Hraničné poistenie

Hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ktoré môže dojednať jedine Slovenská kancelária poisťovateľov.
Povinnosť uzatvoriť poistenie majú cudzozemské motorové vozidlá pôsobiace na území Slovenskej republiky, alebo na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva, prípadne aj na území štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal dohodu o Európskom hospodárskom priestore.
Zelená karta

Povinné zmluvné poistenie