Zdravotné poistenie

Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky … – hovorí Ústava Slovenskej republiky v § 40. Obyčajne to, čo sa deklaruje ako bezplatné, býva v skutočnosti trikrát drahšie. Podmienky tejto „bezplatnej“ zdravotnej starostlivosti určuje Zákon o zdravotnom poistení, ktorý rozlišuje:

 • Verejné zdravotné poistenie
 • Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie na Slovensku je financované prerozdeľovaním verejných zdrojov na základe poistného, plateného účastníkmi systému, prostredníctvom zdravotných poisťovní. Podľa súčasných pravidiel sa posudzujú osoby z hľadiska povinnosti platiť zdravotné poistenie, hovoríme o osobnom rozsahu zdravotného poistenia.

Chcete viac informácií o zmene zdravotnej poisťovne?

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená osoba je každá osoba, ktorá:

 1. Má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne nie je účastníkom v inom štáte z dôvodu zamestnania, podnikania alebo dlhodobého pobytu (nad 6 mesiacov)
 2. Nemá trvalý pobyt na úzení SR a súčasne je:
  1. zamestnaná alebo podniká na území SR
  2. azylant
  3. zahraničný študent
  4. cudzinec, zadržaný alebo uväznený na území SR
  5. nezaopatrený rodinný príslušník poistenca, ktorý sa narodil v inom členskom štáte EÚ
  6. maloletý cudzinec bez zákonného zástupcu, ktorému súd určil umiestnenie do zariadenia, v ktorom sa mu poskytuje starostlivosť

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

Dobrovoľne verejne zdravotne poistená osoba je osoba dobrovoľne nezamestnaná, čiže osoba, ktorá po skončení pracovného pomeru alebo podnikateľskej činnosti sa neprihlási na úrade práce. Taká osoba je povinná si platiť zdravotné odvody.

Zdravotné poisťovne na Slovensku

Zdravotné poistenie na Slovensku poskytujú tri spoločnosti. Okrem štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne aj Union zdravtná poisťovňa a Zdravotná poisťovňa Dôvera.

Prevažne súkromné zdravotné poisťovne sa predbiehajú v poskytvaní výhod pre poistiteľov.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.0850 003 333Zmeniť poisťovňu na Union
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.0850 850 850Zmeniť poisťovňu na Dôveru
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.0850 003 003Zmeniť poisťovňu na VSZP

Individuálne zdravotné poistenie

Individuálne zdravotné poistenie je neživotné poistenie, jeho rozah sa riadi poistnými podmienkami v poistnej zmluve, uzavretej medzi poistencom a poisťovňou. Individuálne zdravotné poistenie môže mať dve základné formy,

Poistenie zdravotnej starostlivosti

Poistenie zdravotnej starostlivosti zabezpečuje v prípade ochorenia, úrazu alebo tehotenstva krytie liečebných nákladov. Poistenie zdravotnej starostlivosti môže zahŕňať tieto varianty a formy:

 • poistenie (častejších) preventívnych prehliadok
 • poistenie nákladov na zdravotnícke pomôcky – okuliare, zubné protézy, ortézy a podobne
 • nadštandartná starostlivosť pri hospitalizácii – samostatná nemocničná izba s vyšším komfortom
 • zmluvné zdravotné poistenie pre cudzincov, ktorí nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia
 • poistenie nákladov na stomatologickú starostlivosť
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • asistenčné služby pri dohadovaní termínov ošetrení alebo preventívnych prehliadok v zdravotníckych zariadeniach
Hľadáte komerčné zdravotné poistenie?
Cestovné poistenie

Zdravotné poistenie s výplatou poistnej sumy

Zdravotné poistenie v komerčnej poisťovni sa môže dojednať samostatnou poistnou zmluvou alebo ako pripoistenie k životnému poisteniu. Poistné plnenie nerieši v prípade choroby alebo úrazu priamo kompenzáciu liečebných nákladov, ale slúži ako bolestné alebo nepriamo zmierňuje finančnú náročnosť na liečenie. Na poistnom trhu sa vyskytujú tieto možnosti:

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici následkom choroby alebo úrazu

Za každý deň z lekárskeho hľadiska nutného pobytu v nemocnici zo zdravotných dôvodov poskytne poisťovňa odškodné, dohodnuté v poistnej zmluve, a to bez ohľadu na diagnózu.

Poistenie chirurgického zákroku

V prípade operácie v dôsledku choroby alebo úrazu vyplatí poisťovňa príslušné % z poistnej sumy podľa závažnosti úrazu, Každá diagnóza je bodovaná v oceňovacích tabuľkách poisťovne.

Pripoistenie kritických chorôb

V prípade diagnostikovania závažnej choroby alebo operácie, ktoré sú vymenované v poistnej zmluve, poisťovňa vyplatí poistnú sumu. Ide väčšinou o civilizačné choroby, ako srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, rakovina, atď. Kritické choroby sa pripoisťujú výhradne k životnému poisteniu, nikdy sa nepoisťujú samostatne.

Poistenie dennej dávky počas PN

Poistenie dennej dávky počas práceneschopnosti zo zdravotných dôvodov je pripoistenie k nemocenským dávkam od Sociálnej poisťovne. Platí pravidlo, že súčet dennej dávky od Sociálnej poisťovne a denného odškodného od komerčnej poisťovne by nemal presiahnuť čistý denný príjem poisteného.

Pripoistenie invalidného dôchodku

V prípade, že poistenému bude priznaný plný invalidný dôchodok, poisťovňa mu začne vyplácať mesačný alebo ročný dôchodok ako „prilepšenie“ k dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Pripoistenie lekárskej konzultácie

V prípade vybraných diagnóz má poistený možnosť získania druhého – nezávislého lekárskeho názoru na danú diagnózu. Konzultovať je možné telefonicky, konzultačné hodiny sú nonstop.