O poistení vieme všetko

Totálna škoda

Totálna škoda nastane, ak poistená vec bola odcudzená alebo úplne zničená, alebo sa zistí, že náklady na jej opravu po poistnej udalosti by prevyšovali hodnotu zakúpenia veci rovnakého alebo porovnateľného druhu a kvality.

Poistné plnenie pri totálnej škode

  • V havarijnom poistení motorových vozidiel sa pri totálnej škode vypláca poistné plnenie, zodpovedajúce spravidla trhovej cene zničeného vozidla tesne pred poistnou udalosťou, zníženej o použiteľné zvyšky a dohodnutú spoluúčasť.
  • V prípade poistenej nehnuteľnosti poisťovňa vyplatí väčšinou poistnú sumu, zníženú o zrážky z dôvodu opotrebenia nehnuteľnosti podľa znaleckého štandardu.
  • Poistné plnenie za zničené hnuteľné veci (okrem dopravných prostriedkov) sa plnia v nových cenách až do výšky poistnej sumy, poistné podmienky však môžu obmedziť poistné plnenie na časovú cenu, ktorá zohľadňuje opotrebenie.
  • V havarijnom poistení lietadla sa v prípade totálnej škody vyplatí nová hodnota (replacement value) alebo dohodnutá hodnota (agreed value) podľa poistnej zmluvy, v obidvoch prípadoch znížená o použiteľné zvyšky a dojednanú spoluúčasť.
  • V prípade totálnej škody na veci tretej osoby (poškodeného) sa z poistenia zodpovednosti za škodu poisteného (škodcu) väčšinou vypláca poškodenému časová cena veci, zohľadňujúca opotrebenie.
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...