Poistné plnenie PZP

Poistné plnenie insurance benefit je suma, ktorou poisťovňa nahrádza vzniknutú škodu. Výška poistného plnenia je definovaná v poistnej zmluve a je určená konkrétnymi okolnosťami poistnej udalosti.
V prípade PZP je poistným plnením náhrada škody, ktorú spôsobí poistený tretej osobe. Ku škode musí dôjsť pri prevádzke poisteného vozidla.

Aké škody sa plnia z PZP?

Zákon o povinnom zmluvnom poistení v § 4 definuje, aké škody majú byť poistením kryté. Konkrétne sa poisťovňa zaväzuje na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (pri krádeži auta, pri nehode, pri totálnej škode, )
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
  • ušlého zisku

Do akej výšky sa plní z PZP?

Zákon určuje aj limity, do ktorých musia poisťovne poskytovať poistné plnenie. Limit poistného plnenia:

  • 5 000 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených
  • 1 000 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku

Poisťovne môžu poskytovať aj rozšírené krytie, ktoré sa dá priplatiť.
Z poviného zmluvného poistenia plní väčšina poisťovní v tzv, časových cenách. Znamená to, že sú ceny znížené o opotrebenie (amortizáciu). Ak napríklad musíte vymeniť celé dvere, nedostanete na to z poisťovne vinníka 100% hodnoty nových dverí, ale len časť zníženú o amortizáciu. V posledných rokoch postupne prechádzajú poisčovne na spôsob výpočtu poistného plnenia z PZP v nových cenách. Poisťovne v takom prípade zaplatia ceny nových náhradných dielov.

Poistné plnenie pri totálnej škode

V prípade, že po havárii sú náklady na opravu vyčíslené ako vyššie, ako je aktuálna cena vozidla, hovoríme o totálnej škode. Poisťovňa v takomto prípade neposkytuje poistné plnenie na opravu auta, ale len odškodné v časovej hodnote vozidla. To zväčša nestačí na nákup porovnateľného ojazdeného vozidla a už vôbec nie na nové.
Zo zákonného poistenia teda nikdy nedostanete peniaze na úplnu nápravu škôd. Na to slúži havarijné poistenie.