Leasing

Finančný leasing

Finančný leasing je prenájom predmetu leasingu leasingovým nájomcom od leasingového prenajímateľa. Predmet leasingu je majetkom prenajímateľa do splatenia leasingu. Súčasťou zmluvy je splátkový kalendár a stanovené predkupné právo nájomcu po riadnom ukončení leasingovej operácie, ktorú môže, ale nemusí nájomca využiť.

Finančný leasing sa používa pri obstarávaní výrobných a technologikých zariadení, motorových vozidielstavebných strojovpoľnohospodárskych strojov a nehnuteľností.

Povinné zmluvné poistenie

Výhodou leasingového financovania je urýchlenie zavedenia investície do prevádzky, toto financovanie je považované za pružnejšie i vo vzťahu k úverom a obligáciám. Ďalej umožňuje nájomcovi zahŕňať leasingové splátky do nákladov rýchlejšie ako pri úvere alebo nákupe v hotovosti a tým znižovať základ zdanenia.

Obvyklý model financovania strojov alebo dopravných prostriedkov je 3-ročný alebo 4-ročný, pri nehnuteľnostiach až 12-ročný. Na začiatku klient zaplatí leasingovej spoločnosti prvú zvýšenú splátku, tzv. akontáciu, vo výške 10% až 90% z obstarávacej ceny predmetu leasingu, potom nasleduje 36, 48 alebo 144 rovnakých mesačných splátok a na konci zostatková cena, ktorá je väčšinou symbolická, napr. 50 €.

Súčet všetkých splátok tvorí leasingovú cenu. Jednoduchým vydelením leasingovej ceny a obstarávacej (kúpnej) ceny predmetu leasingu dostaneme leasingový koeficient. Leasingový koeficient vyjadruje mieru výhodnosti finančného leasingu – čím je nižší, teda bližší k 1,0, tým je finančný leasing výhodnejší.

Leasingová spoločnosť skúma bonitu klienta pred uzavretím leasingovej zmluvy, aby zistila, či klient bude schopný splácať leasingové splátky. Oceňovanie bonity je spravidla rýchlejšie a pružnejšie ako pri bankových úveroch, všetko je však individuálne a závisí od charakteru predmetu leasingu a prípadných možností predať predmet leasingu pri odobratí predmetu leasingu leasingovou spoločnosťou.

Poistenie predmetu leasingu

Leasingová spoločnosť vyžaduje od leasingového nájomcu, aby si poistil predmet leasingu a dal v poisťovni vinkulovať poistné plnenie v prospech leasingovej spoločnosti. Štandardne sa predmety leasingu poisťujú týmito produktami.

Výnimočne leasingová spoločnosť požaduje aj rizikové životné poistenie nájomcu leasingu, ak ide o fyzickú osobu alebo jediného majiteľa alebo konateľa právnickej osoby.

Spätný leasing

Spätný leasing je financovanie predmetu leasingu, ktorý nájomca predal leasingovej spoločnosti, aby si ho mohol „spätne“ prenajať, čím získa voľné zdroje financovania svojej činnosti.

Operatívny leasing

Operatívny leasing je prenájom predmetu leasingu leasingovým nájomcom od leasingového prenajímateľa, kde neprechádzajú na nájomcu podstatné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva majetku. Súčasťou zmluvy je splátkový kalendár. Operatívny leasing sa od finančného líši tým, že predmet prenájmu ostáva vo vlastníctve leasingovej spoločnosti i po skončení zmluvy.

Výhodou operatívneho leasingu je, že klient nemusí pri obstarávaní predmetu leasingu skladať akontáciu. Nie je takisto viazaný pevne stanovenou dobou trvania zmluvy, ale môže si vybrať dobu od jedného do štyroch rokov. Pri operatívnom leasingu je v mesačnej splátke obsiahnutá celá škála poplatkov a nákladov, ktoré môžu mať sezónny charakter – cestná daň, zákonné a havarijné poistenie, výmena sezónnych pneumatík, diaľničná nálepka alebo nepredvídané náklady , napríklad opravy a údržba. Pri operatívnom leasingu býva významnejšou príčinou odchýlky od mesačnej splátky úhrada spoluúčasti pri poistnej udalosti. Cena teda závisí od množstva a komplexnosti služieb, ktoré sa poskytujú.

Spotrebný úver na kúpu vozidla

Banky rady poskytujú úvery na kúpu vozidla, pretože v prípade problémov klienta so splácaním dohodnutých splátok môžu vozidlo klientovi odobrať a predať ho. Banka obyčajne zabezpečuje spotrebný úver na kúpu vozidla zmenkou, záložným právom na vozidlo a vinkuláciou poistného plnenia z havarijného poistenia motorového vozidla. Poistná zmluva musí obsahovať krytie rizika poškodenia alebo zničenia vozidla haváriou, živelnou udalosťou, krádežou a vandalizmom.

Porovnanie finančného leasingu a spotrebného úveru na kúpu vozidla

Výhody spotrebného úveru na kúpu vozidla oproti finančnému leasingu.

  1. Klient je majiteľom vozidla od začiatku trvania zmluvy.
  2. Ľubovoľná doba splácania, nelimitovaná zákonom.
  3. Spotrebný úver je obyčajne možné kedykoľvek predčasne splatiť.
  4. Keď ste podnikateľ a začínate s úverom koncom kalendárneho roka, môžete ešte do konca roka uplatniť do nákladov odpis vo výške 1/4 kúpnej ceny vozidla, čím si znižujete základ dane.