Poistná zmluva

Poistenie je zmluvný vzťah, písomne zaznamenaný prostredníctvom poistnej zmluvy medzi poistiteľom a poistníkom. V zmluve sú definované podmienky, za ktorých je poistiteľ povinný vyplatiť dohodnutej osobe poistné plnenie. Protihodnotou k tomuto záväzku sú platby (platba), ktoré musí poistník uhradiť poistiteľovi. Tieto platby sa nazývajú poistné. Poistné zmluvy sú presne navrhnuté potrebám konkrétneho predmetu poistenia, alebo konkrétnemu klientovi.

Legislatíva poistnej zmluvy

Slovenská legislatíva nepozná Zákon o poistnej zmluve a tak sú všetky náležitosti poistnej zmluvy dané v pätnástej hlave občianskeho zákonníka. Tu sú presne definované všetky potrebné pravidlá poistnej zmluvy.

Čo má obsahovať poistná zmluva

Poistná zmluva

Uzavretie poistnej zmluvy

Podľa občianskeho zákonníka vzniká poistenie dvomi spôsobmi. Po prvé je to podpisom zmluvy, ku ktorému bežne dochádza pri takzvaných „papierových“ poistkách. Poistenie teda vzniká týmto okamihom, ak nie je dojednané inak.

Druhým spôsobom je zaplatenie prvého alebo jednorazového poistného. Keď klient zaplatí prvé alebo jednorazové poistné, nie je v niektorých špeciálnych prípadoch potrebné zmluvu ani podpisovať. Vďaka tejto možnosti môže existovať online poistenie (napríklad online PZP).

Ako vzniká poistenie

Zánik poistnej zmluvy

Poistenie zaniká z rôznych príčin:

Nezaplatenie PZP alebo poistného v iných druhoch poistenia

Poskytnutie nepravdivých informácií

Výpoveď poistnej zmluvy

Zánik pre neplatenie (okrem PZP)

Zmena držiteľa vozidla

Zmena vlastníctva poistenej veci

Ďalšie zdroje:

Referát o poistnej zmluve

Príklad zverejnenej poistnej zmluvy

Vzor poistnej zmluvy

Zdroj obrázku: Obce.info