Poistná suma

Poistná suma je finančné ohraničenie, ktoré bolo v poistnej zmluve určené ako najvyššie poistné plnenie poisťovne pri jednej poistnej udalosti. Poistná suma je najčastejšie určená ako jednorazový limit poistného plnenia.

Ročná poistná suma

Ročná poistná suma je maximálne poistné plnenie, ktoré sa môže vyplatiť počas doby 1 roka.

Keď Vám zhorí dom za 200 000 € a poistná suma je 200 000 €, poisťovňa vyplatí 200 000 € a poistná zmluva zaniká. Dom nemôže zhorieť dvakrát. V iných prípadoch, napr. pri poistení zodpovednosti býva okrem základnej poistnej sumy určená aj ročná poistná suma, obvykle vo výške 2-násobku alebo 3-násobku základnej poistnej sumy. Potom pri poistnej sume 500 000 € vyplatí poisťovňa najviac túto sumu ako odškodné pri jednej škode, ale v prípade viacerých škôd prizná celkové odškodné najviac dohodnutý násobok počas poistného obdobia – 1 roka, v našom prípade 1 000 000 € alebo 1 500 000 €.

Výplata poistnej sumy

Pri životnom, úrazovom, zdravotnom alebo nemocenskom poistení sa často poistná suma určuje ako opakovaná dávka – ročný dôchodok, mesačná dávka alebo denné odškodné. Napr. invalidný dôchodok, denné odškodné pri pobyte v nemocnici, atď.

Sublimit

Sublimit je čiastková poistná suma, odvodená od hlavnej poistnej sumy. Môže byť určená v peniazoch alebo v percentách. Príklady sublimitov:
– V poistení domácnosti je poistná suma 30 000 € a sublimit nákladov na odvrátenie hroziacej škody 5%, čiže 1 500 €.
– V poistení majetku podnikateľov je pri poistnej sume pre poistenie hnuteľných vecí 100 000 € sublimit pre vystúpenie vody z odpadového potrubia 2 000 €, čo je inak obyčajne vo výlukách.
– V poistení zodpovednosti podnikateľov je sublimit pre krytie škôd spôsobených na prenajatej nehnuteľnosti 20 000 €.