Poistenie podnikateľov podľa činnosti

Poistenie advokátov

Ste advokát, notár, mediátor alebo riadite advokátsku firmu? Poskytovanie právnych služieb je spojené s rizikami porušenia povinností, napr. zmeškanie lehoty podania na súde, opomenutie dôležitého článku zmluvy, nesprávne zistenie totožnosti, strata zverených dokumentov, atď.

Poistenie advokátov

Ste advokát, notár, mediátor alebo riadite advokátsku firmu? Poskytovanie právnych služieb je spojené s rizikami porušenia povinností, napr. zmeškanie lehoty podania na súde, opomenutie dôležitého článku zmluvy, nesprávne zistenie totožnosti, strata zverených dokumentov, atď.

Poistenie projektantov a architektov

Ste architekt, projektant, konštruktér alebo riadite projektovú spoločnosť? Profesia architekta, autorizovaného projektanta, statika alebo konštruktéra lodí, či inžinierske činnosti sú spojené s vysokými rizikami vzniku škody na zdraví, materiálnej a finančnej škody.

Poistenie projektantov a architektov

Ste architekt, projektant, konštruktér alebo riadite projektovú spoločnosť? Profesia architekta, autorizovaného projektanta, statika alebo konštruktéra lodí, či inžinierske činnosti sú spojené s vysokými rizikami vzniku škody na zdraví, materiálnej a finančnej škody.

Poistenie lekárov

Ste lekár, fyzioterapeut alebo riadite nemocnicu či sanatórium? Každé zdravotnícke zariadenie musí byť zo zákona poistené proti škodám na zdraví, napr. v dôsledku nesprávne stanovenej diagnózy, chyby pri predpisovaní liekov, nesprávnej liečby, predčasného prepustenia z nemocnice, chyby pri použití lekárskeho prístroja a podobne.

Poistenie lekárov

Ste lekár, fyzioterapeut alebo riadite nemocnicu či sanatórium? Každé zdravotnícke zariadenie musí byť zo zákona poistené proti škodám na zdraví, napr. v dôsledku nesprávne stanovenej diagnózy, chyby pri predpisovaní liekov, nesprávnej liečby, predčasného prepustenia z nemocnice, chyby pri použití lekárskeho prístroja a podobne.

Poistenie lekárne

Ste lekárnik alebo majiteľ lekárne? Poskytovanie lekárenskej starostlivosti nie je len príprava a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Do lekárne sa chodíme aj poradiť s odborníkmi, keď potrebujeme pomoc. Profesia lekárnika je teda komplexná odborná služba, ktorej výkon je spojený s rizikami vzniku škody na zdraví alebo na veci.

Poistenie lekárne

Ste lekárnik alebo majiteľ lekárne? Poskytovanie lekárenskej starostlivosti nie je len príprava a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Do lekárne sa chodíme aj poradiť s odborníkmi, keď potrebujeme pomoc. Profesia lekárnika je teda komplexná odborná služba, ktorej výkon je spojený s rizikami vzniku škody na zdraví alebo na veci.

Poistenie účtovníctva

Ste účtovník - účtovníčka alebo daňový poradca, či audítor? Vášmu klientovi hrozia pokuty z daňového úradu napr. za nesprávne zaúčtované príjmy aj desiatky tisíc eur, za oneskorené hlásenia do 20 000 €, ale napr. aj zo Sociálnej poisťovne až do 16 596,96 €.

Poistenie účtovníctva

Ste účtovník - účtovníčka alebo daňový poradca, či audítor? Vášmu klientovi hrozia pokuty z daňového úradu napr. za nesprávne zaúčtované príjmy aj desiatky tisíc eur, za oneskorené hlásenia do 20 000 €, ale napr. aj zo Sociálnej poisťovne až do 16 596,96 €.

Poistenie geodetov a kartografov

Ste geodet alebo kartograf alebo riadite geodetickú spoločnosť? Poistenie profesnej zodpovednosti máte povinné zo zákona, okrem toho znášate riziká rozbitia, krádeže alebo straty drahých prístrojov.

Poistenie geodetov a kartografov

Ste geodet alebo kartograf alebo riadite geodetickú spoločnosť? Poistenie profesnej zodpovednosti máte povinné zo zákona, okrem toho znášate riziká rozbitia, krádeže alebo straty drahých prístrojov.

Poistenie taxislužby

Ste taxikár - živnostník alebo zamestnanec alebo máte veľkú taxislužbu s dispečingom? Taxislužba zodpovedá za škodu voči tretej osobe aj voči prepravovaným osobám, a to najmä za škody na zdraví, na osobných veciach a prepravovanej batožine, za ušlý zisk, ako aj za čistú finančnú škodu, spôsobenú pochybením, omylom, a podobne.

Poistenie taxislužby

Ste taxikár - živnostník alebo zamestnanec alebo máte veľkú taxislužbu s dispečingom? Taxislužba zodpovedá za škodu voči tretej osobe aj voči prepravovaným osobám, a to najmä za škody na zdraví, na osobných veciach a prepravovanej batožine, za ušlý zisk, ako aj za čistú finančnú škodu, spôsobenú pochybením, omylom, a podobne.

Poistenie živnostníkov a remeselníkov

Ak ste murár, zvárač, klampiar alebo elektrikár, vlastníte obchod alebo malý výrobný podnik, alebo poskytujete služby na základe živnosti, prípadne ste zamestnaný(á) ako remeselník, vaša činnosť je spojená s nebezpečenstvom vzniku škody na vlastnom alebo cudzom majetku, a tiež škody na zdraví.

Poistenie živnostníkov a remeselníkov

Ak ste murár, zvárač, klampiar alebo elektrikár, vlastníte obchod alebo malý výrobný podnik, alebo poskytujete služby na základe živnosti, prípadne ste zamestnaný(á) ako remeselník, vaša činnosť je spojená s nebezpečenstvom vzniku škody na vlastnom alebo cudzom majetku, a tiež škody na zdraví.

Poistenie IT služieb

Ste IT profesionál alebo riadite IT spoločnosť? Venujte pozornosť špecifickým rizikám vašej činnosti! Škody na majetku, škody na zdraví alebo odstavenie výroby v podniku v dôsledku chyby vo vami dodanom informačnom systéme môžu znamenať nemalé finančné straty, za ktoré zodpovedáte.

Poistenie IT služieb

Ste IT profesionál alebo riadite IT spoločnosť? Venujte pozornosť špecifickým rizikám vašej činnosti! Škody na majetku, škody na zdraví alebo odstavenie výroby v podniku v dôsledku chyby vo vami dodanom informačnom systéme môžu znamenať nemalé finančné straty, za ktoré zodpovedáte.

Poistenie revíznych technikov

Ste revízny technik elektrických, plynových, tlakových alebo zdvíhacích vyhradených alebo nevyhradených technických zariadení? Môžete spôsobiť škodu na zdraví alebo na majetku, ale aj čistú finančnú škodu ako následok chyby, omylu, nesprávneho posúdenia.

Poistenie revíznych technikov

Ste revízny technik elektrických, plynových, tlakových alebo zdvíhacích vyhradených alebo nevyhradených technických zariadení? Môžete spôsobiť škodu na zdraví alebo na majetku, ale aj čistú finančnú škodu ako následok chyby, omylu, nesprávneho posúdenia.

Poistenie farmárov

Farmári si poisťujú svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, stroje, vozidlá a zodpovednosť za škodu, ako aj rastlinnú výrobu a zvieratá. Dôležité je tiež poistenie zodpovednosti za škodu, vrátane škôd na životnom prostredí.

Poistenie farmárov

Farmári si poisťujú svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, stroje, vozidlá a zodpovednosť za škodu, ako aj rastlinnú výrobu a zvieratá. Dôležité je tiež poistenie zodpovednosti za škodu, vrátane škôd na životnom prostredí.

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname na Ministerstve spravodlivosti SR je povinný uzavrieť poistnú zmluvu poistenia profesijnej zodpovednosti a ručí za spôsobenú škodu celým svojím majetkom. Poistenie je potrebné aj pre právnickú osobu.

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname na Ministerstve spravodlivosti SR je povinný uzavrieť poistnú zmluvu poistenia profesijnej zodpovednosti a ručí za spôsobenú škodu celým svojím majetkom. Poistenie je potrebné aj pre právnickú osobu.