Poistné krytie

Poistné krytie je rozsah dojednaných poistných rizík a limity poistných súm, ako aj jeho obmedzenie výlukami, alebo rozšírenie formou pripoistení a doložiek podľa konkrétnych požiadaviek poisteného. Poistné krytie presne vymedzuje poistná zmluva, vrátane poistných podmienok – VPP, zmluvných dojednaní, osobitných poistných podmienok, doložiek a príloh.

Súčasťou poistného krytia je:

  • stanovenie poistných súm, limitov a sublimitov
  • stanovenie poistných rizík
  • spoluúčasti
  • pripoistenia, obmedzenia poistného plnenia a výluky
  • spôsob výpočtu poistného plnenia

Poistné krytie PZP vozidla

Povinné zmluvné poistenie vozidla (PZP) sa riadi osoobitným zákonom, ktorý určuje aj výšku krytia. Tá sa priebežne upravuje. Podľa platných Slovenských aj celoeurópskych predpisov je poistné krytie PZP vozidla v rozsahu:

  • minimálny limit poistného plnenia pri škode na zdraví, alebo usmrtením – 5 miliónov Eur
  • minimálny limit poistného plnenia pri škode na veci a ušlom zisku – 1 miliónov Eur