Zánik poistenia

Zánik poistenia expiry of insurance je skončenie poistnej zmluvy. Poistenie môže zaniknúť z viacerých dôvodov.

Výpoveď poistnej zmluvy

 1. Ak je to osobitne dohodnuté v poistných podmienkach, poistenie je možné vypovedať do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy s 8 – dennou výpovednou lehotou
 2. výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Pritom platí, že poisťovňa nesmie vypovedať životné poistenie.

Nezaplatenie poistného

 1. Poistenie zaniká, ak prvá splátka bežného poistného alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov od jeho splatnosti.
 2. Ak následné bežné poistné (2. a ďalšie splátky) nie je zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

 1. Ak poistník alebo poistený uviedol nepravdivé údaje pri uzatváraní poistnej zmluvy, ktoré mali vplyv na rozhodovanie poisťovne o prijatí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, poisťovňa má právo odstúpiť od poistnej zmluvy podľa § 802 Občianskeho zákonníka.
 2. Ak bola uzavretá poistná zmluva na diaľku okrem životného poistenia, poistní má právo odstúpiť od poistnej zmluvy do 14 dní od uzavretia poistnej zmluvy.
 3. Ak bola uzavretá poistná zmluva životného poistenia na diaľku, poistník má právo odstúpiť od poistnej zmluvy do 30 dní od uzavretia poistnej zmluvy.

Odmietnutie poistného plnenia

Ak poisťovňa odmietne poskytnúť poistné plnenie z dôvodu poskytnutia vedome nepravdivých informácií poistníkom pri uzatváraní poistnej zmluvy, poistenie zaniká.

Zmena držiteľa vozidla

Ak sa zmení držiteľ motorového alebo prípojného vozidla, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla zaniká.

Zmena majiteľa

Ak nehnuteľnosť alebo hnuteľná vec, vrátane motorového vozidla zmení majiteľa, poistenie majetku alebo havarijné poistenie zaniká.

Zničenie predmetu poistenia

A dôjde k úplnému zničeniu veci, hovoríme o totálnej škode. V takom prípade poistenie majetku alebo havarijné poistenie zaniká a obyčajne aj celé poistné do konca poistného obdobia sa spotrebuje.

Smrť poisteného alebo poistníka

 1. Smrťou poisteného pri životnom poistení poistenie zaniká.
 2. Smrťou poisteného pri poistení majetku poistenie zaniká, pretože dedičským konaním dochádza k zmene vlastníka.
 3. Ak poistník zomrie a poistený je iná osoba, poistenie ďalej pokračuje tak, že na miesto poistníka nastupuje poistený.

Dožitie alebo uplynutie poistnej doby

 1. Keď sa poistený dožije konca poistnej doby pri životnom poistení, poistenie zaniká a poisťovňa vyplatí poistné plnenie pri dožití.
 2. Poistenie zaniká uplynutím poistnej doby pri poistení na dobu určitú.

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie zaniká vyradením motorového alebo prípojného vozidla z evidencie vozidiel – zošrotovanie vozidla, vrátenie značiek, atď.

Zmena leasingového nájomcu

Ak za poisteného niekto prevezme leasing poistenej veci (napr. vozidla), povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla zaniká.

Zánik prevádzky alebo oprávnenia

Ak zanikne prevádzka živnosti alebo je zrušená registrácia príslušnej podnikateľskej činnosti, poistenie rizík súvisiacich s touto prevádzkou alebo podnikateľskou činnosťou zaniká.