O poistení vieme všetko

Hraničné poistenie

Hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré môže dojednať jedine Slovenská kancelária poisťovateľov.
Povinnosť uzatvoriť poistenie majú cudzozemské motorové vozidlá pôsobiace na území Slovenskej republiky, alebo na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva, prípadne aj na území štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal dohodu o Európskom hospodárskom priestore.
Sadzby hraničného poistenia
Zelená karta

Európske združenie voľného obchodu

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...