzhľadom na riziko Požiadavky na vedenie poisťovní a zaisťovní Výkazníctvo

splatnosť poistného

Splatnosť poistného due date of premium je dohodnutý dátum, kedy je poistník povinný zaplatiť poistné alebo splátku bežného poistného. Prvé alebo jednorazové poistné je obyčajne splatné v deň uzavretia poistenia alebo dohodnutého začiatku poistenia, ak nie je dohodnuté inak. Následné bežné poistné je obvykle splatné v prvý deň poistného obdobia, prípadne obdobia, za ktoré sa

spoluúčasť

Spoluúčasť deductible je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. Znamená to, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. V prípadoch menších poistných udalostí môže dôjsť k situácii, kedy je škoda nižšia ako spoluúčasť. V takýchto prípadoch k poistnému plneniu nedochádza. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody, napr. 10%

spotrebný úver

Spotrebný úver je krátkodobý alebo strednodobý úver, ktorý sa používa na nákup spotrebných tovarov a služieb. Zabezpečenie úveru je podľa typu úveru. Revolvingový spotrebný úver – ak ide o revolvingový spotrebný úver, zabezpečenie predstavuje pravidelný stabilný príjem, spojený s dlhodobými dobrými skúsenosťami s klientom. Účel čerpania spravidla banka nesleduje. Účelový spotrebný úver je určený na kúpu

stavebné sporenie

Stavebné sporenie, ktoré upravuje zákon č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, je účelová forma sporenia, ktorej cieľom je riešenie problémov a otázok súvisiacich s bývaním. V princípe ide o uzavretý systém s možnosťou získavať stanovenú štátnu prémiu. Stavebné sporenie ponúka popri zaujímavom zhodnotení úspor aj možnosť získať úver s nízkou úrokovou sadzbou z prostriedkov fondu stavebného sporenia. Stavebné

stavebný úver

Stavebný úver je fáza stavebného sporenia podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, nasledujúca po vzniku nároku na stavebný úver podmieneného splnením 3 podmienok: dosiahnutie minimálnej doby sporenia; nasporení minimálnej sumy; dosiahnutie minimálneho hodnotiaceho čísla. Stavebný úver je poskytovaný stavebnou sporiteľňou len do výšky rozdielu medzi cieľovou sumou stavebného sporenia a skutočne nasporenou sumou.

Škodová udalosť

Škodovou udalosťou je škoda, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa. Nie každá škoda je poistnou udalosťou, Všeobecné poistné podmienky a ďalšie ustanovenia poistnej zmluvy vymedzujú rozsah vzniku a veľkosti škody. K tomu, aby bola škoda likvidná, je potrebné splniť najmä tieto podmienky: Poistený musí preukázať, že sa škoda stala a dokázať
T

tatra poisťovňa

Tatra bola poisťovňa, ktorá po zmene akcionára (kúpená Poštovou bankou) zmenila názov na Poisťovňa Poštovej banky. Táto je teda priamym nástupcom poisťovne. Stránky Poisťovne Poštovej banky

taxácia

Taxácia rating je pracovný postup, ktorým sa uskutočňuje odborná kontrola predloženého návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, ocenenie rizika a konečné rozhodnutie o prijatí do poistenia.

technická úroková miera

Technická úroková miera pri kapitálovom životnom poistení je ročná úroková sadzba vyjadrená v percentách, ktorou sa úročí poistná rezerva. Technická úroková sadzba je zaručená v poistnej zmluve na celú poistnú dobu. Z každého bežného alebo jednorazového poistného, ktoré platí poistník, sa oddelí taká časť poistného do poistných rezerv (peniaze poisteného), aby bola na konci poistenia

termínovaný vklad

Termínovaný vklad je bankový účet, slúžiaci na uloženie peňažných prostriedkov, ktorých sa majiteľ na určitý čas vzdáva v prospech banky za účelom zhodnotenia. Zhodnotenie predstavuje vopred dohodnutý garantovaný úrok, ktorý platí počas celej doby viazanosti a klientovi bude vyplatený až po uplynutí lehoty viazanosti. Klient sa dobrovoľne zaviaže k časovému obmedzeniu disponovania s vkladom. V prípade žiadosti klienta o

terorizmus

Terorizmus je politicky, ideologicky, etnicky alebo nábožensky motivované násilie s cieľom usmrtiť konkrétne vytipovaných alebo náhodne sa na mieste činu vyskytujúcich osôb alebo ich zastrašiť a ničenie majetku. Teroristi pracujú individuálne (napr. Breivik) alebo ako členovia organizovanej teroristickej skupiny (Al Káida, IRA), niekedy dokonca na úrovni vlastnej armády (Islamský štát), prípadne aj ako oficiálne štáty

