Kvitancia

Kvitancia je potvrdenie veriteľa o splatení finančnej pohľadávky dlžníkom. Ak je nehnuteľnosť predmetom záložného práva a dlžník už má splatený svoj záväzok, vyplývajúci z úverovej zmluvy, banka vystaví kvitanciu – súhlas banky so zmenou záložného práva alebo potvrdenie o zániku záložného práva.

Chcete sa poradiť o poistení nehnuteľnosti?