...

O poistení vieme všetko

Zaisťovňa

Zaistenie je poistenie, ktoré si kupuje poisťovňa od organizácie, ktorá sa nazýva zaisťovňa. Poisťovňa tak prenáša časť rizika na zaisťovňu. Delia sa tak nielen o riziko, ale aj o zisk. Každé, aj retailové, poistenie má pôvod v zaistení. Ak by totiž lokálna poisťovňa (napríklad slovenská) uzatvorila veľa životných poistení v krajine a vypukne napríklad mor a veľa ľudí zomrie, poisťovňu to môže finančne položiť. Ak má však väčšinu rizika krytú v zaisťovni, tá má lepšie rozložené riziko (veľa poisťovní vo veľa krajinách) a stratu nepocíti v takej miere.

Poznáme dve základné metódy zaistenia:

Fakultatívne zaistenie

Pri fakultatívnom zaistení sa ku každému prípadu pristupuje zvlášť. Fakultatívne zaistenie sa pužíva pri špeciálny prípadoch, keď sú požiadavky na neobvyklé poistné krytie, alebo keď je potrebné individuálne posúdenie rizika. Záistné podmienky vypracováva underwriter (upisovateľ), ktorý na základe analýzy rozhodne, či bude zaisťovňa dané riziko kryť a ak áno, tak za akých podmienok.

Obligatórne zaistenie

Obligatórne zaistenie sa dojednáva zmluvou medzi poisťovňou a zaisťovňou. Poisťovňa nekryje 100% z produktov, ktoré predáva, ale napríklad len 30%. Zvyšok ide na vrub zaisťovne.

Najväčšie zaisťovne na svete:

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...