Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je dlhodobý úver, ktorý môžu banky poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám na nákup, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ktorý je financovaný najmenej 90% prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov podľa osobitného predpisu, s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavanej.

Hypotekárna banka môže poskytnúť hypotekárny úver iba na tieto účely:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti;
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb;
  • údržbu tuzemských nehnuteľností;
  • splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa a) až c) ktorý nie je hypotekárnym úverom.
Chcem sa poradiť o poistení domu, alebo bytu