Poistné obdobie

Poistné obdobie (period of insurance) je časť poistnej doby, dohodnutá v poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom. Pri krátkodobom poistení, napr. pri cestovnom poistení na 4 dni, môže byť poistné obdobie zhodné s poistnou dobou.

Podľa občianskeho zákonníka poistným obdobím je obdobie, za ktoré sa platí poistné, ak nie je dohodnuté inak. Napr. keď poistné podmienky neriešia poistné obdobie, platí zákon a je rozdiel, či platíte štvrťročne alebo ročne za poistenie domácnosti, od frekvencie (lehoty) platenia sa odvodzuje poistné obdobie. Toto má veľký význam pri určení dňa zániku poistenia výpoveďou poistnej zmluvy, pretože poistenie zaniká ku koncu poistného obdobia, ak pred jeho koncom bola podaná výpoveď najneskôr 6 týždňov.

V prípade, že poisťovňa vo svojich poistných podmienkach určí poistné obdobie, napr. 1 rok pri havarijnom poistení vozidla, potom z hľadiska prípadného zániku poistenia po výpovedi nezáleží na tom, či poistné platíte ročne alebo v štvrťročných splátkach, pretože poistenie môže zaniknúť výpoveďou len k výročnému dňu začiatku poistenia, resp. raz do roka.