totálna škoda

Totálna škoda nastane, ak poistená vec bola odcudzená alebo úplne zničená, alebo sa zistí, že náklady na jej opravu po poistnej udalosti by prevyšovali hodnotu zakúpenia veci rovnakého alebo porovnateľného druhu a kvality. Poistné plnenie pri totálnej škode V havarijnom poistení motorových vozidiel sa pri totálnej škode vypláca poistné plnenie, zodpovedajúce spravidla trhovej cene zničeného
U

univerzálna banková poisťovňa

V roku 2003 bola Univerzálna banková poisťovňa odkúpená rakúskou poisťovňou Wüstenrot. Došlo k zlúčeniu poisťovní a tak dnes celý poistný kmeň spravuje poisťovňa Wüstenrot. Kontakty na poisťovňu Wüstenrot

Úmrtnostné tabuľky

V životnom a dôchodkovom poistení sa riziko posudzuje aj na základe úmrtnostných tabuliek. Takéto tabuľky sú záznamom (predpokladom) úmrtnosti jednotlivých skupín obyvateľstva. Úmrtnostnými tabuľkami sa zaoberá poistná matematika. Vďaka úmrtnostným tabuľkám vieme napríklad určiť, koľko novonarodených detí sa dožije prvého roku života, koľko druhého a podobne. Na základe takýchto údajov vieme určiť, aká je pravdepodobnosť,

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je: 1. zákonné poistenie zamestnávateľa, za ktoré povinne platí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni v rámci povinných odvodov 2. dobrovoľné zmluvné poistenie na základe poistnej zmluvy poistníka a komerčnej poisťovne.  Zákonné úrazové poistenie Úrazové poistenie je povinné pre každého zamestnávateľa a má ho chrániť pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného

Úrok

Úrok je cena úveru, ktorú musí dlžník splatiť veriteľovi za poskytnutie úveru. Úrok sa vypočíta pomocou úrokovej sadzby. Okrem úroku spotrebiteľ znáša aj ďalšie náklady, spojené s poskytnutím úveru, ktoré sú vyjadrené ukazovateľom RPMN. Úrok pri peňažnom vklade alebo sporení vyjadruje nominálnu úrokovú mieru stanovenú v % , napr. úrok 5 % znamená, že zo vstupnej hodnoty,

Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí vyjadrená v percentách. Fixná úroková sadzba na úvere je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení, pričom obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Ročnú úrokovú sadzbu označujeme p.a. Základná úroková sadzba ECB Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky je dôležitým nástrojom monetárnej politiky. Európska únia

Úverový úpis

Úverový úpis je samostatná listina obsahujúca vyhlásenie, v ktorom sa podpísaná osoba deklaruje ako dlžník a zaväzuje sa zaplatiť v stanovenom termíne požičanú sumu. Vystavuje sa súbežne so zmluvou o úvere. Slúži banke ako dôkaz o pohľadávke. Nie je cenným papierom, a preto ho banka nemôže premeniť na peňažné prostriedky pred jeho splatnosťou. Nesmie byť predmetom obchodu
V

volatilita

Volatilita je kolísanie kurzov finančných nástrojov. Čím dochádza k väčším a častejším výkyvom kurzov, tým hovoríme o vyššej volatilite. Napr. akcie majú väčšiu volatilitu ako dlhopisy. To platí aj pre podielové fondy, o akciových fondoch môžeme povedať, že sú volatilnejšie ako dlhopisové fondy alebo peňažné fondy.

vrátenie poistného

Vrátenie poistného return premium je poistné alebo jeho časť, vyplatené späť cedentovi alebo poistenému, napr. ak je riziko znížené alebo zaniklo pred uplynutím platnosti - nespotrebované poistné.

vyššia moc

Vyššia moc (lat. vis maior) je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu. Môže ju predstavovať neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná udalosť. V poistení majetku je vo väčšine prípadov vis maior podmienkou pre vznik poistnej udalosti. Tá je totiž definovaná ako náhodná udalosť, ktorej nebolo možné zabrániť. Pri

vznik poistenia

Poistenie môže vzniknúť 2 spôsobmi: a) Prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poistníkom alebo poisťovňou, čiže druhou zo zmluvných strán; b) Zaplatením prvej splátky bežného poistného alebo jednorazového poistného.

vzájomná životná poisťovňa sympatia

Vzájomná životná poisťovňa pôsobila na Slovensku od roku 1994. V roku 2006 bola odkúpená spoločnosťou ING, tá sa neskôr premenovala na NN. Táto prebrala aj všetky záväzky poisťovne Sympatia. Kontakty na poisťovňu NN

výnos

Výnos je dosiahnuté zhodnotenie investície, rozdiel medzi výstupnou a vstupnou hodnotou investície. Výnos môže mať rôzne formy ako napr. kapitálový zisk rovnajúci sa rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou akcie, výnos vo forme úroku alebo kupónu v prípade dlhopisu, ako aj výnos vo forme dividendy plynúcej z držby akcií. Výnos sa meria v čase a tiež ho ovplyvňuje viacero faktorov, ako napr. inflácia.
W

winterthur poisťovňa

Od zmeny názvu na Winterthur (pôvodný názov bol CREDIT SUISSE Life & Pensions) až do roku 2007 pôsobila na Slovensku táto švajčiarska poisťovňa. Neskôr sa zmenili na francúzsku poisťovňu AXA. Kontakty na poisťovňu AXA
Z

zaistenie

Zaistenie (reinsurance) je poistenie, ktoré si kupuje poisťovňa, aby si zabezpečila poistnú zmluvu s klientom. Ide o „poistenie poistenia“, keď riziko prvopoistiteľa sa ďalej postupuje zaisťovni podľa pravidiel zaistnej zmluvy. V klasickom prípade zaistenie umožňuje poisťovacím spoločnostiam udržať si platobnú schopnosť po veľkých poistných udalostiach - katastrofických škodách ako sú hurikány, suchá, povodne, požiare alebo epidémie. Spoločnosť,

zaistná zmluva

Zaistná zmluva reinsurance treaty je zmluva medzi dvoma poisťovateľmi alebo medzi prvopoistiteľom a zaititeľom, v ktorej definované poistené riziká jednej strany sú zaistené druhou stranou do rozsahu, špecifikovaného zaisťovacou zmluvou.

zaistné

Zaistné reinsurance premium je odplata, ktorú platí cedujúca spoločnosť zaisťovateľovi ako uznanie záväzku, prijatého zaisťovateľom.

zaisťovňa

Zaisťovňa je špecializovaná finančná inštitúcia zriadená podľa zákona o poisťovníctve, ktorá preberá časť poistného rizika alebo celé riziko za prvopoistiteľa na základe zaistnej zmluvy. Zaisťovateľom môže byť zaisťovňa alebo aj iná poisťovňa, ktorá má povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti, poisťovací pool, ak sa skladá z poisťovní s príslušným povolením a zaisťovací pool. Zaisťovacia činnosť Zaisťovacia činnosť, zaistenie je preberanie poistných

začiatok poistenia

Začiatok poistenia inception of insurance je dátum a čas, kedy začína poistné krytie. Obvykle je začiatkom poistenia nultá hodina dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Poistenie teda začína obyčajne od najbližšej polnoci. Niektoré poistné zmluvy začínajú s okamžitou platnosťou, pretože si to vyžaduje praktické hľadisko. Napr. kupujete auto v

zdravotné poistenie

Urobte to správne rozhodnutie pre Vaše zdravie. Porovnajte si výhody a príspevky zdravotných poisťovní. Čas na zmenu zdravotnej poisťovne máte každý rok do 30. septembra. Zmena bude platiť od 1. januára nasledujúceho roku. Vykonať samotnú zmenu môžete počas celého roku. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky

zmenka

Zmenka je listinné vyjadrenie záväzku dlžníka zabezpečiť peňažné plnenie voči poskytovateľovi peňažných prostriedkov.

zurich poisťovňa

Od roku 1999 do roku 2002 pôsobila na Slovensku neživotná poisťovňa Zurich. Slovenská pobočka tejto veľkej švajčiarskej poisťovne bola kúpená poisťovňou Generali, ktorá prebrala jej poistný kmeň. Článok o poisťovni Zurich Kontakty na poisťovňu Generali

zákonné poistenie

Je poistenie nariadené priamo zákonom a musí spĺňať tieto znaky : Poistenie vzniklo priamo na základe zákona (bez uzatvorenia zmluvy) Rozsah poistného krytia bol daný právnym predpisom Výška poistného bola stanovená právnym predpisom Príklad: Zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla, ktoré platilo do 1.1.2002 vznikalo na základe ust. §22a) zákona o poisťovníctve č. 4/1991 Zb., ktoré hovorilo. „prevádzkovateľ

zánik poistenia

Zánik poistenia expiry of insurance je skončenie poistnej zmluvy. Poistenie môže zaniknúť z viacerých dôvodov. Výpoveď poistnej zmluvy Ak je to osobitne dohodnuté v poistných podmienkach, poistenie je možné vypovedať do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy s 8 - dennou výpovednou lehotou výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Pritom platí, že poisťovňa