Poistné plnenie

Poistné plnenie je platba, ktorú je poisťovateľ povinný vyplatiť poistenému v prípade poistnej udalosti. Vyplatenie poistného plnenia sa riadi poistnými podmienkami dohodnutými v poistnej zmluve.

Formy výplaty poistného plnenia

Poistné plnenie sa vypláca ako jednorazové odškodné, napr. za vytopenie z vodovodného potrubia, alebo v splátkach, napr. ako ročný invalidný dôchodok.

Preddavok na poistné plnenie

Poistený môže ešte pred skončením vyšetrovania poistnej udalosti požiadať poisťovňu o preddavok na poistné plnenie (zálohu). Tento ištitút sa používa v niektorých oddôvodnených prípadoch škôd, napr. pri odstraňovaní následkov povodní.

Pôžička z poistnej rezervy

Pri kapitálovom životnom poistení môže poistník požiadať o poskytnutie pôžičky až do výšky rezervy svojho poistenia, čo musí byť upravené v poistných podmienkach a poisťovňa musí s takou žiadosťou súhlasiť. Poistník sa dohodne s poisťovňou na spôsobe splatenia pôžičky alebo ju ani nemusí splatiť a o túto sumu mu bude na konci poistnej doby krátené poistné plnenie pri dožití.

Čiastočný odkup hodnoty poistenia

Pri investičnom životnom poistení je obyčajne v poistných podmienkach stanovené, že poistník môže požiadať poisťovňu o čiastočné odkúpenie podielových jednotiek z hodnoty svojho investičného účtu až do 90 % hodnoty účtu. Poistenie pritom funguje normálne ďalej, poistník platí bežné poistné a finančné prostriedky môže použiť na čokoľvek.

car-insurance-funny1

Zdroj obrázku: funforfuns.com