...

O poistení vieme všetko

Banka

Banka je obchodná spoločnosť, ktorá zhromažďuje voľné finančné prostriedky, poskytuje úvery a sprostredkuje bankové operácie, obchody a transakcie.

Základné činnosti banky:

  • prijímanie vkladov
  • poskytovanie úverov

Banka musí mať právnu formu akciová spoločnosť a okrem základných činností môže vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení.

Zahraničná banka

Zahraničná banka je právnická osoba so sídlom mimo územia SR, ktorá vykonáva bankové činnosti a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.

Pobočka zahraničnej banky

Pobočka zahraničnej banky je organizačná zložka zahraničnej banky umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo vykonáva bankové činnosti.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...