Poistník

Poistník Policy holder je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné.

Kto môže byť poistník?

Poistníkom môže byť ktorýkoľvek plnoletý občan (dovŕšil 18 rokov), spôsobilý na právne úkony. Poistníkom môže byť aj podnikateľ – fyzická osoba, napr. živnostník alebo právnická osoba, napr. spoločnosť podľa obchodného zákonníka (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, atď.), nezisková organizácia, občianske združenie, príspevková alebo rozpočtová organizácia, ministerstvo, atď,

Kto podpisuje poistnú zmluvu?

Poistnú zmluvu podpisuje poistník alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby podpisuje poistnú zmluvu štatutárny zástupca (konateľ, člen predstavenstva, prokurista, predseda družstva) alebo ním splnomocnená osoba.

Poistník a poistený môžu byť rôzne osoby

Na poistenú osobu sa poistenie vzťahuje, poistník však poistnú zmluvu dojednáva, disponuje s ňou, môže ju zrušiť. Poistník a poistený je väčšinou totožná osoba. Pri uzatváraní poistenia sa môže poistník odlišovať od poistenej osoby.

Poistník a poistený sú odlišní najmä v prípadoch, vyplývajúcich z povahy poistenia, alebo keď je to z praktického hľadiska účelné, napr.:

  • Rodič poistí svoje maloleté dieťa proti úrazu. Poistník je rodič, dieťa je poistené.
  • Nájomca leasingu si poistí havarijne vozidlo, ktoré financuje prostredníctvom finančného leasingu. Nájomca leasingu je poistník, leasingová spoločnosť je poistená.
  • Zamestnávateľ poistí svojho zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je v cestovnom poistení poistník, zamestnanec je poistený.

Smrť poistníka

Ak poistník a poistený sú rozdielne osoby, v prípade smrti poistníka vstupuje na jeho miesto automaticky poistený.

Toto by malo platiť aj v prípade maloletého dieťaťa, dieťa však nebude môcť plnohodnotne vykonávať povinnosti a práva poistníka, pretože nie je spôsobilé na právne úkony. Dieťa pri bežných úkonoch zastupuje a rozhoduje za neho zákonný zástupca, napriek tomu niektoré vážnejšie úkony môže odobriť len súd.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.