Poistník

Poistník Policy holder je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné.

Kto môže byť poistník?

Poistníkom môže byť ktorýkoľvek plnoletý občan (dovŕšil 18 rokov), spôsobilý na právne úkony. Poistníkom môže byť aj podnikateľ – fyzická osoba, napr. živnostník alebo právnická osoba, napr. spoločnosť podľa obchodného zákonníka (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, atď.), nezisková organizácia, občianske združenie, príspevková alebo rozpočtová organizácia, ministerstvo, atď,

Kto podpisuje poistnú zmluvu?

Poistnú zmluvu podpisuje poistník alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby podpisuje poistnú zmluvu štatutárny zástupca (konateľ, člen predstavenstva, prokurista, predseda družstva) alebo ním splnomocnená osoba.

Poistník a poistený môžu byť rôzne osoby

Na poistenú osobu sa poistenie vzťahuje, poistník však poistnú zmluvu dojednáva, disponuje s ňou, môže ju zrušiť. Poistník a poistený je väčšinou totožná osoba. Pri uzatváraní poistenia sa môže poistník odlišovať od poistenej osoby.

Poistník a poistený sú odlišní najmä v prípadoch, vyplývajúcich z povahy poistenia, alebo keď je to z praktického hľadiska účelné, napr.:

  • Rodič poistí svoje maloleté dieťa proti úrazu. Poistník je rodič, dieťa je poistené.
  • Nájomca leasingu si poistí havarijne vozidlo, ktoré financuje prostredníctvom finančného leasingu. Nájomca leasingu je poistník, leasingová spoločnosť je poistená.
  • Zamestnávateľ poistí svojho zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je v cestovnom poistení poistník, zamestnanec je poistený.

Smrť poistníka

Ak poistník a poistený sú rozdielne osoby, v prípade smrti poistníka vstupuje na jeho miesto automaticky poistený.

Toto by malo platiť aj v prípade maloletého dieťaťa, dieťa však nebude môcť plnohodnotne vykonávať povinnosti a práva poistníka, pretože nie je spôsobilé na právne úkony. Dieťa pri bežných úkonoch zastupuje a rozhoduje za neho zákonný zástupca, napriek tomu niektoré vážnejšie úkony môže odobriť len súd.