Zákonné poistenie

Je poistenie nariadené priamo zákonom a musí spĺňať tieto znaky :

  • Poistenie vzniklo priamo na základe zákona (bez uzatvorenia zmluvy)
  • Rozsah poistného krytia bol daný právnym predpisom
  • Výška poistného bola stanovená právnym predpisom

Príklad:

Zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla, ktoré platilo do 1.1.2002 vznikalo na základe ust. §22a) zákona o poisťovníctve č. 4/1991 Zb., ktoré hovorilo. „prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla je poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“. Ministerstvo financií bolo týmto istým zákonom splnomocnené vydať vyhlášku, v ktorej boli ustanovené rozsah a podmienky zákonného poistenia, vrátane sadzieb poistného. Ministerstvo určovalo vyhláškou aj poisťovňu, ktorá poistenie vykonávala.

Zákonné poistenie motorových vozidiel sa zmenilo na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP).

Dnes sa už v komerčnom poistení zákonné poistenie nepoužíva, existuje však v Sociálnej poisťovni pri platení povinných odvodov a vo verejnom zdravotnom poistení:

  • Zdravotné poistenie
  • Starobné poistenie
  • Invalidné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti

Ľudia si často mýlia povinné zmluvné a zákonné poistenie, rozdiel vysvetľujeme tu.