Poistenie domu a bytu
Načítava sa...
Poistenie domu a bytu

Poistenie rodinného domu a bytu

Obytné budovy sú nehnuteľnosti, určené na bývanie. Byt v bytovom dome, rodinný dom, rekreačná chata alebo chalupa.
Vlastníte súkromnú nehnuteľnosť - byt, rodinný dom alebo rekreačnú chatu?
Poraďte sa s nami

Poistenie súkromných nehnuteľností - dom, byt, bytový dom, rekreačná chata

Predmetom poistenia nehnuteľností môžu byť:
 • rodinné domy alebo vily trvale obývané;
 • rekreačné chaty a chalupy;
 • bytové domy;
 • bytové jednotky - byty vo vlastníctve;
 • vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry a podobne;
 • príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a podobne.

Proti čomu sa poisťuje rodinný dom, byt alebo rekreačná chata?

Všetky poisťovne poisťujú obytné budovy združenou formou, kde taxatívne vymenované riziká sú poskladané v „balíčku“, v ktorom by nemali chýbať tieto zložky: Niektoré poisťovne poskytujú naviac nasledovné riziká.
 • nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
 • atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
 • lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.

Poistenie na novú hodnotu

Skôr ako uzavriete poistnú zmluvu na poistenie svojho nehnuteľného majetku, dôkladne si preštudujte poistné podmienky v časti, kde je definovaný spôsob plnenia. Väčšina poisťovní plní v nových cenách len za škody na budovách, ktoré majú vek do 20, 30 alebo 40 rokov. Keď vek budovy presiahne stanovený počet rokov, poistné plnenie bude primerane krátené o amortizáciu, a to obyčajne od 0,5 % do 1,5 % za každý rok, ktorý uplynul od kolaudácie. Plnenie sa vypláca v časových cenách.

Príklad krátenia poistného plnenia kvôli veku nehnuteľnosti

V praxi to môže znamenať, že 45 - ročná budova, pri ktorej je stanovené technické opotrebenie 1 % ročne, je opotrebená spolu na 45 %. Čo by to znamenalo v prípade škody ? Príklad poistnej udalosti – prasknutie vodovodného potrubia a následné vytopenie:
Výška škody vytopením vodou z vodovodného potrubia7 000 EUR
Zrážka z dôvodu opotrebenia- 3 150 EUR
Výsledné plnenie v časovej cene3 850 EUR
Našťastie aj pre staršie domy existujú na slovenskom trhu riešenia poistenia na novú hodnotu, ale zďaleka nie vo všetkých poisťovniach.

Podpoistenie nehnuteľnosti

Iný problém môže nastať pri plnení z dôvodu podpoistenia, čiže poistenia na poistnú sumu, ktorá je výrazne nižšia ako poistná hodnota, t. j. nová hodnota nehnuteľnosti. Obyčajne z dôvodu, aby poistník ušetril na poistnom, stanoví si príliš nízku poistnú sumu, napr. pri kúpe nehnuteľnosti si vezme úver len na polovicu kúpnej ceny a snaží sa splniť požiadavku banky na poistenie založenej nehnuteľnosti do výšky požičanej istiny. Poisťovňa v prípade poistnej udalosti kráti plnenie v pomere výške škody percentuálne tak, aký je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty.

Príklad podpoistenia

Klient Ing. Ján Hraško kúpi nový rodinný dom za 200 000 €, pričom od banky si vezme hypotéku na 100 000 €, banke stačí poistenie vinkulovať na 100 000 €, klient si stanoví poistnú sumu 100 000 €, dochádza teda k 50%-nému podpoisteniu. O pol roka víchrica zničí strechu pánovi Hraškovi, čím vznikne škoda 20 000 € a výpočet poistného plnenia bude nasledovný.
Poistná hodnota - nová hodnota domu200 000 €
Poistná suma stanovená v poistnej zmluve100 000 €
Výška víchricou spôsobenej škody - náklady na opravu strechy20 000 €
Poistné plnenie s uplatnením podpoistenia10 000 €
Pán Janko Hraško musí doplatiť zo svojich peňazí za opravu strechy 10 000 €. Keby jeho finančný agent vysvetlil pánovi Hraškovi princíp podpoistenia a pán Hraško by sa neulakomil na niekoľko desiatok eur, ktoré by platil naviac za poistenie na novú hodnotu, nemusel by byť po poisnej udalosti stratový.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti

S vlastníctvom alebo prenajímaním bytu alebo domu súvisí aj riziko škody spôsobenej inému na zdraví, usmrtením alebo na veci, vrátane ušlého zisku. Škodu musí vlastník nehnuteľnosti uhradiť aj vtedy, keď ju priamo nezavinil. V poistnej zmluve pre poistenie nehnuteľného majetku je obyčajne možné si dojednať aj poistenie zodpovednosti z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Príklady škôd spôsobených z vlastníctva nehnuteľnosti

Každý vlastník nehnuteľnosti má objektívnu zodpovednosť za škodu, to znamená, že zodpovedá aj za škodu ktorú nezavinil.
 • Zo strechy domu spadne cencúľ na okoloidúceho a spôsobí mu zranenie, pričom liečebné náklady, regres Sociálnej poisťovne a nemajetková ujma sa vyšplhajú na 28 000 €.
 • Sneh sa zosunie zo strechy a zdemoluje zaparkované auto suseda, pričom oprava stojí 8 000 €.
 • Návšteva sa pošmykne na schodoch pred domom a zlomí si nohu.
 • V byte na 10. poschodí bytového domu praskne ventil radiátora a vytopí 6 susedov pod sebou, napácha škody za 3 450 €.
 • V byte vypukne požiar z dôvodu skratu elektrického vedenia a zasiahne aj okolité byty. Škoda vznikne ohňom, ale aj vytopením po zásahu hasičov. Konečný účet za rekonštrukciu poškodených bytov a nákup nového zariadenia dosiahol 235 000 €.

Poistenie garáže

Garáž môže byť poistená ako vstavaná súčasť obytnej budovy alebo ako vedľajšia budova pri rodinnom dome, prípadne aj samostatne stojaca na osobitnej adrese. Poisťuje sa ako nehnuteľnosť proti rovnakým rizikám ako obytná budova - požiar, živelné a katastrofické škody.

Osobitne sa poisťujú hnuteľné veci v garáži okrem motorového vozidla, a to proti požiaru, živelným pohromám a krádeži vlámaním. Čítajte viac na stránke Poistenie garáže.

Výpočet poistnej sumy domu

Vypočítajte si poistnú sumu rodinného domu pomocou jednoduchej kalkulačky

Výpočet poistnej sumy bytu

Vypočítajte si poistnú sumu bytu jednoduchej kalkulačky