...

O poistení vieme všetko

Zaisťovňa

Zaisťovňa je špecializovaná finančná inštitúcia zriadená podľa zákona o poisťovníctve, ktorá preberá časť poistného rizika alebo celé riziko za prvopoistiteľa na základe zaistnej zmluvy. Zaisťovateľom môže byť zaisťovňa alebo aj iná poisťovňa, ktorá má povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti, poisťovací pool, ak sa skladá z poisťovní s príslušným povolením a zaisťovací pool.

Zaisťovacia činnosť

Zaisťovacia činnosť, zaistenie je preberanie poistných rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou, ohodnocovanie rizík a ich riadenie, správa zaistených zmlúv, tvorba technických rezerv a udržiavanie požadovanej miery solventnosti a správa umiestnenia prostriedkov technických rezerv a garančného fondu, poskytovanie plnenia zo zaistených zmlúv a poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva.

Najväčšie zaisťovne na svete

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...