Akceptačný úver

Akceptačný úver je poskytnutie dobrého mena banky, aby  jeho prostredníctvom získal žiadateľ peňažné prostriedky. Akceptačný úver je odvodený od akceptu zmenky – ten, kto zmenku akceptuje (akceptant) na seba preberá záväzky zo zmenky plynúce a stáva sa tak zmenkovým dlžníkom.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

Majiteľom zmenky zostáva naďalej klient, ktorý by mal zmenku predať ľahšie a výhodnejšie, keďže dlžníkom na zmenke je banka so svojím dobrým menom. Po predaji zmenky musí klient banke ešte pred dňom splatnosti zmenky vyplatiť dohodnuté finančné prostriedky. V rámci úverových obchodov predstavuje tento typ úveru najvyššie riziko pre banky, preto ho poskytujú len svojim najlepším klientom.