Poistenie farmárov
Načítava sa...
Poistenie farmárov

Poistenie farmárov

Farmári si poisťujú svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, stroje, vozidlá a zodpovednosť za škodu rovnako ako iní podnikatelia. Vzhľadom na špecifický charakter svojej činnosti si môžu poisťovať aj riziká, spojené s rastlinnou a živočíšnou výrobou.
Ste súkromne hospodáriaci roľník, alebo riadite poľnohospodárske družstvo?
Poraďte sa s nami

Poistenie plodín

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín ľadovcom

Predmetom poistenia sú plodiny patriace do skupín: obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny, priadne rastliny, koreninová paprika, aromatické a ostatné rastliny, zelenina, krmoviny na ornej pôde, jednoročné liečivé rastliny, chmeľ, tabak, vinič hroznorodý a jeho sadenice, ovocie.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín víchricou, požiarom alebo povodňou

Predmetom poistenia sú plodiny patriace do skupín: obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny, zelenina, krmoviny pestované na ornej pôde, tabak, chmeľ a jeho sadba.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín požiarom

Predmetom poistenia môžu byť plodiny patriace do skupín: obilniny (okrem osivovej kukurice), strukoviny, olejniny.

Spôsob dojednania poistenia plodín

 • Poistenie súboru - poistenie všetkých plodín patriacich do príslušnej skupiny plodín pestovaných v danom kalendárnom roku. Za súbor sa tiež považuje pestovanie len jednej plodiny, v prípade, ak poistený nepestuje ďaľšiu plodinu.
 • Poistenie výberu - Poistenie jednej alebo viacerých plodín pestovaných v danom roku. Podmienkou je poistenie celej výmery vybranej plodiny.

Podklady pre stanovenie poistného pri poistení plodín

 • poistená plocha v ha
 • dohodnutá úroda v t/ha
 • výnos celkom v t
 • dohodnutá cena v €
 • poistná suma v €

Poistenie hospodárskych zvierat

Poistenie pre prípad nákazy hospodárskych zvierat

 • Predmetom poistenia hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone
 • Poistné krytie:
 • Uhynutie, usmrtenie, zmárnenie na úradný príkaz, ku ktorým prišlo v dôsledku nákaz presne vymedzených v poistných podmienkach
 • Zmárnenie poistených zvierat podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti vo vyhlásenom ohnisku nákazy Štátnou veterinárnou správou
 • Uhynutie, krádež, strata poistených zvierat v dôsledku živelných udalostí
 • Spôsob dojednania:
 • Súbor - poistenie všetkých zvierat daného druhu ( všetky chované kategórie daného druhu) v príslušnom kalendárnom roku
 • Výber - Poistenie jednej alebo viacerých kategórii zvierat v rámci jedného druhu. Výber len určitých zvierat v rámci jednej kategórie nie je možný, napr. farmár chová hovädzí dobytok, všetky kategórie. V zmysle výberu si poistí len jednu kategóriu: Výkrm hovädzieho dobytka. Predmetom poistenia sú všetky zvieratá tejto kategórie. Nedajú sa z nej poistiť len určité vybrané jedince.
 • Podklady pre stanovenie poistného:
 • Počet zvierat v ks
 • Hmotnosť v kg za ks
 • Cena za kg v €
 • Poistná suma zvieraťa v €
 • Poistená hodnota celkom v €

Poistenie pre prípad nákazy hydiny

 • Predmetom poistenia sú nosnice, mládky, brojlery sliepky, husí, kačíc a moriek
 • Poistné krytie:
 • Uhynutie, usmrtenie, zmárnenie na úradný príkaz, ku ktorým prišlo v dôsledku nákaz presne vymedzených v poistných podmienkach
 • Zmárnenie poistenej hydiny nariadenej podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti vo vyhlásenom ohnisku nákazy Štátnou veterinárnou správou
 • Uhynutie, krádež, strata poistenej hydiny v dôsledku živelných udalostí
 • Spôsob dojednania:
 • Súbor – ročné poistenie, uplatňuje sa vo veľkochovoch hydiny, kde poistený v priebehu poistného obdobia uskutočňuje plán obratu kŕdľa vo viacerých halách. Poistné sa vypočíta na daný kalendárny rok z podkladov plánu obratu kŕdľa
 • Výber – turnusové poistenie, poistenie sa dojednáva na celkový počet dní turnusu (znášky, odchovu, výkrmu)
 • Podklady pre stanovenie poistného: Počet zvierat v ks, cena za kus v €, poistená hodnota celkom v €

Poistenie pre prípad jednotlivých škôd na zvieratách

 • Predmetom poistenia sú kravy, vysokoteľné jalovice, prasnice, bahnice.
 • Poistné krytie: uhynutie, nutné usmrtenie, zmárnenie na úradný príkaz, ku ktorým prišlo v dôsledku choroby, poranenia, operácie, pôrodu alebo potratu poisteného zvieraťa.
 • Spôsob dojednania:
 • súbor: poistenie všetkých zvierat danej kategórie
 • výber: poistenie vybraných zvierat danej kategórie. Podmienkou je zoznam poistených zvierat.
 • Podklady pre stanovenie poistného: počet zvierat v ks, hmotnosť v kg za ks, cena za kg v €, poistná suma zvieraťa v €, poistená hodnota celkom v €.

Poistenie pre prípad úrazu, úhynu, krádeže, straty zvierat počas prepravy

 • Predmet poistenia: zvieratá uvedené v poistnej zmluve
 • Poistné krytie: úraz, úhyn, krádež, strata zvierat počas prepravy. Poistenie kryje škody proti základným rizikám alebo komplexne:
 • základné riziká - dopravná nehoda, kedy bol poistený (alebo ním poverená osoba) pozbavený možnosti poistené zvieratá chrániť pred vznikom poistnej udalosti; živelná udalosť
 • komplexné riziká - základné riziká, lúpežné prepadnutie, krádež vlámaním sa do prepravného prostriedku, krádež prepravného prostriedku
 • Spôsob dojednania: jednorazová preprava alebo viacnásobná preprava
 • Podklady pre stanovenie poistného - poistná suma, stanovená pre každé jednotlivé prepravujúce vozidlo