O poistení vieme všetko

Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu. Nie každá škoda je poistnou udalosťou. Ide o náhodnú udalosť, ktorú bližšie vymedzujú všeobecné poistné podmienky, poistná zmluva, alebo príslušný právny predpis, na ktorý sa poistná zmluva odvoláva.

Poistná udalosť je škoda, ktorá má náhodnú povahu. Ide o škodu, o ktorej nevieme kedy sa stane a ani to, či sa vôbec stane.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...