Akademické okienko: Zákonné poistenie vs. zmluvné poistenie

#všeobecné 25.3.2015

Často sa v praxi stretávame so zamieňaním pojmov. Asi to niekomu neublíži, ale aj tak by sme si mohli vysvetliť, prečo PZP nie je zákonné poistenie.
PZP znamená povinné zmluvné poistenie. Povinné preto, že jeho uzatvorenie je vyžadované zákonom. V zákone o Povinnom zmluvnom poistení vozidiel je napísané:
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla.
Zmluvné sa toto poistenie nazýva preto, že vzniká uzatvorením zmluvy. Tá podľa občianskeho zákonníka môže vzniknúť dvomi spôsobmi. Buď návrh na uzavretie poistnej zmluvy klient príjme podpisom zmluvy, alebo zaplatením prvého poistného. Druhý spôsob sa využíva hlavne pri online poistení.
Povinné zmluvné poistenie sa samozrejme netýka iba vozidiel. Uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu prikazuje zákon aj v iných prípadoch. Väčšinou ide o povolania:

  • Architekti a projektanti
  • Advokáti a Notári
  • Súdni znalci
  • Lekári a lekárnici
  • Geodeti a kartografi

Búračka

Poistenie sa tiež vzťahuje aj na niektoré iné činnosti. Napríklad z medzinárodného dohovoru CMR vyplýva povinnosť cestných nákladných dopravcov, ktorí vykonávajú medzinárodnú dopravu, mať uzavreté poistenie zodpovednosti.
Na rozdiel od zmluvného poistenia, zákonné poistenie nevzniká zmluvou. Vzniká na základe zákona. U nás poznáme niekoľko druhov zákonného poistenia. Niektoré z nich sú:

  • Zdravotné poistenie
  • Starobné poistenie
  • Invalidné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti

Zákonné poistenie teda spadá do kategórie verejného poistenia. Platia pri ňom úplne iné pravidlá a zákonitosti ako pri komerčnom poistení.

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >