Poistné

Poistné (insurance premium) je cena za poskytovanie poisťovacích služieb, ktorú je poviný platiť poistník podľa poistnej zmluvy.

Prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatné spravidla v prvý deň platnosti a účinnosti poistnej zmluvy alebo v deň uzavretia poistnej zmluvy.

Poistné môže byť dohodnuté z hľadiska spôsobu platenia ako

  • jednorazové poistné, kedy sa na začiatku poistenia zaplatí poistné za celú poistnú dobu
  • bežné poistné, čiže platené pravidelne ročne alebo področne, t. j. polročne, štvrťročne alebo mesačne.

Zaplatenie poistného a vznik poistenia

Zaplatenie poistného je jedným z dvoch spôsobov vzniku poistenia. Poistenie môže vzniknúť zaplatením prvého alebo jednorazového poistného.

Ak je poistné alebo splátka poistného zaplatená len čiastočne, považuje sa poistné za nezaplatené.

Zánik poistenia pre nezaplatenie poistného

Zánik poistenia pre nezaplatení prvého poistného (okrem PZP)

Zákon hovorí, že poistenie zaniká, ak prvé alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Poisťovňa má v takom prípade nárok na poistné do zániku poistenia.

Zánik poistenia pre nezaplatenie následného poistného (okrem PZP)

V prípade nezaplatenia následného poistného za každý typ poistenia okrem PZP vozidla pošle poisťovňa normálnu upomienku, ktorá nemá žiadny právny účinok. Až keď poisťovňa doručí klientovi výzvu na zaplatenie poistného (s doručenkou v bielej obálke), začína plynúť mesačná lehota, po uplynutí ktorej poistenie zaniká. Opäť platí, že poisťovňa má nárok na poistné do zániku poistenia.

Zánik PZP vozidla pre nezaplatenie poistného

Ak poistné za povinné zmluvné poistenie vozidla nie je zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti, poistenie zaniká. V tomto prípade musí poistník uzavrieť PZP vozidla do konca poistného obdobia v ktorejkoľvek poisťovni.