Poistenie advokátov, exekútorov, konkurzných správcov, mediátorov a notárov
Načítava sa...
Poistenie advokátov, exekútorov, konkurzných správcov, mediátorov a notárov

Poistenie advokátov, exekútorov, konkurzných správcov, mediátorov a notárov

Poskytovanie právnych služieb je spojené s rizikami, ktoré je možné efektívne poistit. Niektoré poistné produkty sú povinné, niektoré dobrovoľné.
Ste advokát, notár, mediátor alebo riadite advokátsku firmu?
Poraďte sa s nami

Poistenie profesijnej zodpovednosti právnikov

 • Advokát a notár zodpovedá za škodu spôsobenú svojmu klientovi až do výšky svojho majetku
 • Poistenie zodpovednosti je povinné pre advokáta - fyzickú osobu na minimálnu poistnú sumu 100 000 EUR, v prípade akvokátskej právnickej osoby je povinný minimálny limit poistného plnenia 1 500 000 € za každého advokáta - spoločníka
 • Poistené sú škody, ktoré spôsobia advokáti, notári, koncipienti, administratívni pracovníci a podobne
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov
 • Poistenie kryje čisté finančné škody spôsobené pri poskytovaní právnych služieb – omyl, chyba, zmeškanie lehoty, nesprávne zistenie totožnosti účastníkov konania a podobne
 • Pripoistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu na zdraví alebo na veciach tretích osôb a ušlého zisku
 • Pripoistenie škody na prenajatej nehnuteľnosti, zodpovednosti za škodu z vlastníctva, či držby nehnuteľnosti
 • Pripoistenie regresov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov

Kto je povinný poistenie uzavrieť?

Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti má podľa zákona:

 • Advokát na minimálnu poistnú sumu 100 000 €
 • Advokátska právnická osoba na minimálnu poistnú sumu 1 500 000 € za každého spoločníka
 • Notár - minimálna poistná suma nie je určená
 • Exekútor na minimálnu poistnú sumu 100 000 €
 • Konkurzný správca - minimálna poistná suma nie je určená

Mediátor nemá povinnosť sa poistiť, za škody však ručí až do výšky svojho osobného majetku, preto poistenie zodpovednosti odporúčame. Aj právnici ostatných právnych profesií ručia za spôsobené škody až do výšky hodnoty osobného majetku. Napr. keď začínajúci advokát je poistený na minimálnu poistnú sumu 100 000 € a po niekoľkých rokoch narastie jeho majetok na 200 000 €, mal by si zvýšiť poistku na dvojnásobok.

Príklady možných škôd, ktoré poisťovňa plní

 • Advokát má s klientom uzavretú zmluvu o poskytovaní právnych služieb. Napriek skutočnosti, že mal včas dodané podklady a pokynu klienta na podanie odporu však oneskorene podá odpor voči vydanému platobnému rozkazu a teda dôjde k zmeškaniu lehoty. Platobný rozkaz následne nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, pričom nie sú zohľadnené čiastočné úhrady klienta z dlžnej sumy. Klient následne vyčísli škodu a vznesie nárok na náhradu škody vo výške 5.000,- €, vzniknutú nezohľadnením vykonaných čiastočných úhrad.
 • Klient požiada advokáta o vypracovanie zmluvy s dôrazom na zapracovanie menovej doložky, v prípade vzniku menových výkyvov. Napriek pokynu a upozorneniu klienta však advokát predmetný článok do zmluvy nezapracuje a opomenie svoju povinnosť. Klient následne z dôvodu nezapracovania predmetného článku stratí pri obchodných transakciách menovými zmenami značnú finančnú čiastku. Klient následne vyčísli škodu a vznesie nárok na náhradu škody vo výške 1.000.000,- €, vzniknutú z dôvodu zmien menového kurzu a nezapracovania menovej doložky.
 • Klient požiada advokáta o podanie žaloby na príslušný súd o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Napriek pokynu klienta a včasného dodania všetkých podkladov však advokát zmešká lehotu na podanie žaloby a poruší svoju povinnosť. Klient následne z dôvodu nepodania žaloby na príslušnom súde príde o značné finančné prostriedky. Klient z dôvodu zmeškania lehoty advokátom na podanie žaloby vyčísli škodu a vznesie nárok na náhradu škody vo výške 2.000.000,- €.
 • Notár bol požiadaný o vyhotovenie uznania dlhu vo forme notárskej zápisnice, nemá však istotu o totožnosti účastníkov tohto úkonu. Výzve tieto osoby na predloženie dokladov totožnosti, ako i vykoná zisťovanie totožnosti na základe iných listinných dôkazov. Napriek tomu sa však notárovi nepodarí zistiť relevantne skutočnú totožnosť týchto osôb. Následne však vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne a uznanie dlhu vyhotoví. Neskôr vyjde najavo, že totožnosť osôb nebola správne zistená a výkonom notárskej zápisnice ako riadneho exekučného titulu vznikne tretej osobe škoda 100.000,- €. Tretia osoba podá žalobu na notára na príslušný súd za spôsobenú škodu.