Zaisťovňa

Zaisťovňa je špecializovaná finančná inštitúcia zriadená podľa zákona o poisťovníctve, ktorá preberá časť poistného rizika alebo celé riziko za prvopoistiteľa na základe zaistnej zmluvy. Zaisťovateľom môže byť zaisťovňa alebo aj iná poisťovňa, ktorá má povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti, poisťovací pool, ak sa skladá z poisťovní s príslušným povolením a zaisťovací pool.

Zaisťovacia činnosť

Zaisťovacia činnosť, zaistenie je preberanie poistných rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou, ohodnocovanie rizík a ich riadenie, správa zaistených zmlúv, tvorba technických rezerv a udržiavanie požadovanej miery solventnosti a správa umiestnenia prostriedkov technických rezerv a garančného fondu, poskytovanie plnenia zo zaistených zmlúv a poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva.

Najväčšie zaisťovne na svete