Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti je určené podnikateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo vykonávajú ekonomické a právne profesie, prípadne niektoré iné odborné činnosti, tzv. slobodné povolania, pri ktorých sú vystavení rizikám spojeným s možnosťou chyby s následkom škody, spôsobenej voči tretej osobe na zdraví a na veci, najmä im však hrozí tzv. čistá finančná škoda.

Ako funguje poistenie profesijnej zodpovednosti?

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa riadi zásadami claims made, to znamená, že poistná udalosť je uznaná za likvidnú len s podmienkou, že príčina škody vznikla a zároveň bola škoda nahlásená v čase trvania poistnej zmluvy, niekedy dokonca počas poistného obdobia.

Poistenie profesijnej zodpovednosti lekárov a zdravotníckych zariadení

Vyplňte dotazník pre poistenie profesijnej zodpovednosti ambulantných zdravotníckych zariadení, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.
Lekár poistený proti chybePoskytovatelia zdravotnej starostlivosti – ambulancie, nemocnice, polikliniky, lekárne, kúpele a ostatné majú podľa zákona povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§ 79, odsek u) zákona č. 578/2004 Z. z.). Poistenie je určené aj masérom, fyzioterapeutom, očným optikom a podobne.

Mám záujem o poistenie lekárov

Možné príčiny vzniku škody sú v chybných postupoch a nesprávnych rozhodnutiach ako napríklad:

 • chybné stanovenie diagnózy
 • nesprávna liečba
 • chyby pri dohľade nad liečbou pacienta
 • nezabezpečená hospitalizácia alebo skoré prepustenie pacienta z nemocnice
 • chyba pri predpisovaní liekov
 • nesprávne použitie lekárskych prístrojov
 • chyba v lekárni pri vydávaní alebo príprave liekov

Poistené riziká

 • škody na zdraví
 • priame a následné škody na majetku, vrátane ušlého zisku
 • právne náklady v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov
 • strata prevzatých dokumentov.

Poistenie zodpovednosti účtovníkov, daňových poradcov a audítorov

Vyberte si a vyplňte jeden z nasledujúcich dotazníkov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu:

 • Dotazník pre poistenie profesijnej zodpovednosti účtovníka – fyzickej osoby
 • Dotazník pre poistenie profesijnej zodpovednosti účtovníkov – právnickej osoby, audítorov a daňových poradcov
Mám záujem o poistenie účtovníkov

Poistenie profesijnej zodpovednosti účtovníkov, daňových poradcov alebo audítorov sa vzťahuje na čisté finančné škody, vyplývajúce z týchto odborných služieb, vykonávaných za odmenu.
Chybné posúdenie, nesprávne zaúčtovanie, pokuty, penále, ale aj napr. strata dokladov sú typické škody, ktoré si môže zákazník nárokovať od svojho účtovníka alebo audítora v prípade, že ich pri svojej odbornej činnosti spôsobil.

Poistenie zodpovednosti advokátov, notárov a mediátorov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesijnej zodpovednosti právnych profesií, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

Mám záujem o poistenie advokátov

Ak advokát pri svojej činnosti zanedbá, poruší alebo si nedostatočne splní svoje povinnosti, následkom čoho vznikne škoda klientovi, ktorého zastupuje (obhajuje), je objektívne zodpovedný za vzniknutú škodu. Tieto prípady je povinný si poistiť, v prípade advokátskej spoločnosti s ručením obmedzeným až na minimálny limit poistného plnenia 1 500 000 € na každého spoločníka.
Rovnako notár je povinný v zmysle zákona uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu. Zákon nestanovuje výšku limitu poistného krytia. Notár pracuje denne s veľkými materiálnymi hodnotami – nehnuteľnosti, osvedčovanie obchodných zmlúv, dedičské konania a podobne, preto riziko chyby je vysoké.

Poistenie zodpovednosti architektov a projektantov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesijnej zodpovednosti autorizovaných architektov a stavebných inžinierov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.
Poistenie sa vzťahuje na všetky autorizované osoby zapísané v zozname autorizovaných architektov alebo autorizovaných stavebných inžinierov vedenom Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ale aj projektantov a projektových firiem, ktorí sú od komôr nezávislí a majú príslušné oprávnenia na vykonávanie týchto profesií.

Mám záujem o poistenie architektov

Poistené riziká:

 • škody na zdraví
 • priame a následné škody na majetku, vrátane ušlého zisku
 • právne náklady v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov
 • strata prevzatých dokumentov

Poistenie zodpovednosti geodetov a kartografov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti geodetov a kartografov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

Mám záujem o poistenie geodetov

Autorizovaní geogeti a kartografi, združení v Komore geodetov a kartografov sú v zmysle zákona povinní uzavrieť povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností pri ich odbornej činnosti. Zákon vôbec nestanovuje, na aký limit poistného plnenia sa majú poistiť.

Poistenie IT profesijnej zodpovednosti

Vyplňte dotazník pre poistenie IT profesijnej zodpovednosti, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.
Poskytovatelia celého radu produktov a služieb v oblasti informačných technológií sú vystavení rizikám škody spôsobenej svojím zákazníkom a tretím osobám.

Mám záujem o poistenie IT

Čo je IT profesia?

 • Vývoj, predaj, inštalácia softvéru
 • Predaj, dodanie, inštalácia, oprava a údržba počítačov a servrov
 • Spracovanie dát
 • Správa počítačových sietí
 • Internetové služby, webhosting, serverhosting
 • Poradenstvo a školenia v oblasti IT

Poistné krytie IT zodpovednosti zahŕňa:

 • Finančná škoda
 • Škoda na zdraví alebo usmrtením
 • Majetková – vecná škoda
 • Právne náklady pri oprávnených alebo neoprávnených nárokoch poškodených
 • Neúmyselné porušenie práv duševného vlastníctva
 • Náklady na obnovu dokumentov alebo počítačových dát

Poistenie zodpovednosti súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesijnej zodpovednosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže podľa zákona vykonávať činnosť len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti; svoje poistenie je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na požiadanie preukázať.

Mám záujem o poistenie znalcov a prekladateľov

Minimálne povinné limity poistného plnenia za jednu poistnú udalosť:

 • 33 193 € znalec
 • 3 319 € tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname.