O poistení vieme všetko

Poisťovateľ

Poisťovateľom Insurer je poisťovňa alebo zaisťovňa – právnická osoba, ktorá získala úradné povolenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie podľa osobitného predpisu. Na Slovensku môže vzniknúť poisťovňa len ako akciová spoločnosť. Zahraničná poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie môže na Slovensku pôsobiť formou pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby (freedom servicies).

Poisťovateľ uzatvára s poistníkom poistnú zmluvu a kryje riziká v zmluve dojednané.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...