Poistné riziko

Poistné riziko insurance risk je nebezpečenstvo vzniku škody, o ktorej nevieme, kedy sa stane, a dokonca ani to, či sa vôbec niekedy stane. Ide o možnosť škody, ktorá má náhodnú povahu alebo hovoríme, že k nej dôjde s určitou pravdepodobnosťou.

Poistné riziko je hlavným predmetom obchodu poisťovne. Poisťovňa riziko preberá za odplatu (poistné) a ďalej ho ceduje, čiže postupuje iným poisťovniam v rámci spolupoistenia a zaisťovniam na zaistenie.

Predaj poistných rizík prebieha v závislosti od povahy poistného produktu v balíkoch – združenou formou, napr. pri poistení domácnosti alebo stavebnicovým spôsobom, kedy si poistník vyberá len to, čo potrebuje, napr. poistenie motorového vozidla len proti krádeži. Sú 2 základné prístupy pri definovaní poistných rizík v poistných podmienkach:

 • Poistenie proti menovaným rizikám – poistné podmienky menujú len tie riziká (nebezpečenstvá), proti ktorým je poistený krytý, ostatné prípady škôd kryté nie sú;
 • Poistenie proti všetkým rizikám – poistenie kryje všetky riziká (nebezpečenstvá), okrem tých rizík, ktoré sú z poistenia vylúčené. V tomto prípade sú výluky dosť rozsiahle.

anthem-cartoon_2-18-1024x664

Oceňovanie poistného rizika

Odborní pracovníci, ktorí oceňujú riziko v poisťovni, sú aktuári a upisovatelia (underwriteri). Oni riziko prijímajú do poistenia, stanovujú cenu poistenia, prípadné obmedzenia a výluky alebo odmietnu riziko prijať do poistenia, keď zistia, že je pre poisťovňu neprijateľné. Najčastejšie kritériá oceňovania rizika, ktoré sú predmetom skúmania:

 • zdravotný stav pri životnom úrazovom, nemocenskom alebo zdravotnom poistení;
 • pracovná činnosť a vykonávanie športov pri úrazovom poistení;
 • požadovaná územná platnosť poistenia;
 • poloha nehnuteľnosti, jej vek, technický stav, nosná konštrukcia a zabezpečenie proti požiaru;
 • predmet činnosti podniku a zabezpečenie proti požiaru pri majetkovom poistení firiem;
 • účtovné výkazy podniku pri zodpovednostnom poistení a finančných poisteniach;
 • zabezpečenie hnuteľných vecí proti krádeži vlámaním;
 • doterajší škodový priebeh – počet a výška škôd;
 • subjektívne riziko;
 • a iné.

Subjektívne riziko

Subjektívne riziko sa skúma pri nadlimitnom alebo viacnásobnom poistení, kedy požadované poistné krytie prekračuje obvyklé výšky poistných súm. Poisťovňa posudzuje príjem klienta a jeho dlžoby (hypotéky, pôžičky), jeho zamestnanie, či poistné krytie je primerané vzhľadom k jeho poistným potrebám alebo či nie je dôvodný predpoklad, že poistenie je uzatvárané zo špekulatívnych dôvodov.

Zdroj obrázka: calbuzz.com