Poistné plnenie PZP

Poistné plnenie insurance benefit je suma, ktorou poisťovňa nahrádza vzniknutú škodu. Výška poistného plnenia je definovaná v poistnej zmluve a je určená konkrétnymi okolnosťami poistnej udalosti.
V prípade PZP je poistným plnením náhrada škody, ktorú spôsobí poistený tretej osobe. Ku škode musí dôjsť pri prevádzke poisteného vozidla.

Aké škody sa plnia z PZP?

Zákon o povinnom zmluvnom poistení v § 4 definuje, aké škody majú byť poistením kryté. Konkrétne sa poisťovňa zaväzuje na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (pri krádeži auta, pri nehode, pri totálnej škode, )
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
  • ušlého zisku

Do akej výšky sa plní z PZP?

Zákon určuje aj limity, do ktorých musia poisťovne poskytovať poistné plnenie. Limit poistného plnenia:

  • 5 000 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených
  • 1 000 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku

Poisťovne môžu poskytovať aj rozšírené krytie, ktoré sa dá priplatiť.
Z poviného zmluvného poistenia plní väčšina poisťovní v tzv, časových cenách. Znamená to, že sú ceny znížené o opotrebenie (amortizáciu). Ak napríklad musíte vymeniť celé dvere, nedostanete na to z poisťovne vinníka 100% hodnoty nových dverí, ale len časť zníženú o amortizáciu. V posledných rokoch postupne prechádzajú poisčovne na spôsob výpočtu poistného plnenia z PZP v nových cenách. Poisťovne v takom prípade zaplatia ceny nových náhradných dielov.

Poistné plnenie pri totálnej škode

V prípade, že po havárii sú náklady na opravu vyčíslené ako vyššie, ako je aktuálna cena vozidla, hovoríme o totálnej škode. Poisťovňa v takomto prípade neposkytuje poistné plnenie na opravu auta, ale len odškodné v časovej hodnote vozidla. To zväčša nestačí na nákup porovnateľného ojazdeného vozidla a už vôbec nie na nové.
Zo zákonného poistenia teda nikdy nedostanete peniaze na úplnu nápravu škôd. Na to slúži havarijné poistenie.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.