Register bankových úverov a záruk (RBUZ)

Register bankových úverov a záruk (RBUZ) je systém zriadený podľa § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a je vedený Národnou bankou Slovenska. V registri sa sústreďujú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia (nie fyzické osoby nepodnikatelia). Údaje o dlžníkoch do registra zapisujú banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR povinne a sú aktualizované v mesačných intervaloch. Údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Obsah databázy RBUZ:

  • identifikačné údaje o klientovi (právna forma, IČO, názov,  sídlo, krajina, ekonomický sektor a pod.),
  • údaje o vlastníkoch nad 10 % základného imania (údaje o type osoby, adresa a pod.)
  • identifikačné údaje pohľadávky (číslo zmluvy, dátum vzniku a splatnosti, typ pohľadávky, stav pohľadávky a pod.),
  • hodnoty pohľadávky (celková výška pohľadávky / rámce, aktuálny zostatok pohľadávky, istina po splatnosti, úroky a poplatky po splatnosti, počet dní omeškania),
  • ostatné údaje vzťahujúce sa k pohľadávke (mena v ktorej bola poskytnutá, výška splátok, typy a výška zabezpečenia a pod.).

Podrobnejšie informácie sú v Opatrení Národnej banky Slovenska č. 5/2014 z 11. marca 2014 o registri bankových úverov a záruk.