Poistenie revíznych technikov
Načítava sa...
Poistenie revíznych technikov

Poistenie revíznych technikov

Ak vykonávate revízie vyhradených technických zariadení na základe živnosti, prípadne ste zamestnaný v organizácii, ktorá vykonáva revízie, vaša činnosť je spojená s nebezpečenstvami, ktoré je možné efektívne poistiť.
Ste revízny technik vyhradených, alebo nevyhradených technických zariadení?
Poraďte sa s nami

Poistenie zodpovednosti za škodu revízneho technika

 • Poistenie všeobecnej alebo prevádzkovej zodpovednosti kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené podnikateľskou činnosťou;
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti kryje čisté finančné škody spôsobené činnosťou revízneho technika - chyba, omyl, nesprávne posúdenie
 • Poistenie škôd spôsobených vadným výrobkom;
 • Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené pri montáži, údržbe alebo oprave - ublíženie na zdraví, rozbitie vecí zákazníka alebo tretích osôb;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie škôd na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti;
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

 • Poisťujú sa strojné a prevádzkové zariadenia, inventár, budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, vytopenie z vodovodného potrubia, živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie lomu stroja pre prípad pokazenia strojov a zariadení
 • Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám - rozbitie prístroja pri jeho používaní a aj pri preprave
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Pripoistenie prerušenia prevádzky - následných finančných škôd

Vyhradené a nevyhradené technické zariadenia

Technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené a nevyhradené ustanovuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Kritériom pre rozdelenie technických zariadení na vyhradené a nevyhradené je ich miera ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia je uvedené v prílohe 2 uvedenej vyhlášky. Za vyhradené technické zariadenia sa považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti:
 1. s vysokou mierou ohrozenia - skupina A
 2. s vyššou mierou ohrozenia - skupina B
Za nevyhradené technické zariadenia sa považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti s nižšou mierou ohrozenia - skupina C.