Hypotéka

Najčastejším riešením financovania bývania v praxi je spotrebný úver, zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý je účelovo viazaný na financovanie konkrétnej nehnuteľnosti na bývanie. Týmto spôsobom sa banky snažia vyhnúť prísnym pravidlám pri poskytovaní „pravého“ hypotekárneho úveru.
Hypotekárne úvery sú dlhodobé úvery s lehotou splatnosti najmenej štyri roky. Sú zabezpečené záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej.

Chcem sa poradiť o poistení domu, alebo bytu

Účelovosť hypotekárneho úveru

Hypotekárny úver môže byť poskytnutý len na financovanie:

 • nadobudnutia tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
 • výstavby alebo zmeny dokončenej stavby,
 • údržby tuzemskej nehnuteľnosti,
 • splatenia iného úveru (použitého na vyššie uvedené účely, ktorý nie je hypotekárnym úverom) alebo poskytnutie úveru použitého na vyššie uvedené účely, ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze.

Kto môže dostať hypotekárny úver?

Hypotekárny úver môže byť poskytnutý žiadateľom, ktorí spĺňajú kritériá:

 • plnoletosť,
 • slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • cudzinci s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
 • aspoň jeden zo žiadateľov je občanom krajiny, ktorá je členom EU,
 • príjem žiadateľa zo závislej činnosti, z podnikania alebo iný príjem.

Zabezpečenie hypotekárneho úveru nehnuteľnosťou

Banka sa potrebuje zabezpečiť pre prípad, že by poberateľ úveru prestal z rôznych dôvodov úver splácať, a tým by mohla byť ohrozená schopnosť banky plniť svoje záväzky voči tým klientom, ktorí si v banke uložili svoje peniaze. Hypotekárny úver sa zabezpečuje založením nehnuteľnosti. Toto umožňuje banke, aby v prípade ak poberateľ úveru v stanovenej lehote úver nesplatí, vyrovnala úver z výnosu predaja nehnuteľnosti.

 • Hypotekárny úver musí byť zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, pričom banka môže na zabezpečenie hypotekárneho úveru prijať aj rozostavané stavby.
 • Nehnuteľnosť musí byť zapísaná v katastri nehnuteľností SR.
 • Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky banky z hypotekárneho úveru vzniká jeho vkladom do katastra nehnuteľností, na základe návrhu banky a vlastníka nehnuteľnosti.
 • Hypotekárny úver môže byť poskytnutý až do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti.
 • Hodnotu základného zabezpečenia určí banka na základe supervízie (kontroly) znaleckého ohodnotenia nehnuteľnosti, ktorou bude hypotekárny úver zabezpečený.
 • V súlade s § 74 zákona o bankách hypotekárny úver nemôže byť zabezpečený záložným právom vzťahujúcim sa na nehnuteľnosť, na ktorej už vzniklo a trvá záložné právo v prospech tretej osoby alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti (s definovanými výnimkami napr. záložné právo, zriadené v prospech stavebnej sporiteľne alebo Štátneho fondu rozvoja bývania).
 • Pri zabezpečení hypotekárneho úveru nehnuteľnosťou banka vždy požaduje aj uzatvorenie poistnej zmluvy proti vecnej škode, ktorá kryje všetky základné riziká ako požiar, úder blesku, výbuch, víchrica, krupobitie, vodovodné škody, katastrofické riziká – zemetrasenie, zosuv pôdy, výbuch sopky, lavína a podobne, a tiež vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky minimálne v rozsahu 1,5-násobku výšky poskytnutého hypotekárneho úveru (po celé obdobie trvania úverového vzťahu).
 • Hypotekárny úver môže byť zabezpečený záložným právom na kupovanú nehnuteľnosť, a tiež na nehnuteľnosť vo vlastníctve tretej osoby.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je bezúčelový spotrebný úver, zabezpečený nehnuteľnosťou. Používa sa v prípade, že potrebujete peniaze na čokoľvek, ručíte však nehnuteľnosťou, pričom žiadne ďalšie ručenie sa nevyžaduje. Výhodou je rýchlosť vybavovania – keď banka vyhodnotí bonitu vašej nehnuteľnosti ako vyhovujúcu, peniaze máte po vybavení príslušných dokladov hneď na účte.
Americká hypotéka sa väčšinou používa na bývanie vtedy, keď nemôžete žiadať o klasický hypotekárny úver z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených podmienok – účelovosť, svojpomocná výstavba bez možností dokladovania výdavkov, a podobne. Používa sa aj na získanie vstupného kapitálu alebo rozšírenie podnikania. Na Slovensku sa dosť často Americkou hypotékou financuje kúpa motorového vozidla alebo bytového zariadenia.