Poistná matematika

Poistná matematika actuarial mathematics/ science je popri poistnej ekonomike a poistnom práve ďalšou neoddeliteľnou súčasťou poisťovníctva.

Poistná matematika sa stará o to, aby suma, ktorú poisťovňa vyberie od všetkých klientov na poistnom bola minimálne rovnaká (ideálne väčšia) ako sú náklady na poistné plnenie. Tento pomer sa vždy sleduje pre dopredu dané časové obdobie, väčšinou kalendárny rok.

Poistná matematika pre životné poistenie

Pri životnom poistení sa používa skôr štatistické sledovanie, ako len matematicky presné metódy. Štatistika sa používa hlavne pri rizikách s veľkou mierou náhody.

Poistná matematika pre neživotné poistenie

Pri neživotnom poistení sa používajú presné výpočty, častokrát sú vzorce a metódy dané priamo právnymi predpismi a vyhláškami.

Vtip - matematika

Obr.: Matematický vtip

Zaraďujeme sem hlavne:

 • Poistenie majetku
 • Poistenie zodpovednosti
 • Poistenie úrazu
 • Poistenie pre prípad smrti
 • Poistenie zvláštnych rizík

Aby mohol poistný matematik vypočítať výšku poistného, musí:

 1. Vytvoriť tarifné skupiny, čiže homogénny súbor rizík, ktoré budú predmetom stanovenia poistného
 2. Štatisticky sledovať:
 • Počet poistení v danom roku
 • Počet poistných udalostí v danom roku
 • Celkové poistné plnenie v danom roku
 • Celkovú poistnú sumu v danom roku
 • Celkové poistné v danom roku