Postup pri škode na majetku živelnou udalosťou, vytopením alebo iným poškodením

  1. Urobte nutné opatrenia na ochranu svojho majetku tak, aby ste zabránili ďalšiemu zväčšovaniu rozsahu škody. V prípade prasknutého vodovodného potrubia vypnite čím skôr centrálny prívod vody, v prípade poškodenia strechy víchricou zabezpečte provizórne zakrytie strechy proti zatekaniu, pri menšom požiari vykonajte opatrenia, aby sa ďalej oheň nešíril, pri väčšom požiari zavolajte hasičov.
  2. Ak máte podozrenie na úmyselný trestný čin, napr. podpaľačstvo, výbuch a podobne, neodkladne zavolajte políciu.
  3. Čo najskôr oznámte poistnú udalosť spôsobom, ktorý umožňujú pravidlá príslušnej poisťovne – online cez internet, telefonicky alebo písomne.
  4. Ak je to z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov objektívne možné, nesnažte sa zmeniť stav spôsobený škodou, kým nie je vykonaná obhliadka technikom z poisťovne – to však neplatí, ak je zmena nevyhnutná. Ak je potrebné stav spôsobený škodou zmeniť, odporúčame vyhotoviť fotodokumentáciu. Ak je to možné, poškodené veci odložte do obhliadnutia škody technikom z poisťovne, napr. črepiny skla, poškodenú strešnú krytinu, zvyšky zničeného bytového zariadenia a podobne. Niekedy sa stáva, že technik z poisťovne nie je schopný na mieste posúdiť skryté vady a vyhotoví dokumentáciu len z „toho, čo vidí“, napr. pri streche, poškodenej pod ťarchou snehu. V takom prípade po rozobratí strešnej krytiny zavolajte technika na doobhliadku škody skôr, ako budete strechu opravovať, aby mohol zistiť rozsah poškodenia konštrukcie krovu, atď.
  5. Ak za škodu zodpovedá iná fyzická alebo právnická osoba, treba zabezpečiť potvrdenie o príčine a rozsahu škody touto osobou, napr. potvrdenie z elektrárne o prepätí v elektrickej sieti alebo napr. po náraze stavebného stroja do Vašej brány názov firmy, ktorej vozidlo patrí, jeho evidenčné číslo, prípadne číslo povinného zmluvného poistenia alebo iného zodpovednostného poistenia škodcu. Významom tohto zisťovania je dokázať cudzie zavinenie, aby vám poisťovňa neodobrala bonus, prípadne nevypovedala zmluvu z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu – keď je vinná tretia osoba, poisťovňa si môže voči nej uplatniť regresný nárok.
  6. V záujme čo najrýchlejšieho zistenia rozsahu škody na požiadanie poisťovne treba predložiť všetky požadované dokumenty, ako sú účtovné doklady, faktúry za opravu, správu od polície a pod.
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